Byggeriet lander overenskomst: Se hovedpunkterne

DOKUMENTATION: Arbejdsmarkedets parter i byggeribranchen blev natten til tirsdag enige om en ny overenskomst for byggeriet. Se aftalens hovedpunkter her. 

Sent i nat blev Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen enige om en ny treårig overenskomstaftale.

Det oplyser 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri, som repræsenterer henholdsvis lønmodtagere og arbejdsgivere i byggebranchen. 

Aftalen er indgået for følgende overenskomster:

 • Bygge- og anlægsoverenskomst
 • 3F/Industrioverenskomst
 • Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomst
 • Bygningsoverenskomst
 • Gulvoverenskomst.

Få overblik over aftalens hovedpunkter her.

Lønsatser

 • Mindstebetalings- og minimallønssatser hæves med 2,50 kroner per time 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022.

Genebetalingssatser

 • Genebetalingssatser såsom overtid, forskudt arbejdstid, holddrift, rådighedsvagt og smudstillæg forhøjes med 1,6 procent 1. maj 2020. 
 • På nogle områder, for eksempel bygge- og anlægsområdet, forhøjes overarbejdsbetalingen med ændringerne i mindstebetalingssatsen, mens forhøjelsen på andre områder, eksempelvis bygningsoverenskomsten, sker sammen med en eventuel stigning i den personlige løn.

Priskuranter

 • Priskuranter/prislister forhøjes med 2,1 procent 1. maj 2020, med 2,1 procent 1. januar 2021 og med 2,1 procent 1. marts 2022. 

Minutfaktor

 • Minutfaktoren (Bygge- og Anlæg, Jord- og Beton og 3F/Industri) forhøjes med 6 øre 1. maj 2020, med yderligere 5 øre 1. januar 2021 og med igen yderligere 5 øre 1. marts 2022.

Søgnehelligdage og feriefridage

 • Søgnehelligdags- og feriefridagskontoen forhøjes med 1,0 procent og udgør derfor 10,9 procent 1. maj 2020. 1. januar 2021 forhøjes bidraget til 11,90 procent og igen 1. marts 2022 forhøjes til 12,90 procent.
 • Medarbejderne og virksomhederne kan dog aftale at få udbetalt den del af søgnehelligdags- og feriefridagsbidraget, der overstiger 5,9 procent, løbende samme med medarbejderens løn, i stedet for at bidragene udbetales på en søgnehelligdag, feriefridage eller lignende.

Elever og lærlinge

 • Elev- og lærlingesatser forhøjes med 3 x 1,7 procent, henholdsvis 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022.
 • Der indføres i lighed med andre overenskomstområder en særlig opsparing til elever på i alt 3 procent over tre år.
 • Elever får pension, når de er fyldt 18 år og har haft seks måneders erhvervsarbejde. I første omgang udgør bidragssatserne 4 procent fra virksomheden og 2 procent fra medarbejderen i elevernes 18. og 19. år. Hvis det vedtages i Folketinget, at udgifterne til elevernes pensionsordning kan finansieres gennem AUB-ordningen, hæves satserne til 8 procent fra arbejdsgiveren 4 procent fra eleven.

Samarbejde og arbejdsmiljø

 • Bidraget til fonden Samarbejde og Arbejdsmiljø forhøjes med 5 øre og udgør 1. maj 2020 55 øre per time.

Maksimumssatser

 • Maksimumsatserne ved løn under sygdom, barns første sygedag, børns hospitalsindlæggelse, graviditets- og barselsorlov forhøjes med 2,50 kroner henholdsvis 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022. For stenhuggere og industrilakere i 3F/Industrioverenskomsten varierer satsen for barns 1. sygedag.
 • Arbejdsgiverperioden på fire uger ved sygdom og otte uger ved tilskadekomst (Stenhuggere dog henholdsvis 21 dage og 8 uger, og Industrilakerere henholdsvis 28 dage og 8 uger) fortsætter uændret.

Forældreorlov

 • Forældreorlovsperioden udvides med tre uger til i alt 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde fem uger, mens den anden forælder har ret til at holde otte uger. Hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes, bortfalder betalingen, og de resterende tre uger ydes enten til den ene eller den anden forælder.
 • Betaling under forældreorlov er fortsat fuld løn, idet dog parterne har aftalt, at virksomhederne kan søge om fondsrefusion for en betaling på over 225 kroner per time.

Barns første sygedag og børns lægebesøg

 • Reglerne om børns første sygedag udvides. Hvis barnet er sygt efter første hele fraværsdag, har medarbejderen ret til yderligere en fridag, dog uden løn. Medarbejderen kan i stedet få udbetalt et beløb fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen.
 • Medarbejderne får også ret til at holde fri til lægebesøg sammen med barnet. Friheden afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen.

Opsigelse under sygdom

 • Der indføres en bestemmelse om, at medarbejdere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, ikke kan opsiges indenfor de første otte uger af den periode, hvori vedkommende er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Uddannelse i forbindelse med afskedigelse

 • Parterne skal undersøge mulighederne for, at virksomheder ved medarbejderes afskedigelse – med støtte fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond – kan lade fratrådte medarbejdere gennemføre uddannelse også efter udløbet af opsigelsesperioden. I så fald har medarbejdere med seks måneders anciennitet ret til to ugers frihed til efter- og videreuddannelse med støtte fra fonden.
 • Det er en betingelse, at der er modtaget tilsagn fra fonden om støtte til et konkret kursus inden udløbet af opsigelsesperioden. For medarbejdere med kortere opsigelsesvarsel skal tilsagnet være meddelt medarbejderen senest to uger efter, opsigelsesvarslet er afgivet.

Udenlandske medarbejdere

 • Der nedsættes et udvalg, der blandt andet skal se på lønstrukturen i byggebranchen set i forholdet mellem danske og udenlandske medarbejdere, og om hvordan lønfastsættelsen foregår i bygge- og anlægsbranchen, herunder om lønfastsættelsen er tilstrækkeligt beskrevet i de kollektive overenskomster.

Læs mere her.

Forrige artikel Regeringen vil redde jobtruede lønmodtagere i Regeringen vil redde jobtruede lønmodtagere i "historisk" ny milliardaftale Næste artikel Coronakrise: Dansk Byggeri opfordrer til at suspendere dagbøder over for entreprenører og håndværksmestre Coronakrise: Dansk Byggeri opfordrer til at suspendere dagbøder over for entreprenører og håndværksmestre