Dansk Affaldsforening: Design er dronningen af den cirkulære økonomi

DEBAT: Selv med en affaldssektor i den cirkulære verdensliga, så er det alfa og omega også at få bragt cirkulært design i spil. Jo tidligere i værdikæden vi sætter ind, desto mere værdi henter vi ud, skriver formand Mads Jakobsen.

Af Mads Jakobsen
Formand, Dansk Affaldsforening

I den cirkulære økonomi har alle et ansvar. Også os, der står i yderste ende med ansvar for affaldet. Vi skal sørge for at vride så meget værdi ud af det affald, vi indsamler og modtager.

Jo mere vi kan være med til at give gamle møbler på genbrugspladsen eller plastikken i affaldsspanden et nyt liv, desto mere er vi lykkedes.

Det ansvar er vi os bevidst – og vi har derfor også en stålsat ambition om at være med til at sikre mere genbrug og genanvendelse i den danske affaldssektor og dermed også levere på EU's nye mål om 65 procent genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2035.

Design og produktion skal i spil
Men vi har brug for en større indsats i alle dele af cirklen, hvis vi skal lykkes med at genanvende markant mere af vores affald. Vi ved, at jo tidligere i værdikæden vi sætter ind, desto mere værdi henter vi ud.

Den pointe blev også hamret fast af tre forskere fra henholdsvis SDU, AAU og DTU på den høring om organiseringen af affaldssektoren, som Folketinget holdt for nylig. De var enige om, at selv med en affaldssektor i den cirkulære verdensliga, så er det alfa og omega også at få bragt cirkulært design og produktion i spil.

Det giver langt flere gevinster efter den cirkulære målestok, hvis vi også kan designe vores ting, så de er gjort af genanvendte materialer, let kan skilles ad og repareres. Ja, så de i det hele taget har et længere liv – og ikke skal kastes i skraldespanden efter en kort eksistens.

Derfor skal regeringen også roses for nu at ville øge Danmarks indsats i EU på netop designområdet. Det er en hastesag. For dårligt designede produkter – elektronik, plastikemballage eller tøj – holder i kortere tid, er dyrere og mere besværlige at give en tur mere i cirklen og koster derfor vores klima og miljø.

Iblandingskrav for plastikprodukter
Vi har som branche stor indsigt i, hvad der skal til for, at danskerne både får mindre affald og sorterer affald, som kan genanvendes. Tag for eksempel plastikemballagen, som vi møder i bunker i husholdningsaffaldet. Vi vil gerne genanvende det. Men lige nu gør designet det til et hækkeløb.

De mange plastiktyper er umulige at skelne mellem for den enkelte borger, som vi ellers gerne vil have til at sortere affaldet. Ofte rummer ét produkt flere plastiktyper, som oven i købet kan være svære, hvis ikke umulige at skille ad, fordi de er næsten svejset sammen.

For eksempel sidder der ofte mærkater eller låg på plastikbeholdere, der er lavet i en anden type end selve beholderen. Det kan let medføre, at sorteringsanlægget kommer til at sortere beholdere forkert.

Danmark fri for fossil plastik
Skal den slags løses helt, har vi også brug for regulering, som kan give producenterne en sikker retningspil for, hvordan de kan producere cirkulært. Det kunne for eksempel være i form af en positivliste over plastiktyper, som egner sig mest muligt til genanvendelse.

Vi kunne for eksempel også overveje at indføre et iblandingskrav for plastik, så en vis procentdel af materialeinputtet i produktionen af plastik kommer fra genanvendt plastik – præcis som vi kender det fra benzin og diesel, hvor der i EU allerede er krav om en vis procentdel biobrændstof i.

Vi har i et plastikpolitisk oplæg sat et mål om, at al plastikemballage i 2025 bør være designet til genanvendelse. Næste skridt kunne være at udfase al nyproduktion af fossil plastik inden 2035 for i 2050 at gøre Danmark fri for fossil plastik.

Ny og grøn afgiftsstruktur
Krav til design klarer ikke hele opgaven. Vi skal også se på incitamenterne til at bruge andet end de jomfruelige materialer. For eksempel burde vi sikre en ny og grøn struktur for emballageafgifterne. Det ville give  emballageproducenterne direkte økonomisk tilskyndelse til at designe til genanvendelse og bruge mere genanvendt materiale i emballagerne.

Pointen er, at jo mere bæredygtige materialer og cirkulært design vi udvikler, desto hurtigere kan vi sikre den cirkulære omstilling. Vi vil gerne bringe vores viden om affald i spil og være med til at fremme fremtidens cirkulære design. For fremtidens løsninger kræver samarbejde i hele kæden – fra design til affald til nyt produkt.

Forrige artikel KTC: Gør op med den kaotiske sagsbehandling af diger KTC: Gør op med den kaotiske sagsbehandling af diger Næste artikel Forskere: Skoven bruges bedst til biomasse – ikke som CO2-lager Forskere: Skoven bruges bedst til biomasse – ikke som CO2-lager