Nye klimatiltag og skattelettelser: Her er Københavns nye budgetaftale, som S ikke er med i

Et bredt flertal uden om den socialdemokratiske overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, har indgået en ny budgetaftale for Københavns Kommune. Få et overblik over hovedpunkterne i den omdiskuterede budgetaftale her.

Siden kommunalvalget i 2021 har Enhedslisten været det største parti på Københavns Rådhus. Socialdemokratiet har dog stadig overborgmesterposten.
Siden kommunalvalget i 2021 har Enhedslisten været det største parti på Københavns Rådhus. Socialdemokratiet har dog stadig overborgmesterposten.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Mathias Bach

Det hører sig til sjældenhederne, at Enhedslisten indgår politiske aftaler med Venstre og Nye Borgerlige uden, at Socialdemokratiet og SF er med som bindeled.

Ikke desto mindre er det lige netop, hvad der skete på Københavns Rådhus fredag.

Her havnede Socialdemokratiet for første gang siden Anden Verdenskrig uden for en budgetaftale i Københavns Kommune, da Enhedslisten, Radikale, Venstre, Konservative, Alternativet, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti landede en aftale. 

"Enhedslisten kunne have fået en bedre aftale med Socialdemokratiet og SF," lød det efterfølgende fra overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Enhedslisten hævde derimod, at partiet indgik aftalen med de partier, der "ville mest på klima og velfærd."

Få et overblik over hovedpunkterne den nye budgetaftale her.

Skattelettelser

 • Partierne bag aftalen har besluttet, at Københavns Kommune sænker indkomstskatten med 0,1 procentpoint fra 23,8 til 23,7 procent. Det medfører et fald i københavnernes skattebetaling på samlet 132 millioner kroner i 2023.

Klima og miljø

 • Parterne er enige om at nedlægge 147 parkeringspladser og at bruge pladsen til sorteringspunkter på Østerbro, Nørrebro og Amager Øst. Samtidig skal der etableres parkeringspladser til erstatning for de nedlagte parkeringspladser længere væk fra bykernen.
 • Der afsættes desuden 6,3 millioner til en grøn omstilling af Københavns Kommunes vognpark.
 • Med aftalen afsættes der også 8,5 millioner kroner til at forbedre vandkvaliteten i Fæstningskanalen og Utterslev Mose.
 • Parterne afsætter midler til at styrke Energispring-partnerskabet om at reducere energiforbrug i ejendomme.
 • Parterne vil udarbejde en kortlægning af potentialet for at opsætte solceller på kommunale ejendomme og afsætter til 15,6 millioner kroner til at opsætte solceller på kommunale bygninger.
 • Med aftalen afsættes der 205 millioner kroner til udskiftning af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer.
 • Parterne afsætter 81,9 millioner kroner til at stille krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner ved alle igangsatte anlægsprojekter fra 2023 og frem.
 • Partierne bag budgetaftalen er enige om at øge miljødifferentieringen på beboerlicenserne. Forhøjelsen af beboerlicenserne for de fossildrevne køretøjer vurderes at gøre det mindre attraktivt at have fossildrevet køretøj.
 • Der afsættes 5,4 millioner kroner i 2023 til reduktion af forbrugsbaserede CO2-udledninger.
 • Parterne er enige om at afsætte 1,4 millioner kroner årligt til hurtigere sagsbehandling af varmeforsyningssager.
 • Parterne afsætter midler til at øge naturplejeindsatsen med henblik på at bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet i naturområderne.
 • Der afsættes 2,7 millioner kroner til en mobilitetsanalyse med henblik på at kortlægge mulighederne for hvordan den samlede CO2-udledning fra vejtrafikken i hovedstadsområdet kan reduceres.
 • Med aftalen afsætter parterne en pulje på ni millioner kroner from til 2016 til merudgifter forbundet med valg af mere klimavenlige alternativer ved indkøb.
 • Parterne er enige om at afsætte 21,3 millioner kroner til klimatilpasning på Tingbjerg Skole.
 • Der afsættes også midler til at implementere udvalgte initiativer fra 'Handlingsplan for delebilisme 2022-2025'.
 • Endelig afsætter parterne millioner til at implementere initiativer fra 'Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025'.

Infrastruktur og byrum

 • Budgetaftalen indeholder også en stor cykelpakke, der skal forbedre mulighederne for at tage cyklen. I pakken er der blandt andet afsat midler til anlæg og forbedringer af cykelstier, heriblandt en ny supercykelsti.
 • Parterne er enige om at afsætte midler til en ny tilsynsindsats med anlæg af Lynetteholmen.
 • Der afsættes 260,8 millioner kroner til at udskifte af vejbroen over S-banen på Tuborgvej.
 • Partierne bag aftalen afsætter midler til at udarbejde nye, skærpede krav til dokumentation af brandsikkerheden i kommunale bygninger.
 • I forbindelse med et skybrudsprojekt på Nørrebro tages der desuden en række initiativer:
  • Der afsættes 14,9 millioner kroner til at skabe en mere helhedsorienteret løsning med forbedret tryghed, biodiversitet og mulighed for ophold i gaderne Sigurdsgade, Titangade, med flere.
  • Der afsættes godt 20 millioner kroner til at etablere træer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamletsgade.
 • Parterne er enige om at afsætte midler til ombygning af de mest ulykkesbelastede kryds i København for at reducere antallet af ulykker, særligt med fokus på cyklister.
 • Parterne er enige om at arbejde for at linjeføringen til metrolinjen M5 videreføres til Rigshospitalet og med stop ved Stengade.

Socialområdet

 • For at mindske arbejdspresset på socialområdet er parterne blevet enige om at afsætte midler til at nedbringe sagsstammerne for medarbejdere.
 • Parterne afsætter med aftalen 0,5 millioner kroner i 2023 og 2024 til 'Red Van', der er et tilbud til sexarbejdere på Vesterbro.
 • I budget 2023 er det besluttet at videreføre bevillingen til stofindtagelsesrummet H17. Der afsættes 5,3 millioner kroner årligt.

Handicapområdet

 • Parterne er enige om at afsætte nye midler til køb af pladser til udsatte borgere, borgere med sindslidelse og borgere med handicap, der har stået på venteliste til et botilbud i mere end seks måneder.
 • Parterne er enige om at afsætte 29,8 millioner kroner årligt til stigende enhedspriser ved køb af pladser til borgere med handicap.
 • Der afsættes desuden 5,3 millioner kroner årligt på at fastholde serviceniveauet for borgere med handicap på egne botilbud.
 • Der afsættes desuden 1,7 millioner kroner til at etablering af en butik med beskæftigelsestilbud til borgere med handicap i Valby.

Udsatte boligområder

 • Det er et mål, at ingen københavnske boligområder skal være på statens liste over parallelsamfund senest i 2030. For at nå det mål afsætter parterne 18,2 millioner kroner til at række indsatser.
 • Der afsættes samtidig midler til at sikre, at de udsatte boligområder er attraktive og tilbyde gode rammer for børnelivet. Heriblandt 25,1 millioner kroner til by- og gaderum og forbedret trafiksikkerhed på Frederiksborgvej Nord.
 • Parterne er desuden enige om at videreføre indsatser under 'Sikker By'-strategien for at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København.

Sundhed og ældre

 • Der afsættes 4,4 millioner i perioden 2023-2026 til at kunne nedbringe ventetiden på stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed.
 • Parterne er enige om at afsætte puljemidler til at imødegå rekrutteringsudfordringer på udvalgte velfærdsområder, herunder for sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, socialpædagoger og folkeskolelærere. Der afsættes 69 millioner kroner på i 2023 og 80 millioner kroner årligt i 2024-2026.
 • Parterne afsætter 14,5 millioner kroner til at bygge et nyt neurorehabiliteringhus. Det skal løse være med til at løse kapacitetsudfordringerne på området.
 • For at sikre den nødvendige kapacitet til omsorgstandpleje har parterne afsat 4 millioner kroner til at etablere seks nye omsorgstandplejeklinikker.
 • Med budgetaftalen afsætter parterne 1,5 millioner kroner årligt til en pulje til aktivitet på plejehjem og til at afholde en årlig musikfestival på plejehjem.
 • Parterne er enige om at afsætte midler til at tilbyde give mulighed for at henvise 13-15-årige i udskolingen til et nyt tilbud i Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, der allerede har tilbud til
  unge på 15-22 år med symptomer på angst og depression.
 • Parterne er enige om at afsætte 0,6 millioner kroner årligt til at videreføre bevillingen til "undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser."

Børn og unge

 • Parterne afsætter med aftalen 3,9 millioner kroner til skoleerhvervsforløb med fokus på naturvidenskab, teknologi, ingeniørkundskab og matematik, der skal bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.
 • Parterne er enige om at afsætte 48,9 millioner kroner til at etablere og omlægge samlet 44 pladser til børn med ADHD og autisme.
 • Derudover afsættes der midler til etablering og sikring af af en række daginstitutioner og specialklasser med tidlig opstart.
 • Parterne vil bruge 9 millioner kroner på at oprette en ny døgninstitution til udsatte børn og unge, som erstatning for en tidligere institution.
 • Der afsættes årligt 5,7 millioner kroner på en ny fokuseret indsats for udsatte unge i risiko for langtidsledighed.
 • Parterne er enige om at afsætte midler til at tilbagerulle prisstigningen på skolemad, så forældrebetalingen ikke stiger med fem kroner per måltid.
 • Med aftalen afsætter parterne desuden midler til at styrke sundhedsplejen særligt i barnets første 1.000 dage.
 • Parterne er enige om at afsætte 62,3 millioner kroner i 2023 til at håndtere stigende udgifter på specialområdet som følge af en forskydning inden for de specialtilbud, som børn visiteres til.

Erhverv og beskæftigelse

 • Parterne er enige om at afsætte 5,7 millioner kroner årligt til at nedbringe sagsantallet per medarbejder for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb.
 • Partierne bag aftalen er enige om at afsætte 2,7 millioner kroner i 2023 og 2024 til ekstra rehabiliteringsteammøder.
 • Der afsættes 5,2 millioner kroner årligt til at nedbringe sagsbehandlingstiderne for byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune.
 • Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke indsatsen med virksomhedsplaceringer og erhvervsrettet afklaring for ledige borgere med handicap.
 • Parterne er enige om, at Københavns Kommune øger tilskuddet til den erhvervsdrivende fond Copenhagen Capacity, der varetager talent-og investeringsfremmeindsatsen for hovedstaden.
 • Parterne afsætter midler til en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats rettet mod aktivitetsparate borgere, der inddrager erfaringerne fra Projekt Trædesten.

Kultur og fritid

 • Med aftalen afsætter parterne 30,1 millioner kroner til at ombygge Østre Kapel til en teaterbygning.
 • Der afsættes tre millioner kroner årligt til at forsætte Copenhagen Contemporarys aktiviteter.
 • Der afsættes desuden 0,4 millioner kroner årligt til, at pensionister fortsat får fri adgang til Københavns museer.
 • Parterne er enige om at afsætte 1,7 millioner til en større renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By.
 • Parterne er enige om at afsætte 3,7 millioner kroner til et løft til den bemandede legeplads på Hulgårds Plads.
 • Partierne afsætter en millioner kroner i 2023 og 2024 til at støtte LGBT+ Danmark med at etablere et LGBT+ Medborgerhus.

Idræt

 • Parterne prioriterer med budgetaftalen idrætsprojekter inden for idrætsmilliarden. Heriblandt en skoleidrætshal på ny specialskole og nye kunstgræsbaner.
 • Der afsættes 27,5 millioner kroner til en pulje, der har til formål at understøtte initiativer, der skaber nye og tidssvarende idrætsfaciliteter. 
 • Parterne afsætter desuden midler til et nyt klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg samt udvikling af Sundby Idrætspark og Valby Idrætspark.
 • Parterne er enige om at afsætte syv millioner kroner til at etablere faciliteter til streetidræt.

Borgerinddragelse

 • Parterne er enige om at afsætte midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, som borgermøder og workshop, der skal styrke det borgernære demokrati. Efter samme model som borgerforslagene i Folketinget, vil det fremover være muligt for københavnerne at stille lokale borgerforslag.

Finansiering

 • Store dele af budgetaftalen finansieres af det finansielle råderum i Københavns Kommune.
 • Parterne vil frigøre 232,1 millioner kroner i 2023 og frem gennem effektiviseringer 
 • Der frigives 100 millioner kroner i 2023 ved at reperiodisere 100 millioner kroner på anlæg fra grundkøbspulje 2022 fra 2023 til 2024.

Læs hele budgetaftalen for Københavns Kommune her.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sophie Hæstorp Andersen

Overborgmester (S), Københavns Kommune
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2006)

Line Barfod

Teknik- og miljøborgmester (EL), Københavns Kommune
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

Ole Birk Olesen

MF (LA), medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
journalist (DJH 1999)

0:000:00