KFUK: Kamp mod prostitution skal være flerstrenget

DEBAT: Forbyggende tiltag kan ikke stå alene, men skal underbygges af bl.a. en forbedret misbrugsbehandling og konkret lovgivning i form af et forbud imod køb af sex. Det skriver Helle Jarlmose, generalsekretær i KFUK's Sociale Arbejde.

Af Helle Jarlmose
Generalsekretær i KFUK's Sociale Arbejde

Prostitution er et socialt problem, der medfører betydelige, dokumenterbare fysiske og psykiske skadevirkninger. Der er særligt behov for at sætte ind over for den fattigdomsbetingede prostitution blandt socialt udsatte mennesker. Det kræver en flerstrenget indsats, hvor forbyggende tiltag, en helhedsorienteret socialfaglig indsats og forbedret misbrugsbehandling samt exit-tilbud følges op af konkret lovgivning i form af et forbud mod køb af sex, hvis vi effektivt skal mindske prostitution og handel med mennesker til prostitution.

Vi foreslår en konkret prostitutionspakke, der indeholder:

Skadevirkningerne ved prostitution er betydelige
I dag er der få tiltag, som har til formål at forebygge et liv i prostitution eller gråzoneprostitution. Skadevirkningerne ved prostitution er betydelige, og det giver menneskeligt og samfundsøkonomisk god mening at investere i at forebygge liv i prostitution.

Unge skal have viden om gråzoneprostitution og prostitution, så de har mulighed for at træffe et informeret valg, både som sælgere og købere af seksuelle ydelser, og professionelle voksne, som er i berøring med de unge, skal have redskaber til at håndtere problematikken.

KFUK's Sociale Arbejde har etableret RedenUng - en online rådgivningsportal for unge om køb og salg af sex og hjælp til pårørende og fagpersoner, der er i kontakt med unge, der sælger sex. Vi tester i efteråret et forbyggende undervisningsprojekt målrettet unge i folkeskolen, gymnasier og ungdomsuddannelser. Indsatsen bør efter vores opfattelse permanentgøres som et fast socialt tilbud, ligesom viden om prostitution og refleksion over egne grænser bør være en integreret del af seksualundervisningen i skolerne.

Den akutte hjælp
Skadesreduktion er det arbejde, de fleste forbinder med de frivillige sociale organisationer som KFUK's Sociale Arbejde. Den akutte hjælp til udsatte mennesker, der har behov for en pause fra det hårde liv på gaden. Det kan være en seng for natten, en kop kaffe, et bad eller en gang sund og nærende aftensmad. Det kan også være rene kanyler, kondomer eller glidecreme. Eller en god snak og oplevelsen af, at nogen drager omsorg for én.

Det kan også være følgeskab til skadestuen, til lægen eller til politiet. Skadesreduktion er vigtig, men kan efter vores mening udbygges med midlertidige botilbud målrettet socialt udsatte kvinder udsat for prostitutionsrelateret vold. Erfaringen har vist, at den seksuelle udnyttelse kan fortsætte på de almindelige herberger og forsorgshjem.

Ensartede regler
Der bør være frit lejde i forhold til skattemyndigheder eller sociale myndigheder, så kvinder, der ønsker at forlade prostitution, ikke risikerer en skattesag eller en dom for socialt bedrageri. Der bør ligeledes være fokus på at hjælpe tidligere prostituerede med at få gældssanering og støtte til økonomistyring, da dårlig økonomi ellers vil være en årsag til tilbagefald til et liv med prostitution.

Det er særligt problematisk, at man i regi af et målrettet projekt for at få mennesker til at forlade prostitution (Exit-Prostitution) ikke kan sikre kvinderne frit lejde. Dermed kan konsekvenserne ved at indtræde i et exitprogram blive økonomisk ødelæggende for kvinderne. Problemstillingen kompliceres yderligere af, at praksis varierer fra sagsbehandler til sagsbehandler og på tværs af kommuner.

Exit-tilbud og efterværn
I 2011 indgik partierne bag satspuljeforliget en aftale om at afsætte 46 millioner kr. i 2012 til at støtte mennesker, mens de er i prostitution eller tilbyde en vej ud af prostitution. København, Aarhus, Odense og Aalborg kommune afprøver gennem projektet Exit-Prostitution CTI-metoden for at få mennesker ud af prostitution. Projektet stopper imidlertid med udgangen af 2015, hvis ikke regeringen tager initiativ til at frigive de resterende 10-12 millioner kr. i puljen.

Vores holdning er, at der skal være tilbud til at komme ud af prostitution for alle borgere uagtet hvilken bopælskommune, man befinder sig i. Ikke alle kommuner kan og skal kunne løfte opgaven, men de skal kunne henvise til et relevant tilbud, hvis en borger efterspørger hjælp til at forlade prostitution.

Vi ser derfor gerne, at NGO’er også kan søge om andel i de resterende midler, så puljen kommer til at sikre, at der findes relevante tilbud, herunder tilbud om rehabilitering og psykologhjælp til de, der som følge af indsatsen har forladt prostitution. Vi har i KFUK's Sociale Arbejde 10 års dokumenteret erfaring med terapeutiske gruppeforløb til kvinder, der har forladt, eller ønsker at forlade prostitution.

Forbud kan ikke stå alene
Vi ser en lovgivning, der sætter fokus på og kriminaliserer kunden – ikke den prostituerede - som et middel til at begrænse prostitution og – ikke mindst – til at ændre holdningen i samfundet.

Et forbud kan ikke stå alene, og en lovændring skal følges op af relevante sociale tiltag, så man ikke fratager kvinderne deres indtjeningsmuligheder uden at sætte noget andet i stedet. Dette kan fx være frit lejde og brobygning til misbrugsbehandling, og relevante terapeutiske, uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede tilbud. Det konkrete sociale exit-tilbud skal målrettes den enkeltes behov for støtte for at have effekt.

Forrige artikel Socialchefer: Regeringen glemmer forebyggelse Socialchefer: Regeringen glemmer forebyggelse Næste artikel DH: Mennesker frem for systemer DH: Mennesker frem for systemer
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.