Her er regeringens nye skatteplan

DOKUMENTATION: Skat har den seneste tid været ramt af en række skandalesager, og det får nu regeringen til at handle. Flere medarbejdere, mere kontrol og et nyt IT-system er blandt handlingsplanens punkter. 

SKAT står efter mange års forandringer over for en række grundlæggende udfordringer og har samtidig været ramt af en række alvorlige enkeltsager – senest svindelsagen om refusion af udbytteskat til udenlandske investorer og det fejlbehæftede it-system EFI. 

Derfor laver regeringen nu en samlet handlingsplan for Skat, som både adresserer de aktuelle problemer på udbytte- og inddrivelsesområdet og samtidig giver nogle på, hvordan SKAT kan styrkes i forhold til at håndtere udfordringerne på længere sigt.

 • Regeringen vil tilføre flere ressourcer til Skat end hidtil planlagt for at løse de akutte problemer og skabe bedre rammer for Skats arbejde fremadrettet. Derfor suspenderes de planlagte besparelser fra 2015 til 2016, og der tilføres 350 nye medarbejdere på inddrivelsesområdet samt 50 nye til at styrke udbetaling og kontrol på udbytteområdet.
 • Skat skal i samarbejde med et nyt eksternt Advisory Board udarbejde en ny rekrutteringsstrategi.
 • Alle områder i Skat undersøges de kommende år gennem tilbundsgående analyser for at sikre, at SKAT løser sine opgaver tilfredsstillende, ligesom der oprettes en ny Styrings- og Analyseafdeling i Skat.
 • Desuden får SKAT en nyoprettet enhed for Revision og Opfølgning, som skal sikre, at der følges op på revisionsrapporter fra Skatteministeriets Interne Revision og Rigsrevisionen.
 • For at undgå de fejl, som opstod under udviklingen af for eksempel det udskældte EFI, skal der udarbejdes en ny it-strategi i Skat, og it-området reorganiseres. Samtidig vil et nyt it-board med eksterne it-eksperter fremover skulle rådgive Skat om it.

Problemerne på udbytteområdet og nedlukning af EFI
Som følge af de akutte problemer på udbytteområdet og den gradvise nedlukning af EFI har Skats direktør Jesper Rønnow Simonsen 24. september 2015 tjenestefritaget to direktører, to underdirektører og en personaleleder med henblik på at vurdere deres ansvar i de nævnte sager.

På inddrivelsesområdet tages derudover følgende initiativer: 

 • SKAT tilføres flere ressourcer for på kort sigt at kunne løfte inddrivelsesopgaven manuelt. Det digitale inddrivelsessystem, EFI, lukkes gradvist og kontrolleret, og i stedet oprettes SKATs Midlertidige Inddrivelse (SMI).
 • Samtidig oprettes programenheden – ImplementeringsCenter for Inddrivelse (ICI) – i Skatteministeriet. Centeret skal i et tæt samarbejde med bl.a. SKAT og eksterne eksperter udvikle et helt nyt inddrivelsessystem, som skal være klar i 2019. Enheden skal udarbejde forslag til at forenkle inddrivelseslovgivningen, så den bliver lettere at administrere. Desuden udarbejdes forslag til ny lovgivning, som standser forældelse af fordringer under inddrivelse i tre år. Endelig skal der gennemføres lovgivning, der muliggør afskrivning i videre omfang, idet det vurderes, at der vil skulle afskrives et større antal restancer med en samlet kursværdi på et anseeligt milliardbeløb.
 • Det skal endvidere afdækkes og afgrænses, i hvilket omfang der skal ske genoptagelse, om SKAT kan udsøge de skyldnere, der har været udsat for uretmæssig inddrivelse, og i hvilket omfang der kan ske modregning i forbindelse med genoptagelse.

På baggrund af sagen om svindel med udbytterefusioner samt Skatteministeriets Interne Revisions undersøgelse af udbytteområdet tages desuden følgende initiativer: 

 • Alle udbetalinger vedrørende refusion af udbytteskat samles i en ny afdeling i SKAT Kundeservice, som styrkes med i alt 30 nye årsværk. Afdelingen skal både behandle nye anmodninger samt de eksisterende anmodninger, som blev sat i bero i forbindelse med anmeldelsen til SØIK.
 • Der oprettes en ny særlig task force med fokus på kontrol af udbytteskat, ligesom der nedsættes en tværfaglig og tværministeriel arbejdsgruppe på udbytteområdet, som skal se på, om lovgivningen på området er tilstrækkelig. Den nye task force skal også undersøge pengeinstitutternes ageren på området, idet der er tegnet et billede af, at nogle pengeinstitutter tilsyneladende ikke har fortolket skattereglerne om aktieudlån korrekt.
 • Desuden vil en ny overvågnings- og analyseenhed fremover overvåge alle typer af udbetalinger i SKAT, ligesom der etableres en ny antisvindel-enhed målrettet international svindel og kriminalitet på skatteområdet.

Forrige artikel Løkke: Nye globale mål er vigtig milepæl Løkke: Nye globale mål er vigtig milepæl Næste artikel Skatteminister: Rimeligt at kalde Skat en regulær krise Skatteminister: Rimeligt at kalde Skat en regulær krise