DI-direktør: Styrk dansk økonomi ved at investere i den trafikale infrastruktur

DEBAT: Det er afgørende, at den kommende transportminister prioriterer en forpligtende klimaindsats, men det må ikke ske på bekostning af en stærk mobilitet, som er grundlaget for en robust dansk økonomi, skriver Michael Svane.

Af Michael Svane
Direktør DI Transport og Infrastruktur

Kære transportminister

Danskerne har nu valgt, dels til Europa-Parlamentet, dels til Folketinget.

Valgkampene har haft et nærmest altoverskyggende tema, nemlig klimaet og især fravalg af fossile brændstoffer.

I DI Transport har vi en soleklar målsætning om, at vi som transporterhverv må og skal levere en afgørende indsats for et bedre klima. I samtlige dele af transporterhvervet, herunder i luftfarten, har vi en klar ambition om en forpligtende indsats.

I Dansk Luftfart har vi eksempelvis fremlagt en klimastrategi, hvor hovedpunktet er et klimapartnerskab med en forpligtelse til at være C02-neutrale i 2050.

Vi skal holde fast i en forpligtende klimaindsats. Simpelthen fordi transportsektoren har et stort ansvar at leve op til. Det er også det ønske, som vi har til den kommende transportminister, men også til en ny transportkommissær. Indsatsen i Danmark og i EU må og skal gå hånd i hånd.

I det store billede skal vi levere en indsats, som på den ene side bringer et afgørende klimabidrag og på den anden side sikrer den bedst mulige mobilitet i samfundet.

Mobilitet for personer og varer er et grundlæggende element for, at vi kan udvikle samfundet. Vi skal ikke holde op med at køre bil eller at flyve. Men vi skal sikre, at vi i videst muligt omfang overgår til ikke-fossile brændstoffer.

Samlet indsats
El, brint, biogas og biobrændstoffer er vejen frem for stort set hele transportsektoren. Det gælder i Danmark som i EU. Vi vil naturligvis se en øget elektrificering af transportsektoren. Det gælder nok især personbiler, busser, tog og til dels lastbilerne. For så vidt angår lastbilerne, skal også gøre det mere attraktivt at køre på biobrændstoffer og biogas. Til luftfarten skal vi have gang i forsyningen af bæredygtigt flybrændstof. Der skal opbygges den nødvendige infrastruktur i alle tilfælde.

Et væsentligt element i den mobilitet, som er forudsætningen for vores velstand og dermed velfærd, er, at vi investerer i den trafikale infrastruktur. Vi skal investere i det samlede transportsystem. Det gælder vejnettet, den kollektive trafik, men også cykling og i andre transportformer, der styrker mobiliteten, men også gør noget godt for navnlig trængslen, sikkerheden, sundheden og klimaet.

I Dansk Industri præsenterede vi i februar 2019 vort eget forslag til en investeringsplan for en ”Infrastruktur i verdensklasse 2020 til 2030”.

Vi har i Danmark brug for et løft i det samlede investeringsniveau, ligesom vi har brug for at skabe rammer for ny teknologi og nye forretningsmodeller. Vi har brug for en langsigtet plan for de nødvendige investeringer. Frem for alt så ønsker vi én bredt politisk forankret aftale, således at vi i virksomhederne får forudsigelighed. Det er afgørende for virksomhedernes lokalisering og investeringer.

Udbyg motorvejsnettet
Den trafikale infrastruktur handler ikke om, hvorvidt vi enten skal investere i veje eller i skinner. Det er og bliver et både-og. Vi kan ikke bygge os ud af trængslen, som ser ud til at vokse. I DI har vi beregnet, at trængslen årligt koster os alle 20 milliarder kroner.

Vejdirektoratet har senest opgjort tabet til 24 milliarder kroner om året. Trængsel er også noget, vi ser i forbindelse med den kollektive trafik. Analyser viser, at den årlige omkostning er på godt 2 milliarder kroner.

Tal, der dokumenterer, at det er dyrt at holde i kø. Det er dyrt at investere i trafikal infrastruktur, men det er dyrere ikke at gøre det. Og så er det også klima i at styrke infrastrukturen som helhed. Vi skal have udbygget E45, færdiggjort motorvejene på Fyn samt til henholdsvis Frederikssund, Hillerød, Næstved og Kalundborg. 

Vi skal have en ny hærvejsmotorvej på plads. Vi skal have en havnetunnel på plads, ligesom vi skal have fuldført Femernforbindelsen, HH-forbindelse samt en fast Kattegatforbindelse. I det længere perspektiv skal vi også se på mulighederne for en AlsFyn-forbindelse.

I erhvervslivet har vi brug for den bedst mulige trafikale mobilitet, fordi den navnlig understøtter virksomhedernes mulighed for både at fastholde og at rekruttere dygtige medarbejdere. Mobilitet på arbejdsmarkedet er afgørende for det bedst mulige match mellem medarbejdere og virksomheder.

Herudover tjener infrastrukturen mange andre formål – være sig unge mennesker, der skal til og fra deres uddannelsessteder, sælgere, der besøger kunder med mere.

Klimaet er også et valg om fremtidens transportsystem og mobilitet.

Fremtidens mobilitet vil i høj grad være automatiseret og selvkørende. Vi vil se mobiliteten udvikle sig teknologisk, men også se mange nye forretningsmodeller. Derfor skal lovgivningen på transportområdet tilpasses en øget digitalisering som for eksempel et digitalt kørekort. Vi har set opkomsten af mange nye køretøjer med videre i trafikken. Her har vi brug for en ansvarlig regulering for at undgå kaos, samtidig med at vi tager det nye til os.

Ordentlige forhold
Vi ønsker også, at den ny transportminister yder sit til, at vi får en vedtagelse af EU's vejpakke på plads. Vi må og skal have afsluttet et langvarigt forhandlingsforløb i EU. Vi har brug for, at der kommer ordnede spilleregler i stand baseret på enkle og fælles regler.

Vi har også brug for, at den ny minister sikrer en afklaring af reglerne for udenlandske chauffører i Danmark. Vi har brug for udenlandske chauffører og vognmænd også i Danmark, men det skal være på ordentlige vilkår. Et vigtigt skridt er øget kapacitet på rastepladserne, så chaufførerne kan holde deres pauser og hvil under trygge og ordentlige vilkår.

Vi ønsker også, at ministeren får skabt klarhed over en kommende havnelov, der fremtidssikrer den danske havnesektor. Vi har også brug for en stærkere indsats for at styrke godstransporten på bane og til søs. I det hele taget savner vi en dansk strategi for de multimodale transporter.

Vi skal sikre en kollektiv trafik, som er attraktiv i dagligdagen for de mange pendlere. Mange investeringer i tog, signalprogram med videre er undervejs, men vi mangler fortsat at få det hele til at gå op i en højere enhed, ikke mindst i form af markant forkortede rejsetider.

Afslutningsvis håber jeg, at en ny minister forstår værdien af løbende at inddrage erhvervslivet i det politiske arbejde såvel i Danmark som i EU. Vi ønsker en bedre sammenhæng i investeringerne i infrastruktur såvel i de bebyggede miljøer. Det er en af måderne at understøtte den kollektive trafik og mindske vejtrængslen. Mobilitet er grundlaget for styrkelse af vækstmulighederne for en robust dansk økonomi med fokus på klimaeffektivitet.

Kunne man måske som det allersidste ønske sig en transportminister i spidsen for et transportministerium!

Forrige artikel Elbil-alliance: Den nye regering skal gøre det attraktivt for danskerne at eje elbiler Elbil-alliance: Den nye regering skal gøre det attraktivt for danskerne at eje elbiler Næste artikel Flypersonale: Støt vores grønne ambitioner frem for at straffe dem Flypersonale: Støt vores grønne ambitioner frem for at straffe dem
Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.