DI: Prioriter en luftfartspakke, der sikrer arbejdspladser og grøn omstilling

DEBAT: Der er en tæt kobling mellem samfundsøkonomien og luftfarten, og der er derfor betydelige risici ved ikke at have en stærk danskbaseret luftfart. Forstår man den kobling, kan der ikke være tvivl om nytten af en ny luftfartspakke, skriver Michael Svane.

Af Michael Svane
Branchedirektør i DI Transport og direktør i Dansk Luftfart

Hvorfor en luftfartspakke?

Det enkle og hurtige svar er: fordi det er nødvendigt for det danske velfærdssamfund.

Danmarks gode og robuste økonomi er grundlaget for velfærdssamfundet, og samme gode økonomi er helt afhængig af eksporterhvervene og turismen. Og her spiller luftfarten – og specielt den danskbaserede luftfart - en nøglerolle, fordi den skaber den tilgængelig til omverdenen, som er en afgørende forudsætning for både eksporten og turismen. Den sammenhæng er vigtig at gøre sig klart.

Coronakrisen har konsekvenser for de fleste. Luftfarten blev ramt lige på og hårdt fra første færd. Siden medio marts har de fleste fly stået på jorden. Aktiviteten er 90 – 95 procent under sidste år, og vi forventer et 2020, der samlet ender 60 – 65 procent under 2019. Det vil tage flere år inden vi nærmer os 2019-niveauet.

Skaderne er betydelige
Derfor er vi glade for de generelle hjælpepakker, som luftfarten også har kunnet gøre brug af. Og endnu bedre, at der nu er en klar plan for genoplukning af Danmark over for en række andre lande. Det vil klart hjælpe til en gradvis genoplivning af aktiviteterne.

Men skaderne er betydelige og dertil kommer, at det trods den genoplukning, der nu er sat i værk, vil tage tid. Det er alvorligt og i realiteten livstruende for mange i branchen. Uden en god og målrettet luftfartspakke, risikerer vi at sætte knudepunkt og tilgængelighed over styr.

Det truer ruteudbuddet og dermed mange af arbejdspladserne i hele fødekæden. Og dermed vil vi miste kapacitet til at gennemføre den grønne omstilling og dertil vil den danske arbejdsmarkedsmodel, der er kendetegnende for de danskbaserede luftfartsvirksomheder, blive marginaliseret.  

Støt samfundskritiske ruter i en overgangsperiode
Hvad angår pakken, ser vi det som en 2-delt indsats, nemlig:

· Iværksættelse af en luftfartspakke, der på kort- og mellemlangt sigt (frem til sommeren 2021), skal understøtte fastholdelsen af en stærk og levedygtig danskbaseret luftfartssektor.

Centrale temaer i en sådan plan er støtte til samfundskritiske ruter i en overgangsperiode, reducerede aktivitetsbestemte afgifter (statslig dækning af aeronautiske afgifter og takster vedrørende luftrum og lufthavne), fastholdelse af luftfarten i fastomkostningspakken, kompensationen for omkostninger relateret til opretholdelse af kritisk infrastruktur og ikke mindst, dynamik i omfanget af grænseåbninger (sådan som der netop er truffet beslutning om).

Kobling mellem samfundsøkonomien og luftfarten

· COVID19-krisen vil også medføre grundlæggende strukturelle forandringer af luftfartsmarkedet. Efterspørgslen vil blive mindre, ruteudbuddet reduceres og lønsomheden vil blive ringere.

De strukturelle forandringer kan forringe mulighederne for at fastholde et stærkt ruteudbud med mange direkte europæiske og internationale ruter. Tilgængeligheden risikerer dermed at blive markant reduceret, hvilket også på længere sigt har samfundsøkonomiske konsekvenser.

Den høje internationale tilgængelighed skal derfor fastholdes i størst muligt omfang. Der bør derfor udarbejdes en opfølgning på den gældende luftfartsstrategi (fra 2017), der indarbejder den nye virkelighed og fremtidsudsigter.

Strategien skal give bud på håndteringen af de mere langsigtede strukturelle forandringer af luftfartens vilkår som følge af COVID19.

Som fundament for dette arbejde bør gennemføres solide scenario-analyser og fremskrivninger frem mod 2030 samt beregninger af de samfundsøkonomiske effekter af potentielle initiativer, og deres betydning af tilgængeligheden. Helt centralt er det at få indarbejdet anbefalingerne fra Luftfartens Klimapartnerskab i strategien.

Vi har i Dansk Luftfart valgt at holde fast i en ambitiøs klimaindsats og dermed leverer vi på målet om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030. Hertil kommer, at vi også holder fast i et eget mål om at reducere med 30 procent, når det handler om udenrigstrafikken.

Vi sætter vores lid til, at politikerne ser den tætte kobling mellem samfundsøkonomien og luftfarten, og ikke mindst de risici, der udløses uden en stærk danskbaseret luftfart. For ser man de koblinger, kan der ikke være tvivl om nytten af en luftfartspakke. Men også, at man forstår, at vores modydelse er en grøn omstilling af luftfarten.

Forrige artikel VSL: Forlæng lønkompensation til ansatte i alle lufthavne VSL: Forlæng lønkompensation til ansatte i alle lufthavne Næste artikel Danmarks første energiminister: Klimamål ligner kejserens nye klæder Danmarks første energiminister: Klimamål ligner kejserens nye klæder
Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.