Heino Knudsen: Oprensning efter jordforureninger bliver en varig opgave

DEBAT: Opgaven med at rense efter fortidens forureninger er meget større, end man troede, dengang regionerne gik i gang med opgaven. Vi bliver hele tiden klogere på, hvilke stoffer der forurener, og hvor de kommer fra, skriver Heino Knudsen. 

Af Heino Knudsen
Formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer og regionsrådsformand i Region Sjælland

Fortidens synder trækker dybe spor overalt i den danske natur, og siden 2007 har de fem danske regioner haft travlt med at kortlægge og rense op efter de mange jordforureninger, som kan skade menneskers sundhed og drikkevand.

Opgaven har fra begyndelsen været betragtet som en opgave, der kunne afsluttes, når alle forureninger var fundet og renset op. Men i en ny omfattende prognose fra Danske Regioner kan vi for første gang se, at opgaven med at komme jordforureningerne til livs er uden udløbsdato og vil lægge beslag på regionernes ressourcer i mange år fremover.

Større viden om pesticider
Det er en konklusion, som vi har kunnet se konturerne af gennem flere år, og med den nye prognose står det sort på hvidt. Opgaven har udviklet sig, fordi vi ganske enkelt er blevet meget klogere, siden den sidste prognose for jordforureningsområdet kom i 2012.

Siden dengang har vi blandt andet fået en meget større viden om pesticider. Vi ved mere om, hvilke typer pesticider der er blevet brugt i tidernes løb, og vi har fundet ud af, at der særligt er problemer med nedsivning af pesticider fra de såkaldte pesticidpunktkilder, for eksempel gartnerier eller maskinstationer.

I 2020 har vi et overslag på cirka 3.300 potentielt forurenede lokaliteter fra for eksempel maskinstationer, mens vi stadig ikke har nok viden til at give et overslag, der også indbefatter eksempelvis landbrugsejendomme.

Risikobilledet er blevet større
Vi er også blevet meget bedre til at måle og analysere for stofferne. Hvor der for få år siden blev analyseret for cirka 40 pesticider i en grundvandsprøve, indgik der for nylig hele 415 pesticidstoffer i en screening. Det faktum, at analysemetoderne er blevet forfinet, betyder også, at risikobilledet er blevet større, og at det hele tiden ændrer sig.

Bare i 2019 fandt vi 800 nye forureninger, så der nu er over 38.000 kendte forureninger rundt omkring i landet. Det er mange, og regionerne oplever derfor et stadig større behov for at holde overblik og håndtere de mange forureninger.

Nogle forureninger kan ikke umiddelbart renses op med kendte teknologier og må derfor håndteres med en langvarig driftsløsning, så forureningen ikke spreder sig. Mens andre forureninger ikke udgør en aktuel trussel for menneskers sundhed og miljø, og derfor ikke skal oprenses, med mindre der en dag eksempelvis skal bygges nyt på grunden.

Alt sammen bidrager det til regionernes vurdering af, at oprensning af jordforurening bliver en varig opgave. En opgave, som vi nu har en stor viden om, og som de dygtige medarbejdere ude i regionerne hver dag arbejder målrettet på at løse, så vi får mest mulig sundhed og miljø for pengene.

  • Fakta om prognose for jordforureninger
    Godt 38.000 grunde er i dag kortlagt som forurenede eller potentielt forurenede i Danmark.
  • Danske Regioner vurderer, at den samlede omkostning til undersøgelse og oprensning vil være cirka 26 milliarder kroner. 
  • Af de kortlagte forureninger berører cirka 68 procent grundvand, 16 procent overfladevand og 16 procent arealanvendelse.
  • Regionerne har identificeret cirka 83 procent af de potentielle forureningslokaliteter, som man forventer at finde.
  • Regionerne har undersøgt cirka 65 procent af de grunde, som forventer at skulle undersøge.
  • Regionerne bruger hvert år cirka 430 millioner kroner på jordforureningsopgaven.
  • Heraf går cirka 130 millioner kroner til opgaver, der må forudsættes at vare ved.

Forrige artikel Læsø: Naturplejen er en uoverkommelig økonomisk opgave Læsø: Naturplejen er en uoverkommelig økonomisk opgave Næste artikel Ekspert: Der er brug for et gedigent teknologiløft i affaldssektoren Ekspert: Der er brug for et gedigent teknologiløft i affaldssektoren