Hvem skal åbne, hvem må gå til eksamen, og hvem skal fortsat holde lukket? Her er regeringens nye plan

DOKUMENTATION: Mette Frederiksen har annonceret de første små skridt i genåbningen af Danmark, men rigtig mange virksomheder skal fortsat holde lukket. Se, hvad den nye plan konkret betyder for alt fra vuggestuer og kommende studenter til barer, kirker og privatansatte her.

Regeringen har mandag fremlagt sin plan "Covid-19: Første trin i kontrolleret genåbning af det danske samfund".

Læs hele teksten herunder eller find den her på regeringen.dk:

"Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af covid-19 i Danmark taget en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand. De iværksatte tiltag løber indtil videre til og med 13. april 2020 (2. påskedag).

Statsministeren meldte 30. marts 2020 ud, at regeringen – forudsat at de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd fortsat efterleves, og antallet af indlæggelser med videre fortsat er stabilt – efter påske vil kunne begynde en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af vores samfund.

Der tages nu hul på den første fase af en gradvis genåbning af det danske samfund – men det er under forudsætning af, at alle fortsat overholder retningslinjerne om social afstand og hygiejneråd, da smittespredningen ellers kan blive så kraftig, at kapaciteten i sundhedsvæsenet vil blive voldsomt udfordret.

En effektiv indsats mod spredning af covid-19 i Danmark kræver således, at den enkelte borger tager ansvar for at nedbringe antallet af sociale kontakter og sikre behørig afstand til sine medborgere. Det gælder også inden for familien og vennekredsen. Og det gælder mindst lige så meget nu, hvor der tages hul på en kontrolleret genåbning af det danske samfund."

Tiltag til genåbning

Dagtilbud
Dagtilbud åbnes igen hurtigst muligt fra 15. april 2020, og så snart kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt. Børne- og Undervisningsministeriet vil sammen med Sundhedsministeriet udsende retningslinjer for, hvordan dagtilbuddene kan sikre en åbning, der er sundhedsmæssig forsvarlig. Medarbejdere i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen forventes ikke at møde på arbejde.

Grundskolen
Skoler åbnes igen for 0.-5. klasser og specialtilbud på alle klassetrin hurtigst muligt fra onsdag 15. april 2020 og så snart kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt. Skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber (for børn op til 5. klasse) åbner tilsvarende. Børne- og Undervisningsministeriet vil sammen med Sundhedsministeriet udsende retningslinjer for, hvordan institutionerne kan sikre en åbning, der er sundhedsmæssig forsvarlig. Medarbejdere og elever i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen forventes ikke at deltage i undervisningen.

I forhold til prøver og eksaminer ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer, der gives senest muligt på skoleåret, til prøvekarakterer. Børne- og Undervisningsministeriet vil fastsætte de nærmere regler.

Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
Ungdomsuddannelsesinstitutioner holdes fortsat fysisk lukket. Dog åbner de gymnasiale uddannelser for elever i 3. g, 2. hf, ASF-klasser (autismespektrumforstyrrelser) og eux-elever, der skal afslutte uddannelsen til sommer. Regeringen vil drøfte med partierne, hvordan eleverne i 3. g og 2. hf kan afslutte deres eksamen. Der er allerede etableret løsninger i forhold til afholdelse af afsluttende svendeprøver på erhvervsuddannelserne. Medarbejdere og elever i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen forventes ikke at deltage i undervisningen.

De videregående uddannelsesinstitutioner holdes fortsat fysisk lukket. Dog vil udvalgte samfundskritiske sundhedsuddannelser (inkl. sosu) for så vidt angår studerende på sidste del af uddannelserne blive genåbnet.

Det private arbejdsmarked
Alle private arbejdsgivere blev 13. marts 2020 opfordret til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra med videre, og at der alene afholdes fysiske møder med videre, hvis det er absolut nødvendigt, ligesom der bør tages øvrige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen.

Myndighederne vil gå i dialog med de relevante erhvervs- og lønmodtagerorganisationer om, hvordan medarbejdere, der har arbejdet hjemme, fra tirsdag 14. april 2020 igen kan møde fysisk ind på arbejde, hvis det foregår fuldt forsvarligt, herunder ved at fastholde de øvrige iværksatte tiltag og følge de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd, sikring af afstand med videre. Arbejdspladserne bør i den forbindelse fortsat have fokus på fleksibilitet i forhold til for eksempel hjemmearbejde, brug af digitale mødeløsninger, forskudte arbejds- og mødetider med videre.

Efteruddannelse for ledige med konkret jobmulighed
Der åbnes for, at ledige, som får tilbudt en efteruddannelse, der kræver fysisk fremmøde som betingelse for at kunne påbegynde et arbejde, kan møde fysisk frem. AMU åbnes for certifikatkurser, hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.

Øget testning og ny digital sporingsløsning
Myndighederne arbejder for tiden på en opskalering af testkapaciteten med henblik på i tilknytning til den kommende kontrollerede genåbning af det danske samfund at kunne gennemføre en mere offensiv testning. Det drejer sig i første omgang om diagnostiske tests, men der arbejdes sideløbende på at afprøve og indføre såkaldte immuntest, der kan påvise antistoffer mod covid-19.

Testningen vil – ud over iværksættelse af relevant behandling af enkeltpersoner – have til formål dels at mindske smittespredning ved at diagnosticere enkeltpersoner med henblik på selvisolation og ved tidligt at opdage og begrænse udbrud, dels at overvåge omfanget af smitte i samfundet.

Sundhedsmyndighederne vil i løbet af de kommende uger lancere en app, som dels kan styrke datagrundlaget for sundhedsmyndighedernes løbende epidemiologiske overvågning af smitteudbredelse og dermed understøtte beslutningerne om den gradvise åbning af samfundet, dels kan understøtte en hensigtsmæssig adfærd blandt borgere, som kan minimere smitteudbredelse i takt med, at samfundet gradvist genåbnes.

Der vil efter norsk model være tale om en frivillig ordning, hvor borgere over 15 år kan hente en app. Appen kan i første version blandt andet registrere kontakt inden for en til to meter med andre, som også har appen. Dette kan give nyttig information om kontaktmønstre. Sundhedsmyndighederne vil alene kunne anvende data fra appen til at følge op på smitteudbredelsen på pseudonymiseret og aggregeret niveau.

Kollektiv trafik
Rejsetallene i den kollektive trafik er over de seneste uger, hvor det danske samfund har været delvist lukket ned, samlet set reduceret med mere end 80 procent. Der køres på den baggrund for tiden med en nedskaleret køreplan for både busser, letbane, tog og metro.
Den kontrollerede genåbning af samfundet vil føre til, at passagertallene igen vil stige. For at det ikke skal føre til for stor tæthed mellem passagererne, vil der blive implementeret en markant opskalering af den kollektive trafik særligt i hovedstadsområdet fra tirsdag 14. april 2020. Det vil være både i form af flere afgange og længere tog. Brugere, skoler og arbejdspladser bør også bidrage til at sprede trafikken ud gennem fleksibel planlægning. Derudover fastholdes den markante opskalering af rengøringsindsatsen på fælles kontaktflader i de kollektive transportmidler og på stationer.Forlængelse af tiltag

Midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud
Der blev 14. marts 2020 indført midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud ved alle danske grænser. Grænsekontrollen, der som udgangspunkt ikke omfatter godstransport, forlænges til og med 10. maj 2020.

Skærpede rejsevejledninger
Udenrigsministeriet har løbende skærpet sine rejsevejledninger, og den 17. marts 2020 blev opdelingen af verden i røde og orange områder fastfrosset. Borgere, der returnerer fra en udlandsrejse, opfordres kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage, og alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frarådes indtil videre til og med 10. maj 2020.

Lukning af skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, folkekirken, trossamfund og fritidstilbud
Alle skoler blev lukket 16. marts 2020. Lukningen forlænges – bortset fra undtagelserne ovenfor – så den indtil videre løber til og med 10. maj 2020. Det gælder således for eksempel for alle 6.-10.-klasser, efterskoler, frie fagskoler og øvrige kosttilbud.

Elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og videregående uddannelser med videre blev 13. marts 2020 sendt hjem. Hjemsendelsen forlænges – bortset fra undtagelserne ovenfor – så den indtil videre løber til og med 10. maj 2020.

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, folkekirkens kirkebygninger og aktiviteter i sognegårde med videre, lokaler tilhørende trossamfund, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter er siden 13. marts 2020 blevet lukket. Lukningen forlænges, så den indtil videre løber til og med 10. maj 2020. Udbydere af public service er undtaget for så vidt angår nyhedsformidling og beredskab.

Hjemsendelse af offentligt ansatte
Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev 13. marts 2020 sendt hjem. Hjemsendelsen forlænges, så den indtil videre løber til og med 10. maj 2020. Der kan i den kommende tid være enkelte undtagelser, hvor medarbejdere for at løse helt specifikke nødvendige opgaver får mulighed for fysisk fremmøde. Dette vil skulle aftales med den relevante ressortminister og i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde som normalt. De hjemsendte medarbejdere skal fortsat så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Forbud mod arrangementer, begivenheder med videre med flere end ti personer
Der blev 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end ti personer er samlet. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med 10. maj 2020.
For så vidt angår større arrangementer, begivenheder med videre, vil regeringen udstrække forbuddet til at gælde til 31. august 2020.

Lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer med videre
Der blev 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, vandpibecaféer med videre. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med 10. maj 2020.
Der blev 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at modtage gæster i restauranter og på caféer med videre. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med 10. maj 2020.

Lukning af storcentre med videre
Der blev 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader med videre, hvor et større antal personer færdes indendørs. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med 10. maj 2020.

Lukning af indendørs sport- og fritidsfaciliteter med videre
Der blev 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter med videre, herunder bade- og legelande, biografer, teatre, fitnesscentre og solcentre. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med 10. maj 2020.

Liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder
Der blev 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod liberale serviceerhverv, hvor der ikke kan sikres behørig afstand mellem udbyder og kunde, herunder frisører, tatovører, massører, kosmetologer med videre. Sundhedsfaglig behandling udført af autoriserede sundhedspersoner er ikke omfattet. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med 10. maj 2020.
 

Forrige artikel Regeringen aflyser festivaler og større forsamlinger frem til september Regeringen aflyser festivaler og større forsamlinger frem til september Næste artikel Statsministeren afviser, at flokimmunitet er et mål Statsministeren afviser, at flokimmunitet er et mål

Live: Veganerpartiet holder pressemøde i Kødbyen

TV: Se med når Veganerpartiet holder pressemøde fra Kødbyen i København. Partiet fortæller for første gang om deres politik, siden de tidligere på måneden blev opstillingsberettiget til næste folketingsvalg. Pressemødet begynder klokken 12.00.