Tandplejere: Husk forebyggende tandpleje i sundhedsreformen

DEBAT: Sundhedsministeren har varslet mere fokus på forebyggelse og tidlig opsporing i den kommende sundhedsreform. Her er det oplagt at koble tandplejere tættere til behandlingsforløb i for eksempel de lokale sundhedshuse, skriver Elisabeth Gregersen.

Af Elisabeth Gregersen
Formand for Danske Tandplejere

Om danskerne har en sygdomsfri mund og sunde tænder forud for et behandlingsforløb, er helt afgørende for, om den pågældende bliver rask og dermed undgår et forlænget behandlingsforløb eller en genindlæggelse.

Derfor lyder opfordringen fra Danske Tandplejere til regeringen, at vi nu må sikre, at mund og tænder tænkes ind i en sammenhængende sundhedsreform. Mund og tænder er også en del af kroppen.

Vi hører allerede flere udmeldinger om regeringens kommende sundhedsreform, hvor sammenhæng i patienternes behandlingsforløb står helt centralt. Det giver god mening. Derfor er vores opfordring, at det skal sikres, at der kommer en tandfaglig sundhedsperson med ind over patienternes forløb, så patienterne kan få screenet deres mund og tænder som en del af den samlede pakke. Og for de borgere, hvor der er et behov, skal der udarbejdes en individuel mundplejeplan eventuelt med videre henvisning, hvis yderligere fokuseret tandpleje er påkrævet.

Tandpleje skal indtænkes i lokale sundhedshuse
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har tidligere udtalt i Mandag Morgen: "Vi kommer til at have fokus på nærhed og sammenhæng i behandlingen, men også forebyggelse og den tidligere indsats vil have stort fokus." Det er glædeligt at høre som formand for Danske Tandplejere, eftersom vi tandplejere i alle år har arbejdet med borgerrettet forebyggelse.

Tandplejerne vil være en oplagt sundhedsfaglig gruppe at knytte tættere til borgernes behandlings- eller rehabiliteringsforløb, så der kommer fokus på screening af tænder og mund med fokus på forebyggelse af tandsygdomme. 

Sundhedsministeren har også løftet sløret for, at borgerne fremover skal kunne få dækket en større del af deres behov for kontroller på mere lokale sundhedshuse. En tanke, som også oppositionen har præsenteret for nylig. Og det er godt at se, at politikerne på tværs af partier nu sætter fokus på at få sundhed og forebyggelse tættere på borgere.

For Danske Tandplejere er det afgørende, at der også tænkes tandpleje ind i de lokale sundhedshuse, hvor tandplejerne kan indgå i teams med andre sundhedsfaglige grupper. Og det vil være oplagt at lade det indgå som en del af sundhedsreformen.

Mere fokus på sundhedsfremme end på behandling
Eftersom forebyggelse og sundhedsfremme skal i fokus i en ny sundhedsreform, vil jeg allerede nu gøre opmærksom på, at der i tidligere reformer på sundhedsområdet er kommet rigtig meget fokus på behandling af borgerne. Det er også en risiko ved denne reform.

Det er naturligvis fornuftigt og godt for os alle, at der sikres god behandling, når vi er blevet syge. Men jeg vil foreslå, at der bør komme et mere tydeligt fokus på og en prioritering af tidlig opsporing, forebyggelse og sundhedsfremme generelt, så vi i højere grad undgår, at sygdom opstår i første omgang.

For det er trist at læse om beregningsgrundlag for sundhedsreformen, hvor man per automatik fremskriver antallet af borgere med kroniske sygdomme – herunder antallet af diabetikere – uden klart at forholde sig til, hvordan vi får stoppet den negative udvikling. Der skal tidligt tages hånd om den enkelte borger med et sundhedspædagogisk udgangspunkt i, hvordan den enkelte hjælpes bedst muligt til for eksempel at få ændret en livsstil, som viser tegn på at ende i en diabetesdiagnose, rygerlunger eller en anden kronisk sygdom.

Ambitionen i en sundhedsreform bør være, at de triste fremskrevne tal ikke bliver til virkelighed. Og jeg deler sundhedsministerens tanke om at få forebyggelse og sundhedsfremme tættere på borgeren end i dag. Det kunne som sagt ske ved at lade tandplejerne indgå i sundhedshusene, så borgeren får det bedste, mest nære og mest sammenhængende forløb. Dét ville være en ambitiøs målsætning at gå efter i den kommende sundhedsreform.

Forrige artikel Sind: Psykiatriplanen løser ikke regionspsykiatriens problem Sind: Psykiatriplanen løser ikke regionspsykiatriens problem Næste artikel Niras: Etisk Råd glemmer teknologiske løsninger i fremtidens sundhedsvæsen Niras: Etisk Råd glemmer teknologiske løsninger i fremtidens sundhedsvæsen