PTSD-ramte veteraner kan få sager genoptaget

ERSTATNING: Veteraner, der har ikke har kunne få PTSD anerkendt som en arbejdsskade på grund af, at lidelsen er opstået adskillige år efter deres udsendelse, kan nu få genoptaget deres sager. Det kan få betydning for mere end hundrede veteraner.

Det såkaldte erhvervssygdomsudvalg traf i sidste uge en beslutning, som kan få betydning for op mod 200 veteraner, som de sidste syv år har afslag på at få deres PTSD-lidelse anerkendt som en arbejdsskade.

Indtil nu har det været et krav for at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade, at symptomer på sygdommen skulle være opstået umiddelbart og ikke senere end seks måneder efter en traumatisk oplevelse i forbindelse med arbejdet, og at sygdommen skulle være fuldt ud til stede inden for få år.

Det har betydet at rigtig mange veteraner fra især udsendelser til Balkan i 1990’erne har fået afslag på at få deres PTSD-lidelser anerkendt som arbejdsskader, hvis lidelserne først er opstået adskillige år efter udsendelserne.

Men på baggrund af en dom i Vestre Landsret i juni har erhvervssygdomsudvalget besluttet, at PTSD-ramte, der tidligere har fået afvist en sag om PTSD, kan få den genoptaget, hvis afslaget alene har været begrundet med en manglende tidsmæssig sammenhæng.

Få sager genoptaget
Kilder vurderer, at der vil være tale om mellem 100 og 200 personer, der kan få deres sager genoptaget. Desuden har omkring 40 sager siden landsretdommens afsigelse afventet udvalgets drøftelser.

Muligheden for at få en sag genoptaget gælder ikke kun veteransager, men alle afgjorte arbejdsskadesager om PTSD. Sagerne forelægges erhvervssygdomsudvalget til en konkret, individuel afgørelse.For at få en sag genoptaget skal diagnosen PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) være stillet af en psykiater, og sagen skal tidligere være afvist alene på manglende tidsmæssig sammenhæng

Beslutte ny praksis
Erhvervssygdomsudvalget sætter desuden gang i medicinsk forskning med fokus på generelt at belyse den tidsmæssige sammenhæng og udviklingen af PTSD, således, at en ny praksis kan besluttes.

“Nu har vi en dom fra landsretten, der indeholder en ny vurdering af den tidsmæssige sammenhæng mellem det belastende arbejde, man har været udsat for, og sygdommens opståen. Derfor er jeg glad for, at vi nu får undersøgt det her aspekt ved sygdommen yderligere. Jeg er også tilfreds med, at sagsbehandlingen af de konkrete PTSD-sager fortsætter, så ingen skal vente unødigt, og at veteraner og andre med PTSD kan få genoptaget deres sag,” siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Beskæftigelsesministeren vil senere på efteråret indkalde Beskæftigelsesudvalget og Forsvarsudvalget til drøftelse af den fremtidige veteranindsats.

15 år efter udsendelse
Den konkrete sag fra Vestre Landsret handlede om PTSD hos en tidligere soldat udsendt til Balkan i 1997. Sagen blev i første omgang afvist i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) på grund af manglende tidsmæssig sammenhæng, da der var forløbet 15 år fra belastningerne under tilskadekomnes udsendelse, og frem til han fik diagnosen PTSD. Afvisningen blev efterfølgende tiltrådt af Ankestyrelsen (AST).

Vestre Landsret ændrede Ankestyrelsens afgørelse til anerkendelse af PTSD. Ved dommen tilsidesatte retten de hidtidige kriterier om tidsmæssig sammenhæng mellem de belastende begivenheder og udviklingen af PTSD.

Ændrer ikke øvrige kriterier
Dommen har alene betydning for vurderingen af den tidsmæssige sammenhæng. Dommen ændrer ikke de øvrige kriterier for anerkendelse af PTSD, herunder belastning og diagnose samt vurderingen af eventuelle konkurrerende forhold.

Login