Arkitektforeningen: Kære Ole Birk – arkitekturpolitik er ikke smagsdommeri

DEBAT: Arkitekturen skal behandles som al anden form for politik, mener Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen. Hun beder Ole Birk Olesen (LA) om at tage ansvar for området som den centrale aktør, han er.

Af Natalie Mossin

Formand for Akademisk Arkitektforening

Arkitekturpolitik er politik, ikke – som transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA), lod forstå på Akademisk Arkitektforenings årskonference 3. november – smagsdommeri eller en anledning til at nedsætte hyggelige udvalgsgrupper.

Arkitekturpolitik er politik, ligesom udenrigspolitik er politik og beskæftigelsespolitik er politik.


Den Store Danske definerer politik som: ”… aktiviteter, der vedrører fastsættelse og fordeling af værdier med gyldighed for et samfund eller andre sociale systemer og institutioner.”

Defineret bredt er politik alle forhold og processer, der omhandler udøvelsen af magt, styre og autoritet, eksempelvis anvendelsen af statens finanser (finanspolitik).

Med sine bemærkninger på årskonferencen viste Ole Birk Olesen, at han enten ikke køber ind på denne definition – eller at han ikke tilskriver sit eget ministerområde ansvar for arkitekturpolitik. Men dét er i hvert fald en misforståelse.

Ministeren er en indflydelsesrig bygherre, driftherre og – ikke mindst – forvalter af kvaliteten i vores byggede miljø gennem alt fra bygningsreglement til boligforlig. 40 procent af al den energi, vi forbruger, forbruges i bygninger. 30 procent af alt affald kommer fra opførelse og nedbrydning af bygninger.

70 procent af den samlede nationale formue (i såkaldt realkapital) er bundet i bygninger – værdien af alle bygninger i Danmark er således 4.000 milliarder kroner!

Som vælgere må vi kunne forvente, at der ligger en klart formuleret politik bag forvaltningen af disse værdier i vores samfundsstruktur. Ligesom aktører i markedet, eksempelvis bygherrer, må kunne forvente den investeringssikkerhed, der ligger i, at der til enhver tid er defineret en klar politik for området.

Tag ansvar som en central aktør

I stedet for at tale sit eget ministerområde ned burde Ole Birk Olesen tage ansvar som en central aktør i en fælles arkitekturpolitik, som kan sikre vores bygningsarv, udbygge vores infrastruktur og udvikle vores eksportpotentiale inden for bæredygtige løsninger på transport-, bygnings- og boligområdet.

For tre år siden skabte daværende kulturminister Marianne Jelved en samlet ramme for arkitekturudviklingen, da regeringens arkitekturpolitik 'Mennesker i centrum' blev lanceret. En ramme, der blandt andet med sit fokus på arkitektur i folkeskolen åbnede et kulturelt og demokratisk rum for borgere, som tænker selv, og som fordrer noget af deres medmennesker.

Heri lød det blandt andet:
”Arkitektur er for mennesker (…) den sætter rammerne for vores liv, og den præger os med sine værdier og idealer.”

Denne fundamentale præmis må vi ikke tabe af syne. For netop derfor er det så vigtigt, at der til stadighed er politisk fokus på arkitekturen og på at give alle mulighed for kvalificeret at deltage i diskussioner og beslutninger om det byggede miljø.

Kun med en ambitiøs, sammenhængende arkitekturpolitik kan vi sikre, at de mange enkeltstående beslutninger i ministerier og styrelser understøtter en overordnet målsætning for udvikling og forvaltning af det byggede miljøs værdier.

Meget er sket siden 2014. Blandt andet har kommunerne taget udfordringen op fra Marianne Jelveds arkitekturpolitik. I dag har 35 kommuner en dedikeret arkitekturpolitik, og flere er på vej.

En virkelig positiv, men ikke særligt overraskende udvikling. For det er i kommunerne, at de konkrete erfaringer med befolkningsflugt og byvækst, skybrud og gentrificering mærkes tydeligst.

Kommunerne ved godt, at arkitektur ikke blot er smagsdommeri, men at en samlet plan for udviklingen af det byggede miljø som helhed er bydende nødvendig, hvis vi skal overkomme de lokale – og globale – klimaforandringer og sikre en bæredygtig fremtid.

Det kunne Ole Birk Olesen tage ved lære af.

Forrige artikel Kunstakademiet: Er det en privat sag, når det offentlige bygger? Kunstakademiet: Er det en privat sag, når det offentlige bygger? Næste artikel Ny debat: Er der behov for statslig arkitekturpolitik? Ny debat: Er der behov for statslig arkitekturpolitik?