Høje-Taastrup Kommune svarer på kritik fra frivilligt vandværk

DOKUMENTATION: Hedehusene Østre Vandværk kritiserer i en artikel tirsdag på Altinget Høje-Taastrup Kommune for magtmisbrug i en sag om vandtilladelser. Her er det skriftlige svar fra Arne Schøller Larsen, leder af Natur og Miljø i Høje-Taastrup Kommune.

I/S Hedehusene fik i 1959 en indvindingstilladelse på 165.000 kubikmeter per år.

Høje-Taastrup Kommune meddelte 29. december 1988 påbud om ophør af benyttelse af råvandsboringer ved Hedehusene Østre Vandværk til vandforsyningsformål på grund af klorerede opløsningsmidler i vandværkets drikkevand. Vandværket blev i 1989 ”midlertidigt” tilsluttet den kommunale vandforsyning. Hedehusene Østre Vandværk var tilsluttet den kommunale vandforsyning i perioden 1989-2016.

Høje-Taastrup Kommune modtog i 2015 en ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelsen til HØV, hvor der blev ansøgt om at indvinde 165.000 kubikmeter grundvand per år med mulighed for udvidelse til 480.000 kubikmeter, hvis bydelen Nærheden bliver en realitet.

Forurening
Kommunen har på baggrund af ansøgningen meddelt HØV tilladelse til indvinding af 165.000 kubikmeter per år, hvilket dækker det eksisterende behov for drikkevand indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde, hvor der årligt anvendes omkring 100.000 kubikmeter vand. I forbindelse med behandling af ansøgningen har kommunen blandt andet forholdt sig til de prøvepumpningsforsøg, der blev udført i forbindelse med genoptagelsen af produktionen af vand fra HØV samt problematikken omkring forurening med klorerede opløsningsmidler i Hedehusene.

Prøvepumpningsforsøgene udført af Brøndboringsfirmaet Brøker A/S i august 2014 viste, at der skønnes at være kapacitet til at levere vand til deres nuværende indvindingstilladelse på 165.000 kubikmeter per år. Analyseresultaterne af råvandet viste, at der var spor af klorerede opløsningsmidler, men i en koncentration, så vandkvaliteten kan overholdes ved simpel vandbehandling.

På grund af klorerede opløsningsmidler i vandværkets drikkevand fik HØV i 1988 påbud om ophør af benyttelse af deres råvandsboringer til vandforsyningsformål. Vandværket blev i 1989 tilsluttet den kommunale vandforsyning og genoptog først 30. maj 2016 produktionen af vand fra egne boringer. HØV har fortsat en nødforbindelse ved Hedetoften til den kommunale vandforsynings ledningsnet.

Region Hovedstaden har i forbindelse med genoptagelse af vandindvindingen fra vandværkets boringer foretaget en vurdering af grundvandets kvalitet i indvindingsoplandet til HØV. Der er alene inden for det boringsnære beskyttelsesområde registreret fem forurenede lokaliteter. Region Hovedstaden har i mange år foretaget afværgepumpning og analyseret for klorerede opløsningsmidler og har fortsat monitering af grundvandskvaliteten i området. På baggrund af de seneste analyseresultater vurderes der ikke at være flere ukendte forureningstrusler i området. Hvorvidt de eksisterende forureninger vil kunne bidrage til øget forurening ved fornyet indvinding fra HØV vides ikke, men der er ikke ved testproduktionen fundet høje koncentrationer af de kendte forureningskomponenter.

For igen at kunne indvinde og distribuere vand fra egne boringer har kommunen 12. maj 2015 givet tilladelse til renovering af HØV. Vandværket har således fået renoveret boringerne og etableret et nyt behandlingsanlæg samt udskiftet råvandsledninger og rentvandsledninger. Da råvandet indeholder mindre koncentrationer af klorerede opløsningsmidler, blev der i forbindelse med vandværkets renovering etableret et beluftningsanlæg med to stripningskolonner. Efterfølgende analyser af drikkevandet viser, at der fortsat er spor af klorerede opløsningsmidler, men under gældende kvalitetskrav til drikkevand.

Nærheden
I den eksisterende vandforsyningsplan var der ikke taget højde for etablering af bydelen Nærheden. Den vestlige del af Nærheden var dog udlagt til et område for den kommunale vandforsyning, mens den østlige del ikke var angivet med et forsyningsområde.

I et tillæg til vandforsyningsplanen 1999-2003 om vandforsyning af området Nærheden i Hedehusene godkendt af byrådet i 2018 er området blevet udlagt til at blive forsynet af HTK Vand A/S. Begrundelse for denne vandforsyningsstruktur er, at HTK Vand A/S allerede forsyner store dele af den vestlige del af Nærheden. Endvidere har forsyningsselskabet etableret ledningsnet syd for jernbanen, hvor Nærheden er placeret, som gør det til en teknisk og økonomisk fordelagtig løsning, hvor ledningsnettet kan udbygges i takt med etablering af Nærheden.

Hovedforsyningsledningen ligger i Sejlbjerg Alle og fortsætter mod nord op langs den østlige del af jernbanen og der er i forbindelse med byggemodningen i 2016 lagt en ny forsyningsledning i Kongelysvej, som herfra skal forsyne den vestlige del af Nærheden. I 2018 er der planlagt at etablere vandledningen på dele af Nærhedens østlige del. HTK Vand A/S har en god vandkvalitet og har siden 2008 forsynet store dele af Høje-Taastrup Kommune. Vandværket er tilkoblet Hofor og dermed den regionale vandforsyning, hvilket sikrer rent drikkevand til beboerne inden for vandforsyningsområdet under HTK Vand A/S.

Økonomi
Hedehusene Østre Vandværk har i dag en af de højeste vandtakster af alle vandværkerne i HTK, inklusive HTK Vand. Taksten var i 2018 18 kroner per kubikmeter og til sammenligning var taksten for HTK Vand 12,50 kroner. Fløng Vandværk har en takst på 9 kroner, mens Ny Fløng har en takst på 11,75 kroner.

Taksten har været høj siden i hvert fald 2010. Efter at der er givet en ny indvindingstilladelse, og vandværker er blevet totalrenoveret, ville det have været muligt at nedsætte taksten, da produktionen er blevet billigere, men nu står hele ledningsnettet for en gennemgribende renovering, da der er et for højt vandtab i ledningsnettet. Vandværket har derfor et ønske om at få flere kunder og dermed en bredere kreds til at dække de fast omkostninger.

Vandværket havde derfor ønske om at få lov til at levere til bydelen Nærheden, hvilket de ikke fik jævnfør ovenstående. Der er ikke umiddelbart nye byudviklingsområder i nærheden af vandværket, og det vil derfor kun være i forbindelse med byfortætning, at vandværket vil kunne få et begrænset antal nye kunder.

Vandværket har selv et ønske om at få nogle af de områder, som den kommunale vandforsyning har nord for vandværket – Hedekæret og Fritidshaveforeningen – da de mener, det er et naturligt forsyningsområde for dem.

Forrige artikel Andreas Kamm fylder 70 år Andreas Kamm fylder 70 år Næste artikel Ny evaluering: Fair Fishing har skabt markante resultater i Somalia Ny evaluering: Fair Fishing har skabt markante resultater i Somalia