Høreklinikker: Regionernes fordomme sender borgerne til inhabile ørelæger

DEBAT: Borgerne bliver sendt i armene på ørelæger, der både udleverer høreapparater på vegne af regionerne og sælger høreapparater med egenbetaling. Derfor er lægerne inhabile, mener Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning.

Af Michael Westermann
Formand, Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning

Forleden talte jeg med en regional sundhedspolitiker.

Anledningen var de meget lange ventelister til offentlig høreapparatbehandling og regeringens kommende lov 194 med henblik på en styrket indsats på høreapparatområdet.

Vi talte blandt andet om, hvordan mange regioner via deres hjemmesider sender et signal om, at privat høreapparatbehandling er forbundet med egenbetaling.

Ved at undertrykke, at privat udlevering af høreapparater kan ske gratis og reelt er en behandlingsgaranti, holder man helt unødvendigt mange borgere på venteliste.

Eller man sender borgerne i armene på ørelæger, der både udleverer høreapparater på vegne af regionerne og sælger høreapparater med egenbetaling og derfor er aldeles inhabile.

Politikeren var overrasket over omfanget af ørelægernes habilitetsproblemer, men mente samtidig, at der var risiko for overbehandling ved privat udlevering af høreapparater.

Fordi, som han sagde: "Høreapparater sælges via private butikker," der har en interesse i at sælge så mange høreapparater som muligt.

Jeg troede ikke mine egne ører.

Når man ved, hvor mange danskere der lider af et høretab, hvor mange der bruger et høreapparat, og hvor mange der står på årelange ventelister, kan man kun komme til én konklusion. Det er den stik modsatte.

Flugter ikke med vores etik
Underbehandling af høretab er udbredt.

Udsagnet om, at det netop skulle være private virksomheder, der skulle have interesse i at "overbehandle," pikerer mig fortsat.

Dels fordi det på ingen måde flugter med den etik, som vi i Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning baserer vores forretninger på. Dels fordi privat udlevering af høreapparater netop er en garanti for, at der ikke finder overbehandling sted.

Alle, der kender systemet, ved, at man i forbindelse med privat udlevering af et høreapparat skal omkring en ørelæge for at få udredt høretabet.

Ingen privat forhandler kan således slippe afsted med at udlevere et høreapparat med offentligt tilskud, hvis kunden ikke har et høretab, der berettiger behandling.

Det er en supergod arbejdsdeling mellem lægefagligt personale og audiologisk klinik.

Ærgerligt med dobbeltrolle
Der, hvor risikoen for misbrug af systemet kan opstå, er i de desværre meget hyppige tilfælde, hvor ørelægen optræder i en dobbeltrolle.

Der foretager lægen både lægefaglig udredning og kan samtidig tjene penge på at udlevere høreapparater via sin klinik, sin butik eller via puljeordning.

Når lægen indtager en dobbeltrolle og dermed er inhabil, vil der altid være en nagende mistanke om, at lægen, hvis han/hun vil, kan sørge for udlevering af et høreapparat – også selv om kriterierne ikke er opfyldt.

Akkurat som læger i en dobbeltrolle har muligheden for at "henvise" borgere, der for eksempel kommer fra en forretning med en høreprøve i hånden, til den behandling, som lægen har størst mulig økonomisk gavn af.

Der er en grund til, at halvdelen af alle privatpraktiserende ørelæger også ejer en høreapparatbutik eller sælger apparater via deres klinik.

Og den sag ændrer lov 194 om forbud mod lægers fremadrettede ejerskab af høreapparatklinikker ikke på.

Ørelægerne kan blive i deres fede dobbeltrolle, til de går på pension.

Forrige artikel Regioner til V-ordfører: Er du løbet tør for gode argumenter? Regioner til V-ordfører: Er du løbet tør for gode argumenter? Næste artikel Lægemiddelindustrien: Universiteterne vinder på life science-industriens vækst Lægemiddelindustrien: Universiteterne vinder på life science-industriens vækst
 • Anmeld

  Bjarne Hansen. · Formand for HØPA

  Høreapparatudlevering eller høreapparatbehandling?

  Det er urimeligt grove beskyldninger overfor vores sundhedspersonale !!! Som Michael Westermann er bekendt med, er der helt fastlagte retningslinier for, hvilke krav der stilles før der kan bevilliges et offentligt tilskud til høreapparatbehandling. Disse fakta kontrolleres af Regionerne.
  Michael Westermann bør derfor fremkomme med bevismateriale, som underbygger disse retsstridige udtalelser, der stiller tvivl ved folk i statslig embedsførelse i at udføre deres hverv med rettidig omhu.
  Det er med stor undring, at Altinget, som overfor en tidligere fremsendt artikel omkring høreapparatbehandlingen i Danmark omhandlende samme emne, fjernede den efter 2 døgn og 13 minutter med henvisning til at den indeholdte udokumenterede og personlige beskyldninger. Hvordan kan man da lade Michael Westermanns artikel få spalteplads?
  Hvis Michael Westermanns virkelige interesse var at hjælpe så mange borgere med at få behandlet sit høretab uden ventetid som muligt, ville det da være mest naturligt at opfordre samtlige, der kunne bidrage hertil med en indsats, fremfor at begrænse dem der er mest fagligt kvalificerede!
  De ørelæger, der i dag sælger høreapparater, startede sine butikker op for mange år siden, hvor lovgivningen herom var underlagt Sociallovgivningen, og dermed var et hjælpemiddel. I 2013 blev høreapparatbehandlingen omlagt til et medicinsk udstyr og underlagt Sundheds- og Ældreministeriet, bl.a. grundet Michael Westermanns politiske arbejde herfor. Dette med den hensigt, at man derved som pensionist kunne få op to 85% af egenbetalingen til høreapparatbehandling betalt på baggrund af deres helbredstillæg betalt af kommunerne. Det betyder, at der i praksis bliver tildelt de nu ca. 90% af alle private høreapparatforretninger, der er ejet af høreapparatproducenterne, ganske betydelig statstilskud via både det regionale tilskud, men i særdeleshed i kraft af disse uoplyste kommunale tilskud. Ved direkte kontakt til kommunerne er det ikke muligt at få oplyst disse eksakte beløb, idet det vil være en bekostelig affære at få dem til at gennemgå det. De oplyser dog, at det er ganske voldsomme beløb, der i dag bliver udleveret uden at de har muligheder for på nogen som helst vis at regulere eller kontrollere om bevillingerne bliver anvendt til den direkte høreforberedenðe behandling, eller også anvendes til ikke høreforbedrende gadgets !
  Da vi som ørelæger, der sælger høreapparater, kun har mulighed for at købe høreapparater fra samme høreapparatindustri, som er vores konkurrenter, er det da vist svært at se nogen som helst form for lægelig inhabilitet. Vi er jo både fagligt kontrolleret af Regionerne og økonomisk i spændetrøje af vores leverandører, som er i en dobbletrolle af også at være vores konkurrenter.
  Vi vil meget gerne at al privat høreapparatbehandling blev stoppet, og vi igen fik offentlig høreapparatbehandling for derved at kunne behandle så mange som muligt så hurtigt som muligt for samme økonomiske samfundsbyrde. Hertil kommer, at vi hverken kan eller vil fortsætte med at være stiltiende vidne til de mange tilfælde af borgere, der har uopdagede sygdomme i.f.m. høreapparatbehandling hos de producentejede forretninger.

Flere sundhedsordførere på plads

Flere sundhedsordførere på plads

NAVNE: Rasmus Horn Langhoff bliver ny sundhedsordfører for S, mens den nyvalgte Stinus Lindgreen er sundhedsordfører for Radikale.