ATL og DI Transport: Ordnede forhold for chauffører kræver investeringer i kontrol

DEBAT: Chauffører skal ikke arbejde under kummerlige forhold. Derfor skal vi have enkle og fælles regler. Et sammenhængende kontrolsystem kræver dog en indsats fra både organisationer og myndigheder, skriver Lars William Wesch og Michael Svane.

Af Lars William Wesch og Michael Svane
Hhv. branchedirektør i ATL og branchedirektør i DI Transport

”Nødderne knækker vi selv!” Sådan lød det fælles slogan fra DA og LO (i dag FH), da Danmark i 1972 var på vej ind i det daværende EF.

De to organisationer anbefalede, at Danmark trådte ind i det europæiske samarbejde.

Men i kølvandet på Danmarks indmeldelse i EF var der en udtalt bekymring for, at udenlandske transportvirksomheder skulle underbyde de løn- og arbejdsvilkår, der dengang var på det danske transportmarked.

Som værn mod det blev der blandt andet i den danske godskørselslov indsat en bestemmelse svarende til lovens paragraf seks, stykke tre.

Ingen løsning endnu
Sigtet med bestemmelsen var at bidrage til ”udviklingen af sunde konkurrencevilkår, samt – for så vidt angår de i de kollektive overenskomster - indeholdt regler om arbejdstid og lignende vilkår – og om at fremme færdselssikkerheden. Bestemmelsen tager primært sigte på situationer, der indebærer konkurrenceforvridninger.”

I en lang årrække levede bestemmelsen en stille tilværelse, og den blev nærmest betragtet som en ordensforskrift. På et tidspunkt blev det ved de civile domstole slået fast, at man som chauffør ikke kunne bruge bestemmelsen, hvis man mente, at man ikke havde fået korrekt aflønning.

Bestemmelsen kom for alvor i vælten, da Højesteret i 2015 i den skelsættende dom om Nortra-overenskomsten underkendte myndighedernes fortolkning. Siden da har regeringer fra begge sider af det politiske spektrum forsøgt at finde en løsning, der kunne genetablere retstilstanden før Højesterets dom, samtidig med at det såkaldte klarhedskriterium, som Højesteret har opstillet, også kunne håndteres.

Alle, der følger sagen, ved, at det hidtil ikke er lykkedes at finde en løsning.

Kurt Beier-sagen i 2018
I takt med at der i de senere år er sat maksimalt fokus på udenlandske transportvirksomheder og udenlandske chaufførers vilkår i Danmark, har bestemmelsen fået en helt anderledes opmærksomhed. I de senere år er ”social dumping” gentagne gange kommet på bordet under overenskomstforhandlingerne. 

I 2017 enedes overenskomstparterne på transportområdet om et protokollat, hvori regering og folketing opfordres til så vidt muligt at genetablere retstilstanden på godsområdet - svarende til retstilstanden før Nortra-dommen.

Først med Kurt Beier-sagen i efteråret 2018 kom der for alvor – og med fuld rette – fokus på, at der skal findes en løsning for at undgå uacceptable vilkår inden for transportbranchen.  

Sagen endte som bekendt med, at et enigt folketing den ottende november 2018 pålagde den daværende regering at arbejde for ordnede løn- og arbejdsforhold på europæisk plan, samt at der blev stillet krav til aflønning af udenlandske chauffører i forbindelse med visse typer af transporter i Danmark.

Som opfølgning herpå fremlagde DA og FH en aftale med det formål at levere en løsning, sådan som regeringen og Folketinget havde anmodet om. Og med udgangspunkt i den aftale er der nu indledt et lovforberedende arbejde.

Afklaring haster
En genopretning af godskørselslovens krav om løn- og ansættelsesvilkår som betingelse for at få en godskørselstilladelse er med andre ord ikke en ny idé.

Men det er blevet en forudsætning for at kunne stille tilsvarende krav til aflønningen af udenlandske chauffører, når de kører cabotagekørsel eller vejdelen af en kombineret transport i Danmark.

Sideløbende hermed har man på EU-plan forhandlet den såkaldte vejpakke – også med det sigte at sikre ordnede forhold på det europæiske transportmarked.

Det har taget sin tid. Vi kan nu håbe på, at det finske formandskab i EU får indledt de såkaldte trilogforhandlinger med EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Vi har brug for en afklaring af de fremtidige spilleregler på det europæiske transportmarked. Det haster.

Et effektivt kontrolsystem
Vi er med på, at både den danske og de europæiske løsninger vækker mange følelser. Og også, at meningerne om de konkrete løsninger er delte.

Det ændrer imidlertid ikke på det faktum, at vi har brug for, at der findes løsninger. Vi har brug for regler, der er enkle og forståelige - og frem for alt er fælles.

Uanset ståsted og anskuelse, så håber vi, at alle er enige med os i, at vi skal have ordnede forhold herhjemme og i EU. 

Vi kan ikke have chauffører, der lever og arbejder under kummerlige og aldeles uacceptable forhold. Derfor skal vi have et effektivt og sammenhængende kontrolsystem, der sikrer, at der er ordnede forhold.

Det kalder på en indsats fra såvel organisationerne som myndighederne, herunder regeringen og Folketinget. Regler, der ikke kontrolleres, har ingen værdi.

Vi vil gerne knække nødderne selv, men kontrol kræver en fast hånd fra myndighederne. Vejen hertil går via regler, der sikrer fair vilkår for vognmænd og chauffører, men også at myndighederne uanset niveau investerer i effektiv kontrol.

Forrige artikel SF: EU er en rystende svag spiller i klimakampen SF: EU er en rystende svag spiller i klimakampen Næste artikel EL: Von der Leyen svigter Paris-aftalen EL: Von der Leyen svigter Paris-aftalen
Tysklands stålsatte rose: Cirklen er sluttet for kvinden i toppen af Europa

Tysklands stålsatte rose: Cirklen er sluttet for kvinden i toppen af Europa

PORTRÆT: Hun har været studerende under falsk navn i London, californisk husmor, læge, dressurrytter og mangeårig minister med knuste kanslerdrømme. Ursula von der Leyen - kvinden bag Europas genopretningsplan - vokser med kriser. Den evne har hun haft brug for i sit første år som en EU-chef plaget af pandemiens isolation.