Debat

Dansk PersonTransport: Her er de udfordringer, regeringens busreform skal løse

Det er udfordringer med manglende sammenhæng i den kollektive trafik, stigende privatbilisme og forskellige serviceniveauer i byerne og på landet, der skal løses af regeringens varslede ekspertudvalg, skriver Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport. 

"Trafikselskaberne løser sammen med busselskaberne udfordringen med grøn omstilling af bustrafikken i byerne med stor overbevisning," skriver Lasse Repsholt. 
"Trafikselskaberne løser sammen med busselskaberne udfordringen med grøn omstilling af bustrafikken i byerne med stor overbevisning," skriver Lasse Repsholt. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Lasse Repsholt
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

SVM-regeringen har i sit grundlag fra december 2022 sat målet, at den vil ”understøtte busdækningen for både byer og yderområder”.

Regeringens initiativ er ét blandt mange flere, der skal sikre et Danmark, der hænger sammen. Midlerne skal findes af et ekspertudvalg, der blandt andet skal se på struktur for busbetjeningen og organiseringen med trafikselskaber ejet af kommuner og regioner.

Det er en god idé, men det skal følges op af ambitioner på klimaområdet. 

Den nuværende struktur og organisering for den kollektive trafik blev etableret for 16 år siden med strukturreformen den 1. januar 2007.

98 nye kommuner og fem regioner blev pålagt at varetage den kollektive trafik gennem de fælles trafikselskaber, der skulle sikre koordineringen og planlægningen af den kollektive trafik og skabe sammenhæng - set fra passagerperspektiv – med samarbejde om rejseregler, takster og takstzoner og billetsystem. 

En stor lovjustering skete i 2014 med overflytning af busruter fra kommuner til Region Hovedstaden, etablering af DOT og en styrkelse af det strategiske planlægningsgrundlag for den kollektive trafik i hele landet.

Siden er dele af den regionale togtrafik overdraget fra DSB til trafikselskaberne, en takstreform er gennemført, der er sket en liberalisering på fjernbusområdet, og ikke mindst er der indført krav om fremme af digitale mobilitetstjenester i Rejsekort & Rejseplan A/S.

I løbet af de 16 år er transportarbejdet på vejene øget med 11,7 procent, antallet af personbiler til privatkørsel er øget med 38,0 procent, og urbaniseringen med flere indbyggere og jobs i byerne er taget til. Vi pendler mere og længere, og Danmarks befolkning er blevet ældre.

En verdensomspændende epidemi tog i 2020 livgreb med vores transportvaner, og en stor del af vejtransporten – der står for 1/3 af Danmarks CO2-udledninger - mangler stadig svar og løsninger på klimakrisen. Det er derfor rigtigt set af SVM-regeringen, at et ekspertudvalg skal se på, hvilke værktøjer kommuner og regioner skal have for at håndtere denne udvikling, og hvilken rolle trafikselskaberne skal spille.

Styrk regionernes rolle

Med regeringens udspil er afsættet for debatten – og dermed også chancen for at finde gode løsninger – forbedret væsentligt i forhold til efteråret, hvor myter om tomme busser lagde sig unødigt i vejen. Men det kræver også, at ekspertudvalget bliver stillet – og besvarer - de rigtige spørgsmål.

Skal ansvaret for den kollektive trafik for eksempel fortsat være delt mellem kommuner og regioner?

Den kollektive bustrafik er nærværende og vedkommende for danskerne og en naturlig kommunal opgave på linje med de mange andre direkte borgerrettede opgaver, kommunernes forskellige ambitioner på byplanområdet og udviklingen af landdistrikter, hvor det trafikale aspekt er afgørende. I de kommunale DK2020 klimahandlingsplaner ser vi også en kraftig prioritering af netop kollektiv trafik og mobilitet i den kommunale klimaindsats.

Ser man bort fra hovedstadsområdet og Fingerplanen er transportområdet og den kollektive trafik dog - for - svagt forankret i planloven.

Det kan medvirke til, at vi ikke får indrettet og planlagt vores samfund hensigtsmæssigt i forhold til mobilitet. Dertil kommer, at 75 af 98 kommuner i KL’s Klimabarometer 2022 har erklæret, at de ikke kan nå målsætningerne i deres klimahandlingsplaner. Transportområdet er - sammen med landbruget – hovedårsagen til, at kommunerne ikke når i mål, fremgår det. 71 procent af alle kommunerne vurderer samtidig, at det fælleskommunale samarbejde indenfor transport og mobilitet med fordel kan styrkes. Alt dette kalder på en styrket rolle til regionerne i forhold til planlægning, regional udvikling og klima.

En overbygning med en national mobilitetsplan med en bedre kalibrering af det danske transportsystem og infrastruktur som ramme for det hele samt en grøn takstreform, der styrker den kollektive trafiks konkurrenceevne, er dog forudsætninger for, at man lykkes med opgaven – uanset hvem der har ansvaret. 

Læs også

Manglende sammenhæng 

Et andet spørgsmål er, hvad der skal ske med den kollektive trafiks kludetæppe af trafikselskaber.

”Kludetæppe” er nemlig en betegnelse, mange bruger om den kollektive trafik, hvor opgaverne løses af seks regionale trafikselskaber, DSB, Metroselskabet, Arriva-Tog samt knopskydningen med letbaner i henholdsvis Aarhus, Odense og Hovedstadsområdet (Ring 3).

En ikke uvæsentlig del af den nuværende lovgivning er derfor også udformet med henblik på at fremme koordineringen mellem de mange aktører, men der er stadig omfattende kritik af sammenhængen i den kollektive trafik fra forskellig kant. Blot 46 procent af danskerne mener, at der er en god sammenhæng i den offentlige transport (Den nationale passagerundersøgelse 2021) og kun 17 procent er tilfredse med overskueligheden af de forskellige billettyper og rabatordninger til offentlig transport (Rejsekortets tilfredshedsundersøgelse 2022).

Ekspertudvalget bør derfor se på om de nuværende geografiske og kompetencemæssige grænser for trafikselskaberne er passende i forhold til de udfordringer, sektoren står overfor.

Endelig kunne ekspertudvalget overveje, om der andre opgaver, trafikselskaberne også bør løfte, mens de tager sig af den kollektive trafik.

For eksempel har der de seneste mange år været et stort fokus i sektoren på mulighederne med ny mobilitet, delt mobilitet, samkørsel, integrationen mellem kollektiv trafik, gang og cyklisme og udvikling af multimodale knudepunkter i lokalmiljøet som en væsentlig del af den ydelse, trafikselskabet yder sine kunder.

Trafikselskaberne løser sammen med busselskaberne udfordringen med grøn omstilling af bustrafikken i byerne med stor overbevisning. Og hvorvidt trafikselskaberne også skal være mere aktive i forhold til delemobilitet og samkørsel, der benyttes i sammenhæng med deres nuværende tilbud med bus, tog og flextrafik er stadig uklart.

Trafikselskabernes fælles selskab Rejsekort & Rejseplan A/S blev i 2019 pålagt at tilvejebringe den digitale overbygning på alt dette ved at fremme digitale mobilitetstjenester (MaaS).

De arbejder på sagen både med en udvidelse af Rejseplanen.dk til andre transportformer end traditionel kollektiv trafik og en digitalisering af rejsekortet, der kan frigøre trafikselskaber, operatører og rejsende fra den tunge og dyre infrastruktur, som den nuværende teknologi, der kombinerer det fysiske Rejsekort med de karakteristiske, blå ind- og udtjekningsterminaler på stationer og i transportmidler, udgør.

Ekspertudvalget bør undersøge, om trafikselskaberne skal indtræde i en styrket rolle på disse multimodale, grønne og digitale fronter. Der er blevet talt om det meget længe, og gentagne tilfredshedsmålinger blandt danskerne og passagererne tyder langtfra på, at de står på spring til tage de nye teknologier og mobilitetstilbud – og ikke mindst de nye vaner – til sig, så noget skal der nok ske.

Læs også

Forskel på land og by

Uanset hvordan kortene fordeles på baggrund af ovenstående spørgsmål, vil det være afgørende, at de rigtige værktøjer tages i brug, når man vender tilbage til SVM-regeringens afsæt om at understøtte busdækningen for både byer og yderområder. Bustrafikken kan og skal spille en central – men forskellig rolle – i forskellige dele af landet. 

De største byer og de større købstæder skal mange steder håndtere tilvækst i både befolkning og arbejdspladser. Det er godt og giver mulighed for fortætning og indretning af byer, hvor bilen ikke dominerer bybilledet på veje og parkeringspladser, men hvor asfalt viger for lys, luft og grønne arealer og en emissions- og støjfri elbus i kombination med aktive transportformer udgør den foretrukne transport.

Bus Rapid Transit (BRT) indføres til at håndtere de store rejsestrømme og også større købstæder kan udvikle tilbuddet til kunderne med BRT-lignende elementer, hvor rejsehastighed, frekvens, tilgængelighed og komfort prioriteres i udvalgte korridorer og på udvalgte stationer – hurtigt og effektivt sammenlignet med andre trafikale investeringer. 

I oplandskommunerne råder 26 procent af familierne over to eller tre biler per familie, og dette tal er stigende generelt. Flere og flere familier vurderer, at de har brug for mere end en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Her vil det derfor være en god ambition at sikre, at flere familier netop kan klare sig med én bil med basis i et stabilt netværk af bustrafik.

Opskriften på en region, der hænger sammen trafikalt, vil forsat være et stærkt regionalt hovednet, som man i dag arbejder med i alle regioner. Nordjyllands Trafikselskab har netop en mindre reform i høring, hvor det regionale hovednet styrkes med et fast serviceniveau med minimum én afgang i timen alle hverdage, samt om aftenen og i weekenderne. Der bliver samtidig lidt længere mellem stoppestederne, men til gengæld styrkes knudepunkterne i forhold til tryghed og sikkerhed. 

I Danmarks landkommuner er der sket en udhuling af serviceniveauet de seneste år. Derudover er serviceniveauet uensartet mange kommuner imellem. Forudsætningerne for et meget højt niveau af kollektiv trafik er ikke til stede i landkommunerne, men en national minimumstandard for serviceniveauet for bustrafikken ville være en god måde at sikre sammenhængen; både lokalt og for det kollektive trafiksystem som et hele.

I DPT bakker vi fuldt ud op om regeringen ønske om at styrke det sammenhængende Danmark ved blandt andet at se på busbetjeningen i både byer og i yderområder.

Det er en god - og vanskelig – ambition, og den bør naturligvis også kombineres med en klar retning for, hvordan den kollektive trafik skal bidrage til at løse vores klimaudfordringer, så det haster med at få nedsat ekspertudvalget og få stillet de rigtige spørgsmål. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lasse Repsholt

Formand, Kollektiv Trafik Forum, sektorchef, Dansk Persontransport
cand.scient.pol (Aarhus Uni. 2002), HD (Copenhagen Business School 2010)

0:000:00