Altinget erfarer: Her er regeringens udkast til en aftale om demokratiske virksomheder

Regeringen og Folketingets partier forhandler om bedre vilkår for demokratiske virksomheder. Altinget kan nu give indsigt i det aftaleudkast, som Morten Bødskov har præsenteret for partierne i begyndelsen af oktober.

Erhvervsminister Morten Bødskov vil ikke kommentere på de igangværende forhandlinger om demokratiske virksomheder. Regeringen har lovet, at der ville komme et oplæg om demokratiske virksomheder i "medio 2023", men der er endnu ikke landet en aftale. Arkivfoto. 
Erhvervsminister Morten Bødskov vil ikke kommentere på de igangværende forhandlinger om demokratiske virksomheder. Regeringen har lovet, at der ville komme et oplæg om demokratiske virksomheder i "medio 2023", men der er endnu ikke landet en aftale. Arkivfoto. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Christoffer Lund-Hansen

Små 10 millioner kroner til Fonden for Entreprenørskab, bedre mulighed for passive investorer, flere lovændringer og 4,6 millioner kroner til et midlertidigt udvalg for god ledelse.

Det er – ifølge Altingets oplysninger – blandt regeringens forslag til en aftale om bedre vilkår for demokratiske virksomheder. 

Regeringen varslede i april, at den ville komme med et oplæg om demokratiske virksomheder i midten af 2023, men der er endnu ikke landet en aftale. 

Altinget erfarer, at erhvervsminister Morten Bødskov (S) i begyndelsen af oktober præsenterede Folketingets partier for et udkast til en aftale, som stadig er på forhandlingsbordet. 

Udkastet til aftalen indeholder flere af ekspertgruppen for demokratiske virksomheders anbefalinger og fordeler de 22 millioner kroner, som blev afsat i april og består af følgende 12 punkter. 

2,4 millioner kroner til virksomhedsrettet vejledningsindsats 

Der lægges op til, at aftaleparterne igangsætter en styrket informations- og vejledningsindsats om demokratiske virksomheder i samarbejde med centrale aktører i erhvervsfremmesystemet, herunder erhvervshusene, den lokale erhvervsservice og Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

Indsatsen skal have til formål at sikre, at flere iværksættere og virksomhedsejere bliver bekendt med de særlige muligheder, der ligger i at etablere eller omdanne deres virksomhed til en demokratisk virksomhed.

Det afsættes der 2,4 millioner kroner til initiativet i perioden fra 2023 til 2026.

9,9 millioner kroner til Fonden for Entreprenørskab

I regeringens udkast til en aftale fremgår det, at Fonden for Entreprenørskab får 9,9 millioner kroner frem mod 2026. 

De penge skal bruges på at skabe et vidensløft i uddannelsessystemet ved at udbrede kendskabet til demokratiske virksomheder hos de studerende, der følger fag om innovation og entreprenørskab, så der på sigt er grundlag for, at flere demokratiske virksomheder stiftes.

Fonden for Entreprenørskab skal derfor udarbejde undervisningsmateriale målrettet relevante erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og grundskoler.

1,5 millioner kroner til tættere samarbejde

I aftaleudkastet fremgår det, at der skal etableres et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, erhvervshusene, centrale brancheorganisationer og andre relevante aktører om at finde hensigtsmæssige platforme for dialog med private rådgivere, investorer og pengeinstitutter.

Konkret foreslås det, at Erhvervsstyrelsen udarbejder en vejledning og i forlængelse heraf afholder dialogmøder for rådgivere.

Der afsættes 1,5 millioner kroner til initiativet fra 2024 til 2026. 

Mulighed for medarbejdereje skal tydeliggøres

Regeringen lægger op til, at muligheden for medarbejdereje i andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A'er) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.'er) skal tydeliggøres i erhvervsvirksomhedsloven.

"Historisk set har A.M.B.A.’er og F.M.B.A.’er ikke været etablerede som medarbejderejede virksomheder, selvom lovgivningen ikke forhindrer det. Det har siden 1. januar 2014 ikke har været muligt at stifte selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.’er)," lyder begrundelsen, der fortsætter:

"Reglerne for F.M.B.A.’er finder tilsvarende anvendelse for de eksisterende S.M.B.A.’er, som ligeledes vil være omfattet af initiativet. Der er behov for, at muligheden for etablering af et medarbejderejet A.M.B.A. eller F.M.B.A. klart fremgår af lovgivningen, så rådgivere og stiftere i tilstrækkelig grad kender til den."

Der afsættes ingen penge til initiativet. 

1,2 millioner kroner til bedre mulighed for omdannelse

Her lægges der op til, at der skal skabes mulighed for selskabsretlig omdannelse fra fra anparts- og aktieselskab til andelsselskab- eller F.M.B.A. og fra andelsselskab- og F.M.B.A. til anpartsselskab.

Eksisterende S.M.B.A.’er vil også kunne omdanne sig til anpartsselskaber.

Det vil regeringen afsætte 1,2 millioner kroner til fra 2024 til 2026 til initiativet.

Initiativet kræver ændring af erhvervsvirksomhedsloven og selskabsloven.

 

Mulighed for passive investorer i A.M.B.A og F.M.B.A.

I aftaleudkastet beskrives det, hvordan der skal indføres mulighed for, at op til 30 procent af deltagerne i A.M.B.A.’er og F.M.B.A.’er kan være passive investorer.

Muligheden for passive investorer vil også kunne anvendes af eksisterende S.M.B.A.’er.

Initiativet kræver en ændring af erhvervsvirksomhedsloven.

Der afsættes ingen penge til initiativet. 

Bedre finansieringsmuligheder

"Der er generelt få tidlige investeringer i danske iværksættervirksomheder, men demokratiske virksomheder møder en særlig barriere i, at kendskabet til demokratiske virksomhedsmodeller er lavt hos blandt andet pengeinstitutter og Danmarks Eksport- og Investeringsfond, hvorfor det for disse virksomheder kan være svært at opnå lån," står der i aftaleudkastet. 

Derfor lægger regeringen op til, at der igangsættes initiativer, som forbedrer kendskabet til demokratiske virksomhedsformer hos pengeinstitutter, brancheorganisationer og Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

Der afsættes ingen penge til initiativet. 

4,6 millioner kroner til udvalg for god ledelse

Frem mod 2026 lægges der i aftaleudkastet op til at afsætte 4,6 millioner kroner til et midlertidigt udvalg for god ledelse af demokratiske virksomheder, som udarbejder anbefalinger for god ledelse hos disse typer af virksomheder.

Initiativet har til hensigt at sætte god ledelse på dagsordenen og give demokratiske virksomheder et målrettet værktøj og inspiration til at indrette sig optimalt for virksomheden.

Forbedrede kommunikationsmuligheder

Her sigtes der på at sikre en forbedring af muligheden for medlemskommunikation hos omdannede tidligere finansielle virksomheder.

Initiativet indebærer en lempelse af, hvornår de underliggende finansielle virksomheder får mulighed for at dele sædvanlige kundeoplysninger med modervirksomheden, forudsat at oplysningerne anvendes til meddelelser, der omhandler medlemskabet og de dertilhørende demokratiske rettigheder og ikke anvendes til for eksempel markedsføring.

Initiativet kræver ændring af lov om finansiel virksomhed.

Der afsættes ingen penge til initiativet. 

2,4 millioner kroner til bedre mulighed for aktiv sikring

I udkastet til aftaleteksten vil regeringen gøre op med, at det er vanskeligt for demokratiske virksomheder at sikre, at aktivernes værdi forbliver i virksomheden, som derfor forsøges sikret ved besværlige opløsningsbestemmelser i vedtægten.

Derfor sigtes der mod, at A.M.B.A.’er og F.M.B.A.’er frivilligt får mulighed for at henlægge en bestemt procentdel af virksomhedens overskud og/eller formue til en bunden reserve og blive underlagt et tilsyn, hvor der føres tilsyn med den bundne reserve og vedtægtsbestemmelsen om opløsning af virksomheden.

Muligheden for aktivsikring vil kunne anvendes af eksisterende S.M.B.A.’er.

Der vil ikke være tale om tilsyn med virksomhedens forretningsmæssige dispositioner.

Der afsættes 2,4 millioner kroner til initiativet alt fra 2024 til 2026, hvorefter der varigt skal findes 0,8 millioner kroner om året fra 2026.

Initiativet kræver en ændring af erhvervsvirksomhedsloven.

Fokus på generationsskifter 

Ekspertarbejdsgruppen for bedre vilkår for demokratiske virksomheder anbefaler at forbedre mulighederne for generationsskifte af en virksomhed til medarbejderne gennem etableringen af en ny model for medarbejdereje.

Anbefalingen giver en virksomhedsejer mulighed for at overdrage sin virksomhed til medarbejderne via et medarbejderejet selskab uden beskatning af overdrageren. Det svarer i grove træk til, hvad der gælder for overdragelse til en erhvervsdrivende fond eller til nære medarbejdere," lyder det i aftaleudkastet. 

Det fremgår desuden under punktet, at der afventes en aftale om finansloven. 

Det kan skyldes, at Morten Bødskov - ifølge SF og Enhedslisten - har meddelt, at pengene til den særlige medarbejdereje-konstruktion, Employee Ownership Trust (EOT) - som ekspertgruppen har anbefalet - skal findes på finansloven. 

Videre proces og aftalens karakter

Her skal aftalens partier beskrive implementeringen og den videre proces for den indgåede aftale. 

Den del er endnu ikke skrevet ind i aftaleudkastet.   

Vil ikke kommentere forhandlinger

Altinget har spurgt Erhvervsministeriet om, hvornår der forventes en aftale om demokratiske virksomheder samt en kommentar til Enhedslistens og SF's kritik af, at EOT'en ikke er inkluderet i regeringens aftaleudkast.

"Erhvervsministeriet oplyser, at forhandlingerne om en aftale vedr. demokratiske virksomheder fortsat er i gang med Folketingets partier. Der kommenteres ikke på indholdet af igangværende forhandlinger," lyder det i en skriftlig kommentar. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Bødskov

Erhvervsminister, MF (S)
BA i samfundsfag (Aalborg Uni. 1994)

0:000:00