Tidligere KL-direktør: Regeringens nærhedsreform kræver partnerskaber

DEBAT: Nærhedsreformen kan ikke udtænkes i regeringskontorerne alene. Når retningen er sat, er der brug for et tæt partnerskab med aktørerne i den offentlige sektor for at opnå resultater, skriver tidligere KL-direktør Grete Tarpgaard.

Af Grete Tarpgaard
Cand.scient.adm. og tidligere direktør for Kommunernes Landsforening

Siden de første moderniseringsprogrammer i 80’erne har de borgerlige regeringer domineret tænkningen om, hvordan den offentlige sektor skal moderniseres.

De S-ledede regeringers dagsordener har ikke afveget væsentligt fra den retning, som Schlüter-regeringerne satte.

Men det skal der laves om på nu. S-regeringen har klart markeret, at der skal tænkes helt nyt.

Den vil ikke nøjes med en light-model af de borgerlige programmer.

Dagsordenen er at reformere den offentlige sektor med en ”Nærhedsreform”. Indtil videre har vi hørt om nærhed som en universel værdi, der skal gennemsyre regeringens reformer.

Men vi har endnu til gode at se et egentligt udspil.

Kommunalbestyrelserne frygter viceværtrolle
I mellemtiden kan det udspil til en selvstyrereform, som Socialdemokratiet gik til valg på, måske give en ide om, hvad der venter.

I udspillet er velfærdsinstitutionerne det centrale omdrejningspunkt.

Børnehaver, skoler, plejehjem med videre skal have et større økonomisk og fagligt råderum. De skal frigøres for unødvendig styring og bureaukrati og kun ledes ud fra få overordnede mål. Til gengæld skal tilsynet med institutionerne styrkes.

Men regeringen bør ikke kun tænke i nyt indhold. Der er også brug for en anden proces end tidligere.

Mange tiltag i de moderniseringsprogrammer, der gennem årene er udtænkt i centraladministrationen, er løbet ud i sandet, fordi det manglede medejerskab hos aktørerne ikke var foreneligt med den lokale virkelighed.

Arbejdet med ”Nærhedsreformen” bør derfor involvere de relevante aktører fra start til slut.

For kommunerne er det i udgangspunktet sød musik, at velfærd og nærhed igen er kommet på den politiske dagsorden. Men en massiv fokus på kommunernes kerneopgaver og indretning rummer også en risiko for, at kommunalbestyrelserne kommer til at sidde tilbage med sorteper.

Specielt hvis slutfacit bliver stramme økonomiske rammer og offentlige institutioner, der ledes mere eller mindre løsrevet fra den kommunale økonomi og øvrige opgaveløsning.

Kommunalbestyrelserne frygter at ende i en viceværtrolle i forhold til børnehaver, skoler, plejehjem med videre, der betragtes som kommunale kronjuveler.

Fornyelsen står stille
Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne ellers haft førertrøjen på og er gået foran i at udvikle nye bud på, hvordan den offentlige sektor kan udvikles og moderniseres.

Medens fornyelsen i staten har stået stille, har kommunerne levet op til et gammelt mantra om, at udvikling vokser nedefra.

Kommunerne har eksperimenteret med nye modeller for afbureaukratisering, styring, hvordan demokratiet kan udvikles, hvordan samarbejdet med borgerne og medarbejderne kan udvikles, hvordan der kan opbygges tillid og social kapital, hvordan der kan ledes efter verdensmålene og så videre.

Kommunerne ligger derfor inde med konkrete, afprøvede løsninger og erfaringer; om hvad der skal til, hvad der virker og hvad der ikke virker.

Det kan derfor undre, at kommunerne mere eller mindre passivt har ventet på, at skiftende regeringer skulle sætte scenen for den offentlige modernisering.

Især når der var mulighed for i forening at bruge fornyelsesforspringet og de konkrete erfaringer til at spille offensivt ud med kommunale sigtelinjer og bære dem ind på den nationale politiske scene.

"Nærhedsreform" og "Sammenhængsreform"
Regionerne har haft en anden tilgang.

De har været dygtige til at få fortalt historierne om hospitalernes moderniseringstiltag og til at dokumentere deres resultater siden kommunalreformen.

Regionerne er ligesom kommunerne udfordret på at få skabt sammenhæng i løsningerne på tværs af fag, ydelser, institutioner og sektorer. Sammenhæng i patientbehandlingen. Sammenhæng mellem regionernes indsatser. Og sammenhæng til kommunernes opgaver på sundhedsområdet.

Der er derfor al mulig grund til, at regeringens ”Nærhedsreform” fastholder noget af arvegodset fra VLAK-regeringens ”Sammenhængsreform”, der netop satte fokus på at skabe større sammenhæng i de offentlige services til borgerne.

I fagbevægelsen er der naturligvis stor tilfredshed med regeringens fokus på velfærd, fornyelse af den offentlige sektor og vilkårene for medarbejderne.

Forhåbningen er, at der denne gang bliver realiteter bag ordene om mere tillid til de offentligt ansatte.

Et mål, som den tidligere hovedorganisation for de fagprofessionelle grupper, FTF, satte sig i spidsen for under SR-regeringen.

Sangen om udlicitering
De faglige organisationers udfordring er, at de skal bevise, at deres ledere og medarbejdere er parate til at påtage sig et større ansvar for den faglige fornyelse, og at kvaliteten og samarbejdet på tværs med andre faggrupper hele tiden udvikles.

DJØF har også meldt sig ind i debatten som tilhængere af en nærhedsreform med mindre bureaukrati og styring. Det er positivt.

Men desværre kom DJØF for skade at foreslå et mål for indsatsen, der ikke matcher de nye politiske vinde i regeringskontorerne, men til forveksling ligner et mål, der kunne være taget ud af de borgerlige regeringers moderniseringsprogrammer.

I DI og Dansk Erhverv kniber det også med helt at fange de nye toner fra Slotsholmen. De synger stadig den samme sang om behovet for mere udlicitering som vejen til at effektivisere og skabe kvalitet i den offentlige sektor.

Men mere udlicitering og flere private institutioner, der er løsrevet fra det offentlige velfærdsmaskineri, indgår næppe i regeringens planer. Til gengæld er der rigtig god musik i at profilere offentlig/private partnerskaber og samarbejder som vigtige trædesten i at videreudvikle den offentlige sektor.

Det er der bred enighed blandt de offentlige aktører om, at der er brug for.

Bruger- og civilsamfundsorganisationerne vil også melde sig ind i debatten. De må dog tilrettelægge deres strategi efter, at deres medlemmer ikke står alene i det absolutte centrum for en nærhedsreform.

Den opmærksomhed skal de dele med velfærdssystemet og de offentlige frontmedarbejdere.

Mere samler end adskiller
En opfordring til regeringen kan være: Sæt den overordnede retning og mål for ”Nærhedsreformen”, men vent med balkonudmeldinger om, hvilke konkrete nye initiativer og ændringer der skal sættes i værk.

Etabler i stedet partnerskaber med aktørerne om at finde fælles retning, initiativer og løsninger, der opfylder regeringens mål og kan implementeres i praksis.

Regeringen og centraladministrationen skal med andre ord arbejde omvendt af den gængse metode og skabe rum til samarbejde og konfliktløsning fra start til slut.

Når partnerskaber er en rigtig vej at gå i denne sag, skyldes det, at mange problemer i den offentlige sektor ikke kun har rod i enten staten, regionerne, kommunerne eller på de offentlige institutioner.

Det gælder eksempelvis den udbredte overstyring og bureaukratisering, som skyldes forhold på alle niveauer i det offentlige hierarki, der gensidigt påvirker hinanden. Derfor må alle aktørerne også bidrage til løsningerne.

Når partnerskaber er en mulighed, skyldes det, at udmeldingerne fra aktørerne i og omkring den offentlige sektor viser, at der er langt mere, der samler end skiller dem ad i opfattelsen af, hvor der skal sættes ind.

Når partnerskaber fungerer, kan de bidrage til at undgå ufrugtbare magtkampe. Men det kræver af aktørerne, at de kan se ud over egne interesser og ikke tager det skræmmebillede af ”de andre”, som de selv har sat op for at retfærdiggøre egen berettigelse, med ind i arbejdet.

Forrige artikel HK Stat: Det går ud over arbejdsglæden og sammenholdet, når staten udliciterer HK Stat: Det går ud over arbejdsglæden og sammenholdet, når staten udliciterer Næste artikel Forsker: Rimer nærhedsreform på statsligt tilsyn i børnehaver? Forsker: Rimer nærhedsreform på statsligt tilsyn i børnehaver?