S: Helt ulogisk at åbne for mere udenlandsk arbejdskraft, når vi har mange ledige på passiv forsørgelse

DEBAT: Venstre vil åbne for mere arbejdskraft fra lande uden for EU. Motivet må være at presse lønningerne, og vi risikerer at puffe ledige danskere i mellemgruppen længere tilbage i jobkøen, skriver Bjarne Laustsen (S).

Af Bjarne Laustsen (S)
Næstformand for Beskæftigelsesudvalget

Står det til regeringen, skal vi have flere udlændinge på det danske arbejdsmarked. Helst fra tredjelande uden for EU. Vi er ved at løbe tør for arbejdskraft, advarer både finansminister Kristian Jensen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Men har de ret? Nej, ikke generelt.

Et faktatjek af virkeligheden viser det modsatte. Danmark er ikke akut i fare for at mangle arbejdskraft. Det er heller ikke svært at skaffe den fornødne udenlandske arbejdskraft hertil med de nuværende jobregler. Det viser sig gang på gang, at arbejdsgiverne påstår, at de har massevis af ledige jobs, men når så der kommer seriøse ansøgninger fra kvalificeret dansk arbejdskraft, ja, så er der slet ikke behov for flere medarbejdere. Hvis der var reel mangel på arbejdskraft, ville lønnen for eksempelvis metalarbejdere være steget betydeligt mere, end det er tilfældet.

Generøs beløbsgrænse
Vi er faktisk meget generøse med vore muligheder for udenlandsk arbejdskraft. Som bekendt har udlændinge fra tredjelande, som får tilbudt arbejde med en løn på cirka 420.000 kroner om året, særlig let adgang til Danmark.

Denne beløbsgrænse er sat, så kvalificerede specialister kan komme til Danmark og påtage sig job, hvor der ikke er danskere til opgaverne. Det skubber ikke relevant dansk arbejdskraft ud, men yder en indsats for at holde vækst og udviklingen kørende. Men beløbsstørrelsen hindrer som bekendt ikke, at vi kan få EU-borgere til at arbejde i Danmark. Her må man forvente, at virksomhederne vil vise det fornødne ansvar og satse på at skaffe job til den sidste ledige danske lønmodtager.

For Socialdemokratiet spiller det en rolle, at vi kan tiltrække specialister (med dertil hørende lønniveau), men ikke den mere gennemsnitligt aflønnede arbejdskraft. Vi skønner, at den nuværende beløbsgrænse medvirker til, at aktivt jobsøgende danskere i mellemgruppen ikke puffes længere tilbage i jobkøen. For det er aldeles uønsket.

Mange ledige ufaglærte
Vi ved i dag, at Danmark – alt andet lige – i årene frem til 2025 vil stå med et overskud på 65.000 ufaglærte personer. Omvendt vil der mangle 70.000 erhvervsuddannede. Naturligvis er dette et skøn, ikke en spådom, for forholdene kan ændre sig.

Vi aftalte i beskæftigelsesforligskredsen i oktober 2017 "at indgå en aftale inden udgangen af november, der fra 2018 kan sikre, at mulighederne for et uddannelsesløft til de ledige med færrest kompetencer via de ny uddannelsesmuligheder udnyttes."

Bag den kringlede snak dækker der sig et ønske om at give de ufaglærte et uddannelsesløft. Men de cirka 100 millioner kroner, som er øremærket til formålet, har fortsat ikke gjort gavn. Regeringen har kun ladet støvet samle sig på millionerne, som ellers kunne gøre nytte ved at forvandle ufaglærte på dagpenge til faglærte i job.

Beløn de ledige, der uddanner sig
Selv om det for de fleste ufaglærte gælder, at de ikke har trukket særlig meget på uddannelseskontoen og måske heller ikke var de skrappeste i skolen til at læse, regne og skrive, skal man ikke tro, at de ikke kan regne den ud. For der er er altså næppe nogen, der vil eller har råd til at gå ned i løn for at modtage uddannelse. Derfor har vi i Socialdemokratiet foreslået, at satsen forhøjes til 110 procent af dagpengene. På den måde vil man belønne de arbejdsløse i stedet for at straffe dem. 

Det er en af grundidéerne i Socialdemokratiets beskæftigelsespolitik at finde arbejdskraften ved i første række at opkvalificere og videreuddanne danske arbejdssøgende. Her vil det være passende også at påpege behovet for at udvide det rummelige arbejdsmarked, hvor der er cirka 20 procent fleksjobbere uden arbejde. Dernæst kan vi skaffe resten af den manglende arbejdskraft fra andre EU-lande, hvor man stadig slås med både en høj generel arbejdsløshed og en endnu højere ungdomsarbejdsløshed. For EU-borgere gælder der nemlig ingen beløbsgrænse.

Virksomhederne ligger, som de har redt
Regeringspartiet Venstre ser dog gerne, at der kommer en lavere beløbsgrænse for udlændinge fra tredjelande. Lars Løkke har ligefrem kaldt grænsen skadelig for Danmark. Motivet bag Venstres ønske må vel være at hente arbejdskraft udefra for at presse lønniveauet og slippe billigst muligt om ved opgaven med at omskole og opkvalificere danskere.

I korte træk ligger man, som man har redt. I løbet af tider med lavkonjunktur har virksomhederne ikke råd til at uddanne og omskole medarbejderne, og i tider med højkonjunktur har man for travlt. Det mønster betyder, at man kommer til at mangle arbejdskraft i sidste ende.

Ganske almindelig uddannelse er erfaringsmæssigt den mest effektive strategi som aktiveringsredskab. Men regeringen mener, at de ufaglærte ledige ikke er værd at bruge penge på, de skal primært have et arbejde og så færdig.

Her løber vi ind i endnu en borgerlig mærkesag: Pengene til at give de ledige mere uddannelse foreslås finansieret af kommunernes ubrugte midler til området. De midler er blevet en slags Onkel Joakims pengetank. Siden beskæftigelsesreformen blev gennemført, har regeringen sparet på uddannelserne og andre aktiviteter, således man at efterfølgende kan bruge opsparingen til skattelettelser eller til ghettoreform – eller altså til opkvalificering.

Samfundsansvar ønskes
Trods den stærke erhvervsaktivitet og stigende beskæftigelse er der fortsat mange ledige danskere, som gerne vil arbejde eller have en uddannelse. I den situation er det forkert, at regeringen skærer ned på erhvervsuddannelserne og uddannelser generelt, herunder de allersvagestes kontanthjælp. Så intet peger på at åbne yderligere for udenlandsk arbejdskraft.

Det er ganske ulogisk at åbne for udenlandsk arbejdskraft, mens andre i Danmark er på passiv forsørgelse. Man skal give de arbejdsløse efteruddannelse, så de eventuelt kan blive faglærte.

Alle de danskere, som vitterlig gerne ønsker sig en uddannelse og et job, skal have de muligheder, inden vi åbner for arbejdskraft fra tredjelande. Det vigtige er nu at vise samfundsansvar og at tage folk ind på arbejdsmarkedet, inden vi inviterer flere udefra.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Udenlandske hænder skal sikre det danske væksteventyr Dansk Erhverv: Udenlandske hænder skal sikre det danske væksteventyr Næste artikel Ældre Sagen: Arbejdsgiverne skal kalde seniorerne til samtale Ældre Sagen: Arbejdsgiverne skal kalde seniorerne til samtale
 • Anmeld

  Sven K. Slaf

  Regeringen øsker et yderligere arbejdsudbud,

  men det modarbejdes effektivt i kommunernes skalten og valten af loven.

  Masser af mennesker ville være på vej i arbejde, hvis kommunerne "samarbejdede" med borgerne og efter lovens bogstav lyttede til borgernes ønsker.

  Istedet fastholder kommunerne effektivt borgerne ved deres rigide tolkninger og kassetænkning.


  Som systemet er nu,

  har man set en del af befolkiningen til at føre en krig mod den anden del

  i et kafkask del og hersk spil.

  Befolkningen fører krig imod hinanden og når alle er "døde" tilbydes vi en "løsning" , skabt til situationen.

  Tab af menneskers frihed,rettigheder og skaberevner i en løsning i en lov , som "naturlig" forlængelse af det uholdbare i at mennesker overhovedet har haft tænkt på den slags rettigheder.

 • Anmeld

  Sven K. Slaf

  Resourceydelse:


  Formål: I samarbejde med borgeren at få uddannelse eller arbejde, flexjob og revalidering alternativt pension.

  Reelt: Bruges til yderligere afklaring og dermed fastholdelse.

  ---
  Loven skaltes og valtes istedet for at forvaltes, som den burde af hensyn til kommunernes økonomi.

  Nogle af intentionerne i lovgivningen er gode nok, men praksis i kommunerne, er som fanden læser biblen.

 • Anmeld

  Per Lang

  I SR - regering fra 1993 blev der indført en halvering af dagpenge perioden,


  der blev sat lønloft i jobtilbud i det offentlig og retten til genoptjening af dagpenge i offentlig arbejdstilbud, og indførelse af tvangsaktivering - der kostede milliarder af kroner.

  Samtidig med blev formueskatten fjernet og arve - og gaveafgiften væsentligt reducerede
  Endvidere blev forringelserne af overførselindkomsterne videreført

  Ligesom den ensidige økonomiske politik i 2012, som ramte næsten udelukkende de svageste stillede i samfundet bruges det noget besynderlige ord nødvendigt.
  Jeg har aldrig forstået, hvis man ikke er borgerlige, at det er nødvendigt fører en borgerlig økonomisk politik - som viser sig at være meget gunstige for den bedre og bedste del af befolkningen.

  De store asociale nedskæringer de seneste mange år, hovedsagelig under VK-regeringerne, og SRSF udelukkende for at kunne give skattelettelser til de velstillede.

  Det næste asociale vildskud bliver formentlig afskaffelse af arveafgifterne, som ellers har været en social retfærdig beskatning, af de riges overflod, til fordel for statskassen og de fattige.

  Alt dette samtidig med at regeringen i de kommende år vil tage de sociale boliger, i de såkaldt almennyttige ghettoer, fra de der af økonomiske årsager, søger netop disse økonomisk overkommelige boliger.
  Når de almene boliger tages fra de økonomisk dårligt stillede, og enten nedrives eller sælges som ejerboliger, så bliver de dårligt stillede tvunget til at rykke yderligere sammen, hvilket vil forstærke ghetto-dannelsen, direkte i strid med den proklamerede hensigt.
  Men, det er helt i overensstemmelse med de borgerliges udbredte foragt for underklassen og alt hvad der er i fælleseje og kollektivt.

  Forringelserne på det sociale område i 2012 blev gennemført af Socaldemokratiet og SF på grund af anbefalinger fra EU - kommission.
  Det er tankevækkende at de nævnte partier fuldstændig har købt en rabiat økonomisk liberalistisk politik - og dermed sat forholdet til EU over deres vælgere, sammenhængskraften, socialt ansvarlighed og øgning af uligheden i samfundet. Det sidste er ikke en særsyn for de nævnte partier, f.eks. er den bedre og rigeste del af befolkningen friholdt for at være med til at finansier bl.a. for nogle gode sociale tiltag,.
  Det er mennesker på overførelsesindkomster der finansier det ovennævnte i form af en ringere regulering af deres overførselsesydelser.
  I 2016 blev det udregnet til at pensionister, dagpengemodtagere og flere fik 600 kr. mindre om måneden på grund af den ringere regulering.
  Der er således tale om en automatisk ulighedsskabende politik, som trækker i modsat retning af det de pågældende partier arbejder for, nemlig at formindske uligheden i samfundet.
  Retssikkerheden på det sociale område er langt ringere end på andre retsområde.
  Det er en kæmpe forskel på praksis fra kommune til kommune, og det er tankevækkende at det forvaltningsretlige grundsætning om det lige skal behandles lige medmindre der er en saglig grund til at udøve forskelsbehandling, er fuldstændig ophævede med henvisning til det kommunale selvstyre.
  Det har undret at de Landsrets afgørelser - der givet kommunerne medhold i at forlange af ansøger til førtidspension , selv om man med rette kan betvivle om den pågældende har en erhvervsevne som vedkommende selv og en evt. Arbejdsgiver kan få gavn af - kan skrive at den pågældendes erhvervsevne på sigt muligvis kan forbedres.
  Det er en påstand der kan fremføres uden nogen reelt dokumentation for det
  Hvis det viser sig efter nogle år pågældende får bevilget en førtidspension ( hvilket der formentlig er en stor sandsynlighed for) kan man jo altid påstå, at det er noget andet der er årsagen eller tiden har bevirket at vedkommende har mistede yderligere erhvervsevne
  Det er ikke rimeligt at holde syge mennesker fast i fattigdom og sende de pågældende ud i den ene efter anden ydmygende og nedværdigende behandling.
  Jeg finder det altid besynderligt når nogen mener, at de er i stand til at forudsige hvad der sker ud i fremtiden i stedet for at tage udgangspunkt i den pågældende og konkrete situation.
  Siden 1990 erne hvor Socalialdemokratiet valgte at droppe den socialistik målsætingér og koble sig på sig på den borgerliges verdenensbillede er der skete med den ene forringelse efter den anden forringelser for mennesker uden for det ordinære arbejdsmarked som kulminerede i 2012.
  Retorikken om de mennesker, der har været uheldig i tilværelsen blev mere nedladende og mistænkeliggørende - der blev ikke holdt tilbage med flittige at bruge øgenavn som dovne eller sætte fattige i anførelsestegn
  Det har givet mulighed for at Liberal Alliance lige frem jublede i forbindelse med reformerne i 2012 i følge medierne
  Mange Medier har ikke efterlevede deres eget påstand om at forholde sig kritisk til magthaverne - og desværre svigter DR fuldstændigt
  Jeg har aldrig forstået, at den, det har gået godt i livet i form af gode job, løn og materielle ting, har en sådan behov for at sparke ned ad.

  En præcisering af en socialreform, der har skabt så megen lidelse og uretfærdighed blandt en stor gruppe af medborgere, uden ændringer i juridisk forstand til gavn for nedslidte, sygdomsramte og arbejdsskadede, må siges at være en camoufleret laissez faire politik. Man kan spørge minister Troels Lund Poulsen hvad hensigten bag den oprindelige agitation mod vores sociallovgivning, der førte til en eksistenskamp for danmarks svageste medborgere, egentlig er ? ...når tusindvis af gode danske medborgere er placeret udenfor den normale retlige orden, tilknyttet et jobcenter på kontanthjælp, på trods af svære og veldokumenterede sygdomme og lidelser, der gør dem uegnet til arbejdsmarkedet. Ministerens parti førte an i bekæmpelsen af velfærdsstaten med en skamløs teori om moralprincipper, der skulle føre selv terminale kræftpatienter tilbage til arbejdet ,og hvis man ser "gevinsten" i den nuværende regimereform, som en "naturlig selektion" af de bedst egnedes overlevelse og følger med i den tragiske realitet, hvor svært syge medborgere, som ikke orkede at svømme rundt i systemets krav og sank til bunds i et kafkask bureaukrati, så må man nok lige læse: Socialdarwinisme: Gyldendal Den Store Danske.

  Rådgiver samt ydelsesrådgiver her med over 30 års erfaring med borgerne på alle fronter. Mit samt mine kollegaers hjerte bløder samt vi er underlagt et voldsomt Press og stress over dette koldhjertede, kyniske og sønderivende ukompetente politiske spil. 26.000 borgere 2/3 alvorligt syge og handicappede. Deres berørte familier, børn og venner. Måske vi så taler 100.000 der af, som er berørte. Så kan vi lægge alle Socialrådgiverne oven i, ja hvad tal kommer vi så op i? Tør slet ikke tænke på! I taler om at et godt helbred betyder meget og at et usundt koster samfundet dyrt. I taler og taler men handler ikke, I er skyldige i en stresset befolkning og det er jo mange ovenstående set. Så er der alle de fejlsager i familieafdelingen osv. samt pensionister der svigtes og de berørte hold nu op det bliver til mange medarbejdere samt samt berøring rundt om borgerne vi kan tælle med. Nu er jeg så også økonom samt forretnings kvinde fra det private arbejdsliv og forsikringskvinde, HR afd. fra nogle af de største privatejede koncerner. Har frivilligt ud over arbejdet på gadeplan samt været mentor ud over. Jeg har kompetencer fra begge sider af det sociale samt det økonomiske, bredt kendskab. Jeg er vant til planlægning og fremtidssikrede økonomiske løsninger har stor It erfaring. Det er meget dårlig investering at lære nye medarbejdere op, da de ikke kan holde til at de ikke må lave individuel sagsbehandling og at man ikke respektere deres faglighed, at de ikke får lov at hjælpe borgerne hurtigt ud igen. Såvel som at de ikke må respektere lægers faglighed at når en Borger er syg er de syge eller handicappede. Altså man kan ikke få lov at hjælpe borgerne men de bliver fastholdt i stor ydmygelse og nederdrægtighed, med store omkostninger for helbredet, hvor af mange nu er døde. Tænk sig at vi slår borgerne ihjæl og gør dem mere syge. Man tager ydelser fra dem, placere dem på lavere kontanthjælps sats altså stresser og presser hele familier mere, forestil Jer det. Det kan koste bolig osv samt næsten ingen brød på bordet. Imens nogle politikere samtidig lyver og siger at de har meget at leve for, altså hånes og ydmyges mere. i taler ned til ig håner borgerne, så det danske folk kopiere Jer og lyver og fastholder og fejer ind under gulvtæppet. Hvad er i dog for mennesker. Medarbejderne tør ikke sige noget, de bliver jaget og fyret, er det gestapo vi er underlagt for oplever man det, kan man ikke sige andet end at det er præcis det samme! Tager vi alle de berørte borgere og pårørende, medarbejdere der stopper skifter rundt(dyrt at oplære) læger der også er frustrerede så koster dette fatalt mange penge. Stress sygdomme, knækkede mennesker for livet, der er døde borgere, hjemløse der opgav også børnene der af. Det skaber mere læge besøg, hospital, oplæring nye medarbejdere, flere fejlsager mere kriminalitet flere stoffer, tyveri, bander, mere politi altså langt flere penge ud af Statskasserne i generationer da det vil følge I en Lind strøm! Sikke dog en finansiel fremtidsløsning økonomerne/I politikere laver ? Og bare fordi I ikke så meget som kan finde ud af at rådføre Jer med folk på felterne med forstand på! Meget ubegavet fremtids økonomi i laver samt allerede sker! Det koster fatalt at fastholde borgerne måske en borger med administration, refutioner, løntilskud,uduelige andenaktør kurser! Men det vel det i laver falske statestikker, it udtræk, således at I kan bruge borgerne till slavelign billig arbejdskraft til Jeres venner langt dyrere ud af Statskasserne men penge og løndumping i lommen på Jeres venner! I laver kastebold med ansvaret som ligger hos Jer! I siger det er Kommunerne og giver dem penge og refutioner for at fastholde ikke fremme. Meget billigere at sige 2/3 væk med dem, rådgivere find alle sager frem og tilkend så med førtidspension samt flexjob og hiv individuel rette fremme til resten, mange der har også mange forskellige problemstillinger der bare ikke er opdaget. Sig hvad skal der til for dig og ukderstøt så, meget nemt, meget billigere. Mindre refutioner, dyre llgeerklæringer, administration, kurser uden virkning og væk med stress og måske tæller man sammen med læger, rådgivere, borgerne, de berørte der af, børn med stress fattigdom- Væk med 225 nu også- så taler vi måske 250 tusind berørte. Lyt til faglighed saml også gerne dem fra tiden før IT. I rådgiver på borgeren på Socialkontorene som i hamle dage, jobkontoret samt A-kassen og fagforeningen. Gå ind og ret op med uddannelser med voksen ydelse da mange er bundet ikke kan leve for mindre- giv understøttende opkvalifikationer uddannelser kurser giv psykolog istedet for kun at fylde med piller uden virkning hos psykiater som jo kun i mange tilfælde gør folk mere syge, kun skaber penge til medicinalindustrien og staten. Men men men ingen indtjening i sidste ende for Staten hvis borgerne kun bliver mere syge der af. Kom nu i gang der er mange penge at spare samt vi får det lykkelige danske folk tilbage. PS skal også sætter ind på hospitalsvæsenet, skoler, plejehjem osv ingen penge sparret ved nu og her besparelser kun et der var engang et lykkeligt land- lad os nu får det lykkelige folk og Danmark tilbage. I er ansvarlige ingen penge sparret ved det andet! Drop nu med berøringsangsten for disse alvorlige emner som bør ligge øverst på bordet! Jer der ikke tager det op er medskyldige i disse fatalheder! Sikker på det vil skabe mange stemmer. Man forundres over og landet er i chok hvor blev Socialdemokratiet samt 68 generationens SF ånd af. Samt de økonomerne i de Borgerlige Sikke dårlig investering samt mangel på at kunne rådføre Jer. Medierne har I ladet Jer købe sammen med politikerne sikke da nogle skvat og kun for penge og egen vindings skyld! I burde skamme Jer!

 • Anmeld

  Bente Petersen · Direktør Detox Consult IVS

  op til valget

  op til valget er det dejligt Socialdemokratiet markerer sig med en god arbejderpolitik... det er godt nok længe siden... men denne sag er god og kan kun gøre partiet stærkere, få flere stemmer og støtte fra DF... det er god politik npår man har flertallet af borgerne med sig...

 • Anmeld

  Niels Eilif Hansen · Glad, samfundsinteresseret pensionist

  Ledig ikke ensbetydende med anvendelig arbejdskraft

  Har S overhovedet ikke forståelse for, at en ledig på passiv forsørgelse ikke er ensbetydende med en efterspurgt arbejdskraft ressource?

  Det er slet ikke sikkert, at en person på passiv forsørgelse har de nødvendige kompetencer med tilhørende arbejdsvillighed, herunder villighed til at flytte sig geografisk efter et job. Sådan er det bare, og derfor er der god grund til at åbne for bedre muligheder for at få arbejdskraft fra udlandet

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Stop analfabeterne Bjarne - luk beløbsordningen

  Socialdemokratiet fyrer selv op under det giftige bål som Venstre har. Fortæl Venstre at der er 50 mill ledige i Sydeuropa. Dem kan Venstre hente al det de har lyst til og luk så for analfabeterne fra Ukraine, Hviderusland og Afghanistan. De har intet at gøre her.

  Så stop beløbsordningen og sørg for at relevant arbejdskraft finder de rigtige spor.

 • Anmeld

  Christian X

  Kan kun håbe

  at vælgerne straffer de liberale og røde politikere, der vil oversvømme Danmark med arbejdskraft/flygtninge. Resultatet bliver det samme uanset motivet - men det har selvsamme ureflekterede politikere ikke gjort sig klart.

 • Anmeld

  M.S. Carstens · Realist

  att. Per Lang :

  Rigtig godt skrevet og belyst!

  Jeg kan, DESVÆRRE, kun tilføje, at selv samme gør sig gældende inden for Serviceloven, som er sidste overlevelsesstation for alle dem, som længst ikke mere har kræfter til, at sige: HJÆLP; Jeg ØNSKER at overleve, skønt jeg ikke mere kan bruges, udover til beskæftigelse for kommunale jobsøgere og deres egeninteresse i, at holde sig beskæftiget
  :(

 • Anmeld

  Marlene Bogs · Rådgiver

  VLAK ønsker løndumping i samarbejde med nogle af de kyniske stråmands kapitalist venner! Ingen besparelser, kun penge i lommerne på vennerne!

  Præcis! V ønsker kun løndumping, så deres stråmandsvenner kan tjene flere penge! Uden hensyn til at man forringer befolkningens levevis, vi har massere arbejdskraft som skal opkvalificeres, samt unge der mangler lærepladser. Sådan gjorde man også før i tiden, man uddannere og opkvalificerede befolkningen. I dag fastholder man befolkningen, i ikke sande IT udtræk og statestikker, sender gratis arbejdskraft ud i virksomhedspraktik og løntilskud. Har sidder på alle felter med borgerne. Det var bedre, dengang vi havde fagforeningen de 4 år som stod for dagpengemodtagerne, 1 Sovialrådgiver på borgerne og ikke 3 afdelinger men 1 der sad med helheden, man respekterede lægerne, fagfolk generelt og så havde man jobkontoret! Vi har et ikke Virkende system i dag der fastholder borgerne i ledighed. Før gik man individuelt ind og hjalp befolkningen understøttede dem, opkvalificerede dem, hjalp dem ud på arbejdsmarked! Det er rent fastholdelse i slavelign forhold, rent løndumping. Ingen besparelser kun langt flere penge ud af Statskasserne men penge i lommerne på kyniske stråmands kapitalister med relationer til politikere, skjult i falske IT udtræk og statestikker- Har set det hele inde fra er en af de sidste fra før IT kom til udlært med start i 1987 på Bistands & Pensionskontoret Lærkevej Nørrebro.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Har man job med mødetidspunkt 00:70 til 15:00

  møder man frem og passer dit job. Ikke alle har sig ønskeben. Mange tæller timerne frem til det bliver fyraften.
  Har man ikke et job får man en ydelse, så man kan leve anstændigt, men man skal ikke møde frem. Mystisk. Man mister så også sig erhvervs netværk.
  I Greve kommune, har jeg hørt, beder man om fremmøde kl. 07:00, og finder beskæftigelse til den jobløse, som så ikke kan komme i kolonihaven, til sejlbåden, på fisketur. Ordningen har stor succes. De omtalte - en hel del - af de 70.000 kunne så yde for det de får. Er detsom i Greve, en far at vej? Et gammelt ordsprog siger at forandring fryder.