KFUK: Sådan forbedrer vi forholdene for mennesker i prostitution

DEBAT: Der er behov for mere viden om mulige skadevirkninger og langsigtede effekter, inden socialminister Mai Mercado (K) gennemfører nye regler for mennesker i prostitution, skriver Helle Jarlmose, generalsekretær for KFUK's Sociale Arbejde.

Af Helle Jarlmose
Generalsekretær for KFUK's Sociale Arbejde

Socialministeriet har for nylig nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal sætte fokus på, hvordan man kan forbedre vilkårene for mennesker i prostitution.

Arbejdsgruppen skal fremlægge sine anbefalinger til august, og processen kommer således til at løbe på tværs af det kommende folketingsvalg.

I KFUK's Sociale Arbejde og Rederne vil vi indtrængende opfordre til, at man ikke ændrer på eksisterende lovgivning uden en grundig undersøgelse af de konsekvenser, som det kan have for en meget kompleks målgruppe.

Vi finder det rigtig positivt, at regeringen ønsker at forbedre forholdene for mennesker i prostitution, og der er ingen tvivl om, at der er meget, der kan gøres bedre, end tilfældet er i dag.

Efter vores vurdering har vi brug for konkrete tiltag, som kan forbedre livsvilkår og rettigheder for mennesker i prostitution.

Vi hilser derfor muligheden for at bidrage med input til arbejdsgruppen velkommen. Vi vil særligt påpege, at der er behov for følgende initiativer:

KFUK's syv konkrete initiativer
1) Afdækning/kortlægning af de forskellige grupper i prostitution og lovgivningens konsekvenser for forskellige grupper. Der er forskel på en ung, der sugardater for at finansiere et forbrug, en hjemløs, der skal tjene penge til stoffer, og en udenlandsk kvinde, som sælger sex for at finansiere en gæld til kriminelle bagmænd.

2) Konkrete tiltag, der sikrer bedre beskyttelse mod udnyttelse for mennesker i prostitution. I dag er der meget få bagmænd, der sigtes og dømmes for rufferi. Arbejdsgruppen må undersøge, om der er brug for en skærpelse af lovgivningen og en styrket indsats fra politiets side.

3) Reel adgang til sundhedstilbud. Misbrug, hjemløshed, psykiske lidelser eller manglende viden om egne rettigheder må ikke stå i vejen, for at mennesker i prostitution har adgang til sundhedsmæssige ydelser.

4) Lige og reel adgang til sociale indsatser i hele landet, det vil sige adgang til specialiserede programmer, hvor man bygger på de metodiske erfaringer fra Exit Prostitution.

5) Etablering af mulighed for frit lejde og gældssanering som led i hjælpen til at forlade prostitution.

6) Hvis man ønsker, at mennesker i prostitution får noget for deres skattekroner, som socialminister Mai Mercado (K) sagde ved lanceringen af arbejdsgruppen, er det indlysende at starte med at sikre, at der i praksis er adgang til de velfærdsydelser, mennesker i prostitution ligesom alle andre har krav på.

7) I vores arbejde i Rederne København, Odense, Aarhus, Aalborg, Reden International og Reden Ung møder vi årligt mange af de mennesker, der i praksis er i prostitution i Danmark – og de er meget forskellige. Men de brugere, vi møder, synes ikke at være i fokus eller primær målgruppe for den nye arbejdsgruppes opdrag.

Skrøbelig målgruppe
Skal vi gennemføre lovændringer på prostitutionsområdet, er det helt afgørende på forhånd at vide, hvem man ønsker at ændre lovgivningen for.

De kvinder, vi møder i prostitution, vil ikke nødvendigvis blive hjulpet eller få bedre vilkår, ved at man lovgiver for at ”normalisere” prostitution som erhverv.

Der er en lille andel af mennesker i prostitution i Danmark, for hvem dette måske kan hjælpe, mens det kan risikere at ramme de mest udsatte målgrupper helt skævt.

Før man eventuelt går videre med tiltag, der vil ”normalisere” prostitution, er der behov for mere viden om mulige skadevirkninger ved prostitution samt om de langsigtede effekter af et liv i prostitution.

Vi er bange for, at man i ønsket om at handle, forhastet ændrer rammerne til fordel for de få på bekostning af de mange og de særligt udsatte. 

Forrige artikel LEV: Politikerne skal tage ansvar for nedskæringer på handicappede LEV: Politikerne skal tage ansvar for nedskæringer på handicappede Næste artikel Forskere: Børn med handicap er en uudnyttet ressource Forskere: Børn med handicap er en uudnyttet ressource
Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

DEBAT: Det er dybt bekymrende, at forhandlingerne om profitregulering på det sociale område ikke har et tilstrækkeligt fagligt grundlag. Forhandlingerne bør udskydes, så et entydigt fokus på profit ikke går udover udsatte børn og unge, skriver Rasmus Kjeldahl og David Adrian Pedersen.