Her er de 22 love, der strøg igennem Folketinget op til ferien

LOVGIVNING: Efteruddannelse, boligaftale og whistleblowerordning. Altinget giver dig her et overblik over de lovforslag, der blev vedtaget inden folketingsåret officielt sluttede onsdag.

Efter et hektisk forår med hastebehandlede lovforslag under coronakrisen er der ved at falde ro på Christiansborg.

Folketingets udvalg for forretningsorden besluttede i april at forlænge folketingsåret til onsdag den 1. juli.

Altinget har her samlet de love, der nåede at blive vedtaget efter Folketingets afslutningsdebat d. 22. juni inden sommerferien.

Efteruddannelse og forhøjet dagpenge
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard landede 17. juni en aftale om efteruddannelse og opkvalificering.

Aftale udmøntede sig i et lovforslag om blandt andet voksenundervisning og et lovforslag om ret til en erhvervsuddannelse med forhøjet dagpenge.

Arbejdsløshedsforsikring og sygedagpenge
I endnu et lovforslaget fra Beskæftigelsesministeriet får selvstændige mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab i perioden 9. juli til 8. august.

Blandt andet gøres dagpengereglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, der fortsat er direkte omfattet af et egentlig forbud, mere fleksible. De kan opnå ret til dagpenge uden, at virksomheden reelt skal ophøre.

Forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen
Som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen har beskæftigelsesministeren foreslået en yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen.

Lovforslaget betyder, at perioden for forlængelsen af 12-månedersperioden løber fra og med den 9. marts og til og med den 8. september 2020 for optjening af 225 timers beskæftigelse. Perioden forlænges dermed med 2 måneder. Personer, der er omfattet 225-timersreglen, men som endnu ikke har fået nedsat hjælpen, får derfor ikke nedsat hjælpen i denne periode.

Varsling af ferie
Lovforslaget omhandler aftalen mellem regeringens og arbejdsmarkedets parter om den gradvise udfasning af lønkompensationsordningen der betyder, at en arbejdsgiver, som søger om lønkompensation for en medarbejder, kan give meddelelse til lønmodtageren om afholdelse af ferie med forkortet varsel.

En arbejdsgiver, som søger om lønkompensation for en medarbejder, kan desuden ændre tidligere fastsat ferie, for at lønmodtageren kan holde op til 15 dages ferie i den periode, hvor arbejdsgiveren søger om lønkompensation for lønmodtageren.

Landsbyggefondens og digitalisering af det almene byggeri
Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) blev enig med et bredt flertal i Folketinget om en såkaldt grøn boligaftale om Landsbyggefondens rammer for 2021-2026 og en forhøjelse af renoveringsrammen i 2020.

Lovforslaget betyder, at der ekstraordinært afsættes over 12 milliarder kroner til Landsbyggefondens i 2020. Formålet er at en nedbringelse af ventelisten til støttede renoveringer skal stimulere den økonomiske aktivitet og skabe øget beskæftigelse for at afbøde virkninger af coronakrisen.

Udskydelse af betalingsfrister
Et lovforslaget fra skatteminister Morten Bødskov (S) betyder en yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms.

Derudover gives der midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lempeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af coronakrisen.

Whistleblowerordning for kompensationsordninger
For at forebygge og afdække svindel med Erhvervsstyrelsens fem kompensationsordninger, er der oprettet en whistleblowerordning.

Derudover bliver det med lovforslaget muligt for Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten at sende underretninger om mulig svindel med kompensationsordningerne til Erhvervsstyrelsen, uden at den person eller virksomhed, underretningen vedrører, kan få kendskab til, hvem der har indberettet vedkommende.

Finansiering ved anbringelser
Et lovforslag fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har til formål at sikre en større finansieringsmæssig sikkerhed for kommuner, der har mange dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Loven betyder, at man afskaffer kravet om, at der skal være mindst fire søskende anbragt uden for hjemmet, før udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag. Udgifterne til alle indsatser for den enkelte familie uafhængig af antallet af søskende skal dermed kunne medregnes i samme refusionssag.

Kommunal udligningsreform
I maj landede regeringen langt om længe en aftale om en reform af udligningssystemet. Formålet er at udligne forskelle i kommunernes udgiftsbehov og beskatningsgrundlag.

Lovforslaget indeholder blandt andet indarbejdelse af beskæftigelsestilskuddet i den generelle udligning, halvering af udlændingeudligningen, afskaffelse af hovedstadsudligningen og omlægning af hovedstadspuljen til et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner og nye tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner.

Skattefri seniorpræmie
Et lovforslag beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard betyder, at beskæftigelseskravet for ret til en skattefri seniorpræmie midlertidigt nedsættes fra 1.560 timer til 1.040 timer. Det svarer til en nedsættelse på omtrent 4 måneder.

Formålet med lovforslaget er at kompensere personer i målgruppen, som på grund af coronakrisen rammes af arbejdsløshed eller hjemsendes uden løn. Den skattefri seniorpræmie udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 procent og skønnes at medføre udgifter på 63 millioner kroner i år.

Lempelse af ejendomsbeskatning
Et lovforslag fra skatteminister Morten Bødskov (S) betyder, at den almindelige ejendomsværdiskattesats nedsættes fra 1 procent til 0,92 procent fra 2021.

Derudover betyder det, at den procent, hvormed grundlaget for grundskylden højst kan stige, nedsættes fra 7 pct. til 2,8 pct. årligt fra 2022 og fra 2023 for andre ejendomsejere, og de kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser ikke skal kunne sættes op i 2021-2028.

Støtte til unge med funktionsnedsættelser
Et lovforslag om ændringer af lov om social service og socialtilsyn skal sikre, at unge i alderen fra 18 år til og med 23 år med omfattende funktionsnedsættelser tilbydes overvågning og støtte om natten i eget hjem.

Der indsættes en ny bestemmelse i serviceloven, så kommunalbestyrelsen skal udbetale et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til at yde overvågning og støtte om natten til unge i alderen fra 18 år til og med 23 år, som har behov for det.

Forebyggelse af coronavirus i Grønland
Formålet med lovforslaget er give rigsmyndighederne i Grønland de nødvendige redskaber til at forebygge og modvirke udbredelse af corona i Grønland mest muligt. Det sker ved at overføre dele af epidemiloven til Grønlands kriminallov og retsplejelov.

Ny positivliste for faglærte
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) nåede at få vedtaget et lovforslag om at der i tillæg til den gældende positivliste skal udarbejdes en ny supplerende positivliste omfattende stillinger på minimum faglært niveau på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Den nye positivliste skal alene kunne anvendes af arbejdsgivere, der lever op til et krav om danske løn- og ansættelsesvilkår og som uddanner lærlinge og elever.

I tillæg til dette blev der vedtaget et lovforslag, som implementerer en aftale om fordobling af bødeniveauet for at ansætte illegal arbejdskraft.

Ny opholdsordning på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning
Endnu et lovforslag der udmønter en del af en aftale fra finansloven for 2020 omhandler en ny ordning for udlændinge om arbejdsmarkedstilknytning.

Formålet med opholdsordningen er at give udlændinge, som har været i beskæftigelse i Danmark i minimum to år, mulighed for at blive i Danmark, mens de er i beskæftigelse i det pågældende ansættelsesforhold eller i tilsvarende beskæftigelse i samme branche med samme eller bedre løn- og ansættelsesvilkår.

Lægemidler i Kriminalforsorgen
Lovforslaget giver kriminalforsorgens institutioner mulighed for at fordele, opsplitte og udlevere lægemidler uden tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Det indebærer, at institutionerne får mulighed for at opbevare lægemidler i medicinskabe eller -rum, hvorfra der kan ske opsplitning og herefter udlevering af for eksempel enkelte tabletter til den enkelte indsatte.

Statsborgerskab i Danmark
Lovforslaget, der formelt giver ansøgere om statsborgerskab meddelelse om, at de har opnået indfødsret, nåede også igennem Folketingssalen dagens efter afslutningsdebatten.

Psykologbehandling til kvinder på krisecentre
Et lovforslag fra social- og indenrigsminister Astrid Krag betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde 10 timers psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter som følge af vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Tilbuddet kan iværksættes under selve opholdet på krisecentret eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Forbud mod sprøjtning og gødskning af visse arealer
Et lovforslag fra miljøminister Lea Wermelin (S) indfører et generelt forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af naturarealer, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det gælder blandt andet visse heder, moser, enge og overdrev.

Formålet med lovforslaget er at give naturen bedre vilkår på den del af de beskyttede naturarealer, der i dag lovligt kan sprøjtes, gødskes og/eller omlægges. Med forbuddet skabes der bedre levesteder og livsbetingelser for vilde dyr, planter og svampe på disse arealer, hvilket vil styrke biodiversiteten.

Gratis tandlæge til socialt udsatte
Formålet med lovforslaget er at imødekomme, at socialt udsatte borgere har markant dårligere tandsundhed end den øvrige befolkning. Det skal øge de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet, tandsundhed og begrænse yderligere marginalisering.

Lovforslaget etablerer en kommunal socialtandpleje, der skal yde vederlagsfrit akut smertelindrende og funktionsopbyggende behandling til de mest socialt udsatte borgere.

Godkendelse af motorkøretøjer
Et lovforslag fra transportminister Benny Engelbrecht (S) indfører en ny ordning for godkendelse af køretøjer m.v., som fastsætter en mere enkel og sammenhængende ramme, der tager udgangspunkt i den godkendelsesproces, som følger af typegodkendelsesforordningerne.

Forslaget skyldes først og fremmest, at der pr. 1. september 2020 træder en ny typegodkendelsesforordning i kraft i Danmark.

Forældelsesfrist for vildledende markedsføring
Et lovforslag fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) indfører en 5-årig forældelsesfrist for overtrædelser af markedsføringslovens i forbindelse med vildledende markedsføring af fast ejendom eller kreditaftaler til finansiering af eller med sikkerhed i fast ejendom, og vildledende markedsføring af løbende kontraktforhold med angivelse af en varig pris.

Den udvidede forældelsesfrist har til formål at styrke Forbrugerombudsmandens håndhævelsesmuligheder i forbindelse med sådanne overtrædelser og dermed medvirke til en bedre forbrugerbeskyttelse.

Når et lovforslag er endeligt vedtaget ved 3. behandling i Folketinget, skal det stadfæstes. Stadfæstelse skal efter grundloven ske inden 30 dage efter vedtagelsen og sker som udgangspunkt i Statsrådet.

Se årets øvrige vedtagne lovforslag her.

Folketinget første møde i salen er efter planen tirsdag d. 11. august.

Forrige artikel Dagens overblik: FN tager afstand til genbehandling af opholdstilladelser til syriske flygtninge Dagens overblik: FN tager afstand til genbehandling af opholdstilladelser til syriske flygtninge Næste artikel DR-redaktør bliver ny direktør for Folkemødet DR-redaktør bliver ny direktør for Folkemødet