EU vil styrke naturindsatsen

NATUR: EU-Kommissionen har præsenteret en handlingsplan, der skal forbedre naturindsatsen i Europa. DN jubler over planerne.

Placeholder image
Foto: Peder Størup

Med en ny handlingsplan på 15 punkter vil EU-Kommissionen få den europæiske naturindsats op i gear.

Planen blev offentliggjort torsdag og handler om at få mere fart på implementeringen af to direktiver, der er hjørnesten i EU’s naturbeskyttelses-regler.

Handlingsplanens 15 punkter vil blive gennemført frem mod 2019, og målet er ”en hurtig forbedring” af EU-landenes implementering af fugle- og habitatsdirektiverne.

De to direktiver er helt centrale i den danske naturbeskyttelsesindsats, fordi de stiller krav til udpegning og beskyttelse af særlig natur – de såkaldte Natura 2000-områder. Danmark har udpeget 252 områder, og arealet svarer til Fyn med omkringliggende øer.

Det var ikke sådan her, at vi havde troet, det ville ende. Det er nok også en af grundene til, at vi er så positive.

Bo Håkansson, Seniorrådgiver for naturpolitik og artsforvaltning i DN

I Danmarks Naturfredningsforening har man svært ved at få armene ned oven på den nye handlingsplan:

”Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Det er virkelig godt, at man vil styrke investeringerne i Natura 2000-områderne og øge synergien. Her er virkelig noget at hente, og behovet er gigantisk,” siger Bo Håkansson, der er seniorrådgiver for naturpolitik og artsforvaltning.

EU-Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans forventer klare forbedringer af naturindsatsen:

”Nu sikrer vi, at direktiverne lever op til deres fulde potentiale, så de bevarer og beskytter Europas rige biodiversitet,” siger han i en pressemeddelelse.

Flere penge på vej
Årsagen til Kommissionens handlingsplan er, at der fortsat er lang vej til målet om at standse naturens tilbagegang i 2020. Kommissionen lægger vægt på, at kun omkring halvdelen af fuglene og en mindre andel af beskyttede arter og naturtyper har det godt nok i dag. Natura 2000-netværket er stort set på plads på land, men på havet er der store mangler, skriver Kommissionen. Derudover er der kun lavet ordentlige forvaltningsplaner for 50 procent af Natura 2000-områderne, lyder det.

Selve handlingsplanen har fire overordnede mål: Bedre vejledning og formidling af viden. Mere politisk ejerskab og bedre overholdelse af regler. Flere investeringer i Natura 2000-områderne. Og bedre kommunikation samt inddragelse af borgere og aktører.

Bag de overordnede mål ligger 15 mere eller mindre konkrete tiltag (se faktaboks). Her vil Kommissionen blandt andet sikre mere viden gennem øget overvågning og afrapportering. Og så skal der sikres flere penge til naturen ved at forhøje LIFE-budgettet – EU's tilskudsordning til natur, miljø og klima – med 10 procent til natur og biodiversitet. Og så skal der arbejdes for flere private penge til naturinvesteringer.

Virkelig brug for en målrettet indsats
Derudover lægger Kommissionen op til, at Natura 2000-områderne i højere grad skal integreres i EU’s landbrugspolitik, og Natura 2000-netværket skal i det hele taget gøres færdigt. Og så vil Kommisionen lave nye forvaltningsplaner for både arter og naturtyper.

I DN bakker man op om hele pakken, men fremhæver særligt flere LIFE-projekter, bedre overvågning, og at der kommer handlingsplaner for arter og naturtyper.

”Det er rigtigt godt. Der er virkelig brug for en målrettet indsats for en række arter og naturtyper,” siger Bo Håkansson.

Det handler om milliarder
Han er også begejstret for, at Kommissionen skriver, hvor stor genvist der er ved at forbedre naturen. Det fremgår, at prisen for Natura-2000-netværket er knap seks milliarder euro om året, men at gevinsten er anslået til langt mere. Nemlig 200-300 milliarder euro om året.

Set i det lys kunne DN godt tænke sig, at Kommissionen lagde op til at sende lidt flere penge efter naturen.

”Selvom det er et stort skridt, så er der fortsat lang vej endnu. Derfor kan det undre lidt, at man peger på, at det er en rigtig god forretning at tage vare på naturen, men kun lægger op til at øge LIFE-midlerne med 10 procent,” siger Bo Håkansson.

Stor bekymring
Hele øvelsen begyndte, da den nuværende Kommission trådte til i 2014. Dengang ville man evaluere naturdirektiver, og de grønne organisationer var voldsomt bekymrede for, at det ville føre til en svækkelse af naturbeskyttelsen.

Efter lange overvejelser meldte Kommissionen i december 2016 ud, at man ikke ville ændre lovgivningen. Nu ville man i stedet sikre en bedre implementering af direktiverne, hvilket blev mødt med ærgrelse i landbruget.

Samlet set er det gået over al forventning, mener DN:

”Det var ikke sådan her, at vi havde troet, det ville ende. Det er nok også en af grundene til, at vi er så positive,” siger Bo Håkansson.

Handlingsplanen vil blive præsenteret på en konference i Bruxelles 6. juni. Indtil da kan du læse mere her.

Dokumentation

EU's 15 tiltag

  Tiltag Tidsplan
1 Ajourføre, udvikle og aktivt fremme vejledning på alle EU-sprog om
a) tilladelsesprocedurer for lokaliteter, artsbeskyttelse og forvaltning samt sektorspecifik vejledning b) integrering af økosystemtjenester i beslutningsprocessen

Hhv. for a og b 2017-2019 og 2018-2019

Oprette en støttemekanisme for at hjælpe myndighederne i medlemsstaterne med at tackle de centrale udfordringer i forbindelse med anvendelsen af tilladelseskravene i fugledirektivet og habitatdirektivet for Natura 2000 og regler vedrørende beskyttelse af arter   2017-2019  
 3 Skabe større viden, herunder gennem øget og mere effektiv overvågning, og sikre offentlig onlineadgang til data, der er nødvendige for at gennemføre direktiverne (f.eks. satellitbilleder fra Copernicusprogrammet)    2017-2019
4 Færdiggøre Natura 2000-netværket, navnlig at udfylde huller i forhold til havmiljøet, og indføre de nødvendige bevaringsforanstaltninger for alle lokaliteter

Igangværende

5 Anvende den nye fremgangsmåde, der er fastsat inden for rammerne af revisionen af miljøreglernes gennemførelse, med henblik på særlige bilaterale møder med nationale og regionale myndigheder for at udarbejde de aftalte køreplaner for at forbedre gennemførelsen og rådføre sig med jordejere og andre interessenter om udfordringer i forbindelse med gennemførelsen

2017-2019

6 Samle offentlige myndigheder og interessenter fra forskellige medlemsstater på biogeografisk regionsplan med henblik på at løse fælles udfordringer, bl.a. med hensyn til grænseoverskridende spørgsmål

2017-2019

7 Videreudvikle handlingsplaner for arter og naturtyper for de mest truede arter og naturtyper samt interessentplatforme om sameksistens med konfliktarter (f.eks. store rovdyr)

2017-2019

8

Styrke investeringer i naturen

a)  Hjælpe medlemsstaterne med at forbedre deres flerårige finansielle planlægning for Natura 2000 gennem ajourføring af deres prioriterede aktionsplaner
b)  Foreslå en forhøjelse på 10 % af LIFE-budgettet afsat til projekter, der støtter bevaring af natur og biodiversitet, samtidig med at den samlede budgetramme for LIFE-programmet forbliver uændret
c)  Stimulere den private sektors investeringer i projekter

2017-2019

9

Fremme synergi med midler fra den fælles landbrugspolitik, herunder effektiv anvendelse af Natura 2000- betalinger og foranstaltninger vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug, udvikling af resultatbaserede ordninger, støtte til landmænd gennem landbrugsrådgivningstjeneste og innovation og videnoverførsel gennem det europæiske innovationspartnerskab om landbrugets produktivitet og bæredygtighed

2017-2019

10

Øge bevidstheden om finansieringsmuligheder under samhørighedspolitikken og forbedre synergier

2017-2019

11

Forbedre synergier med den fælles fiskeripolitik og den integrerede havpolitik, herunder en mere effektiv anvendelse af de finansieringsmuligheder, der er til rådighed

2017-2019

12

Yde vejledning for at støtte udviklingen af grøn infrastruktur for bedre konnektivitet mellem Natura 2000-områder; støtte projekter vedrørende naturbaserede løsninger gennem EU's forsknings- og innovationspolitik og Horisont 2020-midler

2017-2019

13

Støtte udveksling af viden og inddragelse af de lokale og regionale myndigheder gennem en fælles platform med Regionsudvalget

2017-2019

14

Støtte anerkendelsen af god forvaltning af Natura 2000-områder og oplysningskampagner om naturdirektiverne gennem relevante fora, anvendelse af nye teknologier og opsøgende aktiviteter samt styrke forbindelserne mellem natur- og kulturarv, navnlig i forbindelse med det europæiske år for kulturarv i 2018

2017-2019

15

Inddrage unge mennesker aktivt i foranstaltninger, der omhandler samfundsmæssige behov, ved at give dem mulighed for at engagere sig i naturbeskyttelse i Natura 2000-områder (det europæiske solidaritetskorps)

2017-2019


Omtalte personer

Karmenu Vella

Fhv. EU-kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri (Labour Party, Malta)
cand.arch. (Malta Uni. 1973)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser