Den danske energispareindsats fungerer

DEBAT: Det er klogt at holde fast i den måde, som den danske energispareindsats er organiseret på. En omorganisering - som Dansk Erhverv og De Frie Energiselskaber foreslår - kan føre til en dyrere, mere ugennemskuelig og dårligere dansk indsats for energibesparelser, skriver Det Økologiske Råd.

Af Søren Dyck-Madsen
Energi- og klimamedarbejder, Det Økologiske Råd

Både Energisparerådet og el-reguleringsudvalget anbefaler, at man fastholder den måde, som den danske energispareindsats er organiseret på. Hvis man på et tidspunkt vil ændre den, så skal man tænke sig rigtig godt om. Der er nemlig risiko for, at en omorganisering kan føre til en både dyrere, mere ugennemskuelig og dårligere dansk indsats for energibesparelser.

Alligevel har der på det seneste været en række angreb mod den måde, hvorpå den danske indsats for energibesparelser er organiseret. Deloitte udgav for et par måneder siden en evalueringsrapport, som udtalte, at ”den fælles energispareindsats er velfungerende”, men samtidig fremlagde den et temmelig dårligt underbygget forslag om at lave denne velfungerende energispareindsats om. Blandt andet har man i evalueringen anført, at energispareindsatsen via koncernforbundne selskaber var lidt dyrere end hos andre aktører i 2013, men undlader at tilføje, at det var lige omvendt i 2012.

Det Økologiske Råd bakker fuldt op om anbefalingerne fra Energisparrådet og El-reguleringsudvalget.

Sådan foregår energispareindsatsen i dag
I Danmark er energiselskaberne pålagt at opnå dokumenterede energibesparelser. Denne forpligtelse omfatter el-netselskaberne, fjernvarmeselskaberne, naturgasselskaberne og fyringsolieleverandørerne.

Alle fire typer af energileverandører består af selskaber, som har en geografisk placering i Danmark. De har alle organiseret sig i organisationer, som omfatter alle aktører. Det har derfor været muligt at indgå en frivillig aftale mellem de fire grupper af energiaktører og den danske stat repræsenteret ved Energistyrelsen om både omfang af energibesparelser, økonomi til gennemførelse og spilleregler for indsatsen. Vel at mærke de samme for alle fire selskabsarter. At der kan arbejdes med frivillige aftaler, gør den danske måde meget fleksibel, da den kan ændres ved justering af aftalen, ligesom den er meget forpligtende for selskaberne.

El-netselskaberne er monopolvirksomheder, da det ikke giver mening at have flere konkurrerende el-net til de samme kunder. Disse selskaber må opkræve omkostningerne til energispareindsatsen over el-regningen, men må ikke selv gennemføre de energibesparelser, som de er forpligtet til at indberette. El-netselskaberne skal derfor finde andre aktører til at udføre indsatsen. Og her gør de brug af en stor variation af løsninger.

Nogle entrerer med håndværkere og installatører, nogle arbejder gennem fælles selskaber, som gennemfører indsatsen, mange køber energibesparelser af andre udførende aktører, og enkelte har selv oprettet en energispareenhed i deres koncernforbundne selskaber. Og selv om man altid kan finde en lille plet at sætte fingeren på, så er der over årene opbygget et professionelt og velfungerende energisparesystem i Danmark. Et system, som mange andre EU-lande er ved at kopiere i disse år.

Kritikere overser en række problemstillinger
Kritikken af den velfungerende danske ordning kommer i udstrakt grad fra en række mindre el-handlere samt Dansk Erhverv, som søger at få flyttet den del af energispareforpligtelsen, som omfatter el-netselskaberne, over til el-handlerne. Rationalet bag er simpelt – hvis energibesparelsen flyttes, vil den indgå i el-handlernes tilbud og vil derfor ifølge de økonomiske lærebøger blive billigere. Men disse kritikere overser en række væsentlige problemstillinger:

  1. El-handel er ikke bundet geografisk til Danmark, som el-distribution er. Der vil derfor være udenlandske el-handlere, som skal omfattes af forpligtelsen. Disse er i sagens natur ikke organiseret i danske organisationer, hvilket medfører, at der skal lovgives om energibesparelser for el-handelsselskabernes vedkommende, mens de tre øvrige aktører kan fortsatte den nuværende effektive aftaleordning. For en flytning af energispareindsatsen kræver, at alle el-handlere får en forpligtelse til at spare en vis mængde energi for hver kWh, som de sælger til danske forbrugere. Den nødvendige lovgivning vil blive særdeles vanskelig at udforme, og den kan få problemer med at blive godkendt, da den jo også skal omfatte el-handlere, som ikke er danske, men som sælger el til danske forbrugere.

  2. Derudover er fordelen med den nuværende placering, at el-netselskaberne skal gøre rede for hver en krone, som bruges til energispareindsatsen. Vi ved altså nøjagtigt, hvor meget indsatsen koster, og kan justere på baggrund heraf. Flyttes energispareindsatsen vil el-handlerne blande økonomien for spareindsatsen sammen med selve el-prisen; og når den såkaldte ”engrosmodel” gennemføres, vil også prisen for el-distribution indgå i en samlet pris. Herved bliver det umuligt at få et overblik over omkostningerne ved energispareindsatsen.

  3. Endelig løber energispareaftalen med de fire selskabstyper kun frem til og med 2020, hvilket dækker den periode, hvor selskaberne er pålagt en spareforpligtelse gennem EU’s Energisparedirektiv. Skal en omlægning af den velfungerende danske indsats foretages alligevel, så kan det allertidligst træde i kraft i løbet af 2018, hvorfor der kun er et par år tilbage af forpligtelserne.

Fasthold den velfungerende danske energispareindsats
Det Økologiske Råd anbefaler derfor, at man følger anbefalingerne fra Energisparerådet og El-reguleringsudvalget og lader den velfungerende danske energispareindsats fortsætte med de samme aktører som i dag. Og at en eventuel justering tidligst må ske, når der er vished for kravene til energibesparelser i EU efter 2020. Selv da tvivler vi på, at det er en god idé, men det må man vurdere til den tid.

Forrige artikel Energispareordningen er ineffektiv og konkurrenceforvridende – Ansvaret bør flyttes Energispareordningen er ineffektiv og konkurrenceforvridende – Ansvaret bør flyttes Næste artikel Affald er afgørende i en cirkulær økonomi Affald er afgørende i en cirkulær økonomi