Hjerteforeningen: Centralt at akutte hjertepatienter visiteres til rigtige sted

DEBAT: Det er vigtigt, at de hospitalsafdelinger, der modtager akutte patienter, døgnet rundt kan gennemføre en akut ekkokardiografi, skriver Hjerteforeningens formand.

Af Christian Hassager
Formand, Hjerteforeningen

Hvert år rammes mere end 50.000 danskere af hjerte-kar-sygdom.

Hurtig og korrekt diagnosticering og behandling af patienter med akutte hjertesygdomme er central for patienternes overlevelse og mulighed for at leve videre med færrest mulige mén.

Regeringen har i sit udspil til en ny sundhedsreform lagt op til, at den akutte indsats skal være mere ensartet på tværs af regioner.

Den intention støtter vi i Hjerteforeningen. Vi har længe gjort opmærksom på, at der er for store geografiske forskelle i den akutte indsats.

Den akut syge bør blive mødt af samme beredskab, samme behandling og bør kunne forvente samme kvalitet, uanset hvor i landet borgeren bliver akut syg.

Sundhedsstyrelsens er på vej med nye anbefalinger, der skal sætte retning for området. Hjerteforeningen mener, at anbefalingerne som minimum bør indeholde fire bud på, hvordan vi skaber:

  • ensrettet visitation og kompetencer
  • ensartet kvalitet
  • bedre data og datadeling
  • en forpligtende implementeringsstrategi.

Visitation og kompetencer
Det er helt centralt, at akutte hjertepatienter visiteres til det rigtige sted.

Der bør være fokus på, at det præhospitale sundhedspersonale visiterer patienterne direkte til de relevante afdelinger ved akutte situationer.

For eksempel skal patienter med hjertestop visiteres direkte til højtspecialiserede hjerteafdelinger, hvor diagnostik og behandling kan igangsættes omgående og uden en forsinkende mellemstation i akutmodtagelsen.

Det bør stilles krav til beredskab, samarbejdsaftaler og visitering af patienter.

Der skal defineres faste procedurer, visitationen bør foregå centralt, og patienten skal tilses af en læge, der kan vurdere patientens tilstand og igangsætte behandling.    

Behov for ensartet kvalitet
Mange akutte hjertepatienter bliver ikke modtaget på hjertecentrene, men på hjertemedicinske afdelinger/afsnit og fælles akutmodtagelser.

Især patienter med uafklaret åndenød, uafklarede brystsmerter og hjerterytmeforstyrrelser har behov for at få foretaget en akut ekkokardiografi som led i vurderingen af, hvilken akut behandling de har brug for.   

Hjertemedicinske problemstillinger optræder hyppigt i forbindelse med akutte medicinske indlæggelser.

Det er derfor afgørende, at de hospitalsafdelinger, der modtager akutte patienter, døgnet rundt kan gennemføre de undersøgelser, som sikrer hjertepatienterne optimal behandling.

Bedre data og datadeling
Ensartede og sammenlignelige data på akutområdet er en udfordring.

Det er helt nødvendigt at sikre bedre deling af data mellem forskellige sektorer, herunder almen praksis og den kommunale sektor, så der etableres et fælles overblik over den enkelte borger, som bliver akut syg.

Det er vigtigt, at kommunikationen mellem sygehus, almen praksis og den kommunale sektor foregår gnidningsfrit og sikkert, og for at det kan lykkes, kræves lovændring og smidighed af regler om deling og tilrettelæggelse af data.

Samtidig skal borgeren være sikker på, at sundhedsdata bliver opbevaret sikkert, og at der ikke forekommer misbrug af data.  

Data skal bruges til at sammenligne på tværs af sygehuse og regioner. Som det er i dag, ved vi for lidt om, hvad der foregår.

Data bør i højere grad ses som en mulighed for at løfte niveauet til kvalitetsforbedring i stedet for en mulighed til at slå nogen i hovedet for dårlig kvalitet.

Forpligtende mål for implementering
Endelig er det afgørende, at Sundhedsstyrelsen kommer med konkrete anbefalinger, der forpligter regioner, akutsygehuse, almen praksis og kommuner til at sikre patienterne et ensartet sammenhængende forløb af høj kvalitet.

Sundhedsstyrelsen satte med deres anbefalinger fra 2007 retning for akutområdet ti år frem, og vi ser frem til, det sker igen.

For patienternes skyld er der behov for en mere ensartet tilgang til akutområdet på tværs af regionerne.

Forrige artikel Sygeplejerådet og Ældre Sagen: Bagdøren til brugerbetaling står pivåben Sygeplejerådet og Ældre Sagen: Bagdøren til brugerbetaling står pivåben Næste artikel Ulla Astman til Sundhedsstyrelsen: Pas på med at binde opgaver på bestemte hænder Ulla Astman til Sundhedsstyrelsen: Pas på med at binde opgaver på bestemte hænder
Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

FOKUS: Fem danske EU-parlamentarikere får plads i fem nye underudvalg, der skal have fokus på kræft, kunstig intelligens, skattesnyd og desinformation. Få overblik over de nye danske udvalgsmedlemmer.