Landkommuner træder bremsen i bund og sparer hundredvis af millioner på velfærden

En række kommuner i landets yderområder har skåret særligt dybt i velfærdsbudgetterne, viser en opgørelse Altinget har lavet. Det rammer både plejecentre, skoler og daginstitutioner.

Besparelser i Morsø Kommune betyder blandt andet, at de ældre beboere på kommunens plejecentre skal betale en højere pris for deres mad.<br>
Besparelser i Morsø Kommune betyder blandt andet, at de ældre beboere på kommunens plejecentre skal betale en højere pris for deres mad.
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Lukning af et plejecenter, besparelser på de lokale skoler, mere forældrebetaling i daginstitutioner og endnu færre busafgange.

Det er nogle af de sparetiltag byrådene i en række kommuner i de danske yderområder nu skal føre ud i livet for at holde sig inden for det budget, de har lagt for 2023.

”Det har været en hård omgang. Og det er svært for ikke at sige umuligt at se, hvordan vi skal leve op til det, som både den tidligere og den nuværende regering melder ud om, at vi skal sikre en bedre velfærd. Det kan vi simpelthen ikke med de økonomiske rammer, vi får udstukket,” siger Hans Ejner Bertelsen (V), der er borgmester i Morsø Kommune i Nordjylland.

Hans kommune er den i landet, som har måttet skære den største andel af deres velfærdsudgifter væk for at få enderne i årets budgetter til at mødes. Det har blandt meget andet betydet lukningen af et plejecenter.

Besparelser i Morsø

En enig kommunalbestyrelse indgik 2. september et forlig om Morsø Kommunes budget for 2023.

Budgettet omfatter driftsudgifter på cirka 1,6 milliarder kroner, og der er vedtaget besparelser for knap 39,5 millioner kroner. Besparelserne omfatter blandt andet:

 • En lukning af Vejerslev Ældrecenter, 11,5 mio. kr.
 • Færre ydelser til borgere i eget hjem, 4,5 mio. kr.
 • Lukning af seks stuer på Morsø Afklaringscenter 3,2 mio. kr.
 • Højere kostpriser for plejehjemsbeboere, 2,5 mio. kr.
 • Besparelse på handicapområdet, 1,5 mio. kr.
 • Besparelse på psykiatriområdet, 1 mio. kr.
 • Højere kostpriser på Morsø Bosteder, 0,7 mio. kr.
 • Rammebesparelse på folkeskoleområdet, 0,4 mio. kr.
 • Langsommere indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner, 1,4 mio. kr.
 • Nedlæggelse af et antal tidlige og sene busruter, 1,3 mio. kr.

Kilde: Nordjyske

Samlet set skal 25 af landets 98 kommuner skærer over 400 millioner kroner af deres velfærdsbudgetter i 2023 sammenlignet med året før. Langt hovedparten er landkommuner, hvor der ikke blot er langt mellem husene men også langt til den nærmeste større by.

Det viser Altingets gennemgang af nye tal fra Danmarks Statistik over kommunernes budgetter for 2023.

Nye besparelser i vente

Også i den anden ende af landet har borgerne i Lolland Kommune nu udsigt til et år med smalhals på velfærden. Endnu et, siger borgmester Holger Schou Rasmussen (S).

”Vi er hvert år utroligt presset af en demografisk udfordring, hvor vi oplever tilflytning af folk, som har brug for hjælp, som vi så skal betale for. Og vi får ikke den nødvendige kompensation fra staten for de udgifter vi på den måde bliver påført, og så skal jeg hele tiden skrue på vores velfærdsknapper,” siger han.

16 af de 25 kommuner, som har afsat færre penge til velfærd i 2023, er landkommuner. Og ud af dem er de 13 beliggende i et yderområde.Samlet reducere landkommunerne deres velfærdsbudgetter med godt 265 millioner kroner.

Men også enkelte oplandskommuner som Ikast-Brande, en storbykommune som Odense, hovedstadskommunen Tårnby og provinsby-kommunerne Køge og Viborg har reduceret deres velfærdsbevillinger.

Tager man højde for befolkningsudviklingen i de enkelte kommuner, så er det imidlertid 77 af landets kommuner, hvor der i 2023 er afsat færre penge til velfærd for hver af kommunens borgere.

Læs også

Det er i den grad også tilfældet i Ikast-Brande, hvor man ifølge borgmester Ib Lauritsen (V) har taget et opgør med nogle af de ”strukturelle” udfordringer i kommunens økonomi med budgettet for 2023.

”Det handler også om rettidighed. Udsigten peger ikke ligefrem mod, at der skal flyde mælk og honning i gaderne, tværtimod. Da vi lavede budgettet for 2023 håbede, jeg, at vi var i mål. Men nu frygter jeg, at vi kommer til at lave nye besparelser næste år,” siger Ib Lauritsen.

Det sidste skyldes ikke mindst regeringens udmeldinger, om at der skal spares milliarder på administration og jobcentre i kommunerne, fortæller han.

Lettere beslutning med lang tid til valg

På landsplan falder velfærdsudgifterne opgjort pr. indbygger også en smule på trods af, at regeringen med økonomiaftalen for 2023 løftede kommunernes samlede bevilling med 1,25 milliarder kroner. Det skyldes, at antallet af borgere er steget i mellemtiden.

Altinget lavede en tilsvarende opgørelse sidste år med afsæt i kommunernes budgetter for 2022, som blev vedtaget kort tid inden kommunalvalget i november 2021.

Besparelser i Ikast-Brande

Et flertal i Ikast-Brande Kommune indgik i efteråret 2022 et budgetforlig for 2023 med besparelser for omkring 40 millioner kroner.

Hovedparten af besparelserne er vedtaget som rammebesparelser, der skal konkretiseres efterfølgende. Aftalen indeholder blandt andet disse besparelser:

 • Dagtilbud til børn 0-5 år (1,9 mio. kr.)
 • Børn og unge 6-18 år (9,2 mio. kr.)
 • Familier og børn med særlige behov (2,5 mio. kr.)
 • Fritid, idræt og kultur (1,4 mio. kr.)
 • Ældre (9,2 mio. kr.)
 • Psykiatri og handicap (5 mio. kr.)
 • Borgerservice og administration (5,6 mio. kr.)
 • Infrastruktur og kollektiv trafik (2 mio. kr.)

Kilde: Ikast-Brande Kommune

Her var det 16 kommuner, som direkte skar ned på deres velfærdsudgifter, mens 39 budgetterede med færre udgifter pr. indbygger end året forinden.

Budgettet for 2023 er det første, som de nye byråd har vedtaget. At hele 77 kommuner i 2023 har reduceret deres budgetter kan måske også hænge sammen med, at der er god tid til næste valg.

Ifølge Ikast-Brande borgmester Ib Lauritsen kan den timing i hvert fald gøre det politisk lettere at træffe svære beslutninger.

”Jeg kan ikke udtale mig på alle politikeres vegne. Men hvis man skal træde på bremsen, så må man heller den ene gang træde lidt hårdere for så at få styr på tingene, fremfor hele tiden skulle lave mindre opbremsninger – og det kan måske være lettere jo længere du er fra et valg,” siger Ib Lauritsen.

LA-borgmester skruer mest op

De 1,25 milliarder kroner kommunerne samlet set fik til at løfte økonomien i 2023 svarer til en stigning i de samlede velfærdsudgifterne på 0,4 procent.

Det er ikke ensbetydende med, at den enkelte kommune kan eller vil løfte udgifterne tilsvarende.

Mens nogen kommuner ikke har indtægter nok til at lade udgifterne stige, så har andre råd til mere, men kan ikke gøre det på grund af grænserne i budgetlovens udgiftslofter.

LÆS MERE OM ALTINGETS OPGØRELSE HER

Men når nogen kommuner sænker deres velfærdsudgifter, så har andre mulighed for at løfte deres tilsvarende. Og i 42 kommuner har man med budgettet for 2023 kunnet løfte udgifterne med mere, end de gennemsnitlige ekstra 0,4 procent, som staten har tilført.

I Solrød Kommune har man ikke blot Liberal Alliances eneste borgmester, men også den største vækst i velfærdsbudgettet. Her stiger særligt antallet af ældre over 80 år, men også de yngste bliver der flere af.

”På den måde er vi lidt dobbeltramte. Og vi er fortsat med et uændret serviceniveau i 2023. Men det har i høj grad været for at købe os lidt ekstra tid, inden vi skal lave en større spareøvelse med budgettet for 2024, hvor der skal findes et større to-cifret millionbeløb,” siger Emil Blücher (LA), der er borgmester i Solrød Kommune.

Om Altingets opgørelse

Altingets opgørelse bygger på data fra Danmarks Statistik over kommunernes budget- og regnskabstal.

De kommunale velfærdsudgifter er afgrænset ud fra samme definition som den serviceramme, der hvert står centralt i de årlige økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

Budgettal for 2022 er PL-korrigeret med afsæt i den fremskrivningsprocent, som indgår i Indenrigsministeriets årlige udmelding om udligning og tilskud og lyder på 2,6 pct. fra 2022 til 2023.

Herudover er tallene for 2022 yderligere PL-korrigeret med afsæt i den midtvejsregulering af budgetterne for 2022, som blev aftalt i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023.

Dette giver en samlet PL-reguleringsfaktor på 3,7 procent, når 2022-budgetterne skal opregnes til 2023-niveau.

Herudover er de samlede serviceudgifter i budget-2022 opjusteret med tekniske korrektioner, DUT-regulering samt en enkelt pulje, der overgår til bloktilskuddet.

Samlet set opjusteres budgettal for 2022 ud fra samme principper, som ligger til grund for KL’s tekniske serviceramme for 2023. På kommuneniveau kan forekomme mindre afvigelser i forhold til KL’s udmeldte ramme – primært på grund af afrundinger.

I opgørelsen over de samlede velfærdsudgifter fordelt på de største velfærdsområder er der både fortaget PL-regulering og tekniske korrektioner.

Velfærdsområderne er afgrænset med afsæt i Vives Eco Nøgletal. Dog med mindre fravigelse, som blandt andet betyder at indtægter fra den centrale refusionsordning ikke indgår på socialområdet.

I opgørelser hvor der indgår længere tidsserier er budget- og regnskabstal opjusteret med PL-fremskrivningen på 3,7 procent for 2022 til 2023, mens justeringen fra 2021 til 2022 foretages med afsæt i den aftalte fremskrivningsprocent i økonomiaftalen for 2022 (1,9 procent).

Tidligere år er PL-fremskrivning baseret på KL’s historiske PL-reguleringsfaktor for serviceudgifter.

Er du abonnent på Altinget Kommunal kan du henvende dig til [email protected] for at få adgang til data bag opgørelsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ib Boye Lauritsen

Borgmester (V), Ikast-Brande Kommune, gårdejer
landmand (Hammerum Landbrugsskole, 1985)

Hans Ejner Kortbæk Bertelsen

Borgmester (V), Morsø Kommune
landmand

Holger Schou Rasmussen

Borgmester (S), Lolland Kommune, formand, Femern Belt Development
lærer (Vordingborg Statsseminarium 1992)

0:000:00