Grundvandsforsker: Katastrofalt dårlig idé at tage jordforurening fra regionerne

DEBAT: Regeringen lægger op til at tage jordforureningsopgaven fra regionerne. Det vil koste medarbejdere og viden og ikke mindst skade miljø og grundvand i generationer, skriver professor Poul L. Bjerg.

Af Poul L. Bjerg
Professor, DTU Miljø

Regeringen foreslår som et led i sundhedsreformen og nedlæggelsen af regionerne at flytte arbejdet med jordforureningen til staten.

Det nye hovedsæde skal samles i Odense, hvilket vil betyde, at medarbejderne fra de fem regionale centre i Aalborg, Holstebro/Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød skal flyttes til Odense ifølge Erling Bonnesen (V) i P1 Morgen torsdag 24. januar. Altså en omfattende centralisering.

Dette kan få betydelige negative konsekvenser for fagområdet.

Danmark er verdensførende
Regionerne har siden kommunalreformen i 2007 håndteret prioritering og oprensning af forurenede grunde i Danmark. De forurenede grunde – jordforureningerne – kan true menneskers sundhed, miljø og natur, herunder grundvandet, som danner grundlaget for drikkevandsforsyningen i Danmark.

Regionerne har i den periode opbygget stærke faglige miljøer, som i samarbejde med de lokale regionspolitikere har håndteret de tusindvis af forurenede grunde. Der har været fokus på systematisk kortlægning, undersøgelser og risikovurdering, som er en forudsætning for, at vi i sidste ende renser de rigtige grunde op.

Der er også gennemført mange oprensninger, og Danmark er i dag verdensførende på både risikovurdering og afværgeteknologier for forurenede grunde.

Videnstab
Vi risikerer at sætte den førerposition over styr som en afledt virkning af regeringens udspil til sundhedsreformen, da en centralisering og flytning af medarbejdere kan betyde tab af viden, erfaring og data.

Sporene fra andre flytninger af videnstunge områder skræmmer, for eksempel udflytningen af Miljøstyrelsen til Odense.

Desuden kræver håndtering af dette komplekse område, at der tages hensyn til regionale og geografiske forhold. Gode løsninger på jordforureningens området fordrer en nærhed og tilstedeværelse i området, da der skal føres tilsyn, tages prøver, laves aftaler med lodsejere, afholdes borgermøder, og lokale interessenter skal involveres.

På bekostning
Generationsforureninger, der er kæmpestore, vanskelige sager, såsom forureningerne fra Grindstedværket i Kærgård og Grindsted by og Cheminova ved Harboøre Tange, er også omtalt i sundhedsudspillet.

Det er foreslået at afsætte 50 millioner kroner om året over ti år. Det er en god idé, men det er en meget lille pulje i forhold til disse sagers omfang. Og i øvrigt skal pengene findes ved at spare andre steder på jordforureningsområdet, så det bliver på bekostning af håndteringen af de tusindvis af mindre, men alvorlige sager.

Den målrettede indsats med at kortlægge, undersøge og oprense forurenede grunde er grundstenen i miljøarbejdet i de danske regioner. De store sager er spektakulære, men er ikke de eneste sager, som er væsentlige for at sikre sundhed og rent drikkevand. Store omkostninger er ikke altid lig stor risiko.

Mit råd til regeringen
Derfor er mit råd til regeringen og eventuelle forligspartnere:

  • Giv regionerne arbejdsro til at håndtere jordforureningsområdet – de kan magte opgaven.
  • Regionerne arbejder som hidtil videre med de "almindelige" sager og sikrer, at regionale hensyn bliver tilgodeset.
  • Der bør som allerede aftalt i 2019 ske en justering af økonomifordelingen for at tage højde for eksempelvis overfladevandsområdet og antallet af forurenede grunde i de forskellige regioner.
  • Regionerne, Miljøstyrelsen og et ekspertpanel med rådgivere og forskere udarbejder en national, prioriteret liste over relevante generationsforureninger. Listen skal tage udgangspunkt i risikoen for mennesker og miljø med en afvejning af omkostningerne og øvrige samfundsmæssige interesser. 
  • Etablér på baggrund af listen en pulje af en realistisk størrelse, som er dedikeret til at håndtere disse store sager
  • Der laves en tiårig handlingsplan for området, som kommer på finansloven og samler bred politisk opbakning, så der bliver arbejdsro på området. 

Hvis regeringen og forligspartnere af andre årsager vil nedlægge regionerne, er mit råd:

Bevar de regionale jordforureningskontor, så vi undgår et katastrofalt tab af medarbejdere, viden og data. Og lad ikke en centralisering og luftkasteller om rationaliseringsgevinster skade miljøet – og især grundvandet i mange generationer.

Forrige artikel Charlotte Fischer: En grøn reform skal flytte skatten fra arbejde til ressourcer Charlotte Fischer: En grøn reform skal flytte skatten fra arbejde til ressourcer Næste artikel Biolog: Vildtforvaltningsrådet bør ændres til et biodiversitetsråd Biolog: Vildtforvaltningsrådet bør ændres til et biodiversitetsråd