3F: Arbejdsmarkedets parter skal have plads i FGU-bestyrelser

DEBAT: Arbejdsmarkedets parter ude i landet er dem, der kender uddannelses- og beskæftigelsesområdet bedst. Derfor bør de få plads i de midlertidige FGU-bestyrelser, så de kan være med til at kvalificere tilbuddet til de unge, skriver Søren Heisel fra 3F.

Af Søren Heisel
Forbundssekretær i 3F

I Danmark har vi en altoverskyggende uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk udfordring, nemlig hvad vi stiller op med de cirka 70.000 unge mellem 15 og 29 år, som ifølge Undervisningsministeriet hverken har ungdomsuddannelse, er i gang med fuldtidsuddannelse, er i arbejde eller er på SU.

Når jeg mener, at netop denne gruppe udgør vores største udfordring, er det jo, fordi vi ved, at deres livsperspektiver alt andet lige er noget anderledes end de af deres jævnaldrende, der har fået et svendebrev, er i et godt job med gode muligheder for efteruddannelse eller har taget en boglig uddannelse.

Uanset om vi vil være ved det eller ej, må vi erkende, at hvad der sker i ungdomsårene – af både gode og mindre gode ting – det forfølger os gennem resten af livet.

Derfor skal vi sørge for, at alle unge – og jeg mener alle – uanset baggrund får mulighed for enten at komme i job eller uddannelse.

Manglende empati og forståelse
Men tidens herskende opfattelse er, at enhver er sin egen lykkes webmaster.

En tid, hvor den udbredte holdning dikterer, at hvis nogen er kommet lidt galt afsted, er det nok deres egen skyld. Og løsningen ligger altid hos den enkelte.

Så de ledige må bare tage sig sammen og finde et arbejde, flygtninge må bare lære dansk, spise svinekød og gå i kirke til jul, og de unge må tage sig sammen og holde op med at opføre sig som forkælede curlingbørn og se i øjnene, at YouTube ikke er en sofistikeret form for almen dannelse.

Det er, som om den empati og forståelse, vi tidligere havde for hinanden – og ikke mindst de, der var kommet lidt væk fra alfa-vej – er forsvundet. I dag er alle dårligdomme hos den enkelte udtryk for dårlig dømmekraft.

Mange kommer uforvarende galt afsted
Sådan er det naturligvis ikke. Der er mange børn og unge, som helt uforvarende kommer galt afsted.

Enten fordi de har "valgt de forkerte forældre", eller også fordi hverken daginstitutioner eller skoler har formået at realisere deres fulde potentiale – udnytte deres ressourcer, om man vil.

Det er de unge, som i dag står over for et samfund, hvis eneste svar på barndommens og ungdommens udfordringer er; at det er deres egen skyld.

Vi har endnu ikke set denne regering tro nok på de unge til, at de vil bruge flere penge på ungdomsuddannelserne. Tværtimod har vi set nedskæringer på nedskæringer, og ikke mindst ”omprioriteringsbidraget” har skadet rigtig meget med mange lærerfyringer og dårligere tilbud til de unge.

Et kvalificeret tilbud til de unge
Her kommer den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) ind. Den kan forhåbentlig være med til at ændre kursen for de 50.000 unge mellem 15 og 24 år, der hverken har en ungdomsuddannelse, er i gang med fuldtidsuddannelse eller er i arbejde.

I den nye FGU får kommunerne et entydigt myndighedsansvar i ungeindsatsen og forpligtigelse på FGU-området.

Sammen med en statslig forankring sikres der nu et landsdækkende og ligeværdigt tilbud til alle unge, uanset hvor i landet de bor. Det ansvar, som kommunerne har, er vigtigt for den store gruppe unge, som ikke er i gang med uddannelse eller beskæftigelse.

Så jeg håber, at alle landets kommuner aktivt vil bruge den nye FGU, så unge får et kvalificeret tilbud, der sigter mod, at de kan komme i gang med en ungdomsuddannelse eller kompetencer mod beskæftigelse.

Plads i bestyrelserne til arbejdsmarkedets parter
Den nye FGU-lov er nu fremsat, og 3F har sammen med LO udarbejdet et høringssvar, som indgår i det fremadrettede lovarbejde.

Det er vigtigt for os i 3F, at arbejdsmarkedets parter skal have plads i de nye interimbestyrelser i forbindelse med opstart af FGU-institutionerne.

For at sikre de midlertidige bestyrelser legitimitet og indsigt i både det lokale og regionale arbejdsmarked, finder 3F det afgørende vigtigt, at det sikres, at sammensætningen af de midlertidige bestyrelser afspejler de væsentligste interessenter i de kommende nye institutioner.

Vi synes i al beskedenhed, at arbejdsmarkedets parter ude i landet er dem, der kender uddannelsesområdet og ikke mindst beskæftigelsesområdet bedst.

Fasthold EGU og tankegang fra produktionsskoler
Vi ønsker fortsat at fastholde EGU med hovedvægt på det indhold i praktikken, vi kender i dag, således at EGU’ens kvaliteter genfindes i den fremtidige FGU på overenskomstaftalte vilkår og retten til optagelse i A-kasse med dimittendrettigheder.

Vi vil ligeledes fastholde tanken om, at produktionsskole­tankegangen indgår i den nye FGU.

Vi er tilfredse med, at lovforslaget slår fast, at unge ikke skal sendes ud som billig arbejdskraft i virksomhederne på erhvervstræning, men kun i få uger, så vi ikke skaber social dumping med mange unge i virksomhederne uden løn.

Det er også vigtigt for 3F, at FVU (Forberedende Voksenundervisning) og ordblindeundervisningen indtænkes i lovforslaget, så unge får den rette undervisning, som folkeskolen ikke har magtet at give dem.

Give de unge afklaring
Sammenfattende kan man sige, at sigtet for den nye FGU må være, at vi sikrer de unge mennesker en afklaring i forhold til deres situation.

Og endelig ved vi, at mange unge har brug for mere tid og vejledning, før de kan træffe et valg. Det skal der også være plads til. Alt efter evne og personlige udfordringer er det vigtigste, at man ikke bliver skubbet ud, men at man fastholdes og ikke tabes på gulvet.

Og så skal vi ikke glemme, at samfundet, og ikke mindst erhvervslivet, har brug for de unge.

Forrige artikel Det Faglige Hus: Vi nasser ikke, vi tilbyder et alternativ Det Faglige Hus: Vi nasser ikke, vi tilbyder et alternativ Næste artikel Ældre Sagen: Regeringen løser ikke samspilsproblemet for 350.000 folkepensionister Ældre Sagen: Regeringen løser ikke samspilsproblemet for 350.000 folkepensionister