Klimarådets kommentarer til vismændene

KOMMENTAR: I år ser Det Miljøøkonomiske Råd nærmere på omkostningerne ved, at Danmark bliver fossilfrit i 2050. Det er et vigtigt indspark til dansk klimapolitik, skriver Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen.

Af Peter Birch Sørensen
Formand for Klimarådet

Klimaloven sætter den overordnede ramme for den danske klimapolitik med et mål om at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, dvs. et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer.

Uafhængighed af fossile brændsler er et centralt element i et lavemissionssamfund, så det er en vigtig problemstilling, DMØR tager op. Og den gode nyhed er, at beregningerne i rapporten bekræfter Klimakommissionens budskab fra 2010 om, at omstillingen til et fossilfrit samfund indebærer relativt beskedne omkostninger.

Hvad koster energiomstillingen?
Det Miljøøkonomiske Råds (DMØR) udgangspunkt er en hypotetisk situation, hvor der ikke foretages nye klimapolitiske tiltag i Danmark eller på EU-plan efter 2020. I det tilfælde vil der ifølge deres beregninger være en energirelateret CO2-udledning på 26,5 mio. ton i 2050.

Det er en smule lavere end Energistyrelsens skøn for udledningen i 2020 på omkring 30 mio. ton, men det betyder, at vi ikke kan regne med, at fossile brændsler bliver udfaset af sig selv – der er behov for markante klimapolitiske tiltag, for at Danmark kan opfylde målet i Klimaloven.

DMØR regner derefter på, hvad det vil koste at udfase de fossile brændsler med udgangspunkt i Energistyrelsens såkaldte vindscenarie. En omlægning af energisystemet til vedvarende energi med en stor del vindkraft vil øge energiomkostningerne, svarende til at prisen på energi i 2050 er 14,3 pct. højere.

Det lyder måske af meget, men til sammenligning viser Energistyrelsens seneste basisfremskrivning, at elspotprisen i 2020 er ca. 10 pct. højere i et scenarie med en høj pris på CO2-kvoter end i ét med lav kvotepris.

Den øgede energiomkostning omregner DMØR til et årligt velfærdstab på ca. 15 mia. kr. Derudover sætter DMØR også tal på de miljø- og klimagevinster, som vi kan få ved at stoppe med at bruge fossile brændsler. Gevinsterne vil være reduceret luftforurening, både lokalt og i landene omkring os, samt en global klimaeffekt fra den reducerede drivhusgasudledning.

Fossilfrihed er ikke uoverkommeligt dyrt
Nettoomkostningen ved udfasning af kul, olie og gas – opgjort som velfærdstab fratrukket gevinsterne – kan på baggrund af DMØR’s tal beregnes til 2,2 mia. kr. årligt, hvis man udelukkende sigter mod fossilfrihed i den del af økonomien, der ikke er omfattet af EU’s CO2-kvotesystem.

Fossilfrihed i hele økonomien har en nettoomkostning et sted mellem 5 og 10 mia. kr. afhængigt af, hvor mange af de CO2-kvoter, som spares i den danske kvotesektor, der i stedet bruges i EU, så drivhusgasudledningen blot flytter ud af landet.

DMØR’s beregninger viser, at omkostningerne ved en omstilling til fossilfrihed ikke er uoverkommelige. I samme rapport kommer DMØR frem til, at en regulering af brændeovne kan give en nettogevinst for samfundet på 1-3 mia. kr. pr. år, så det burde være muligt at finansiere udgifterne til omstillingen.

Omstillingen kræver omtanke
DMØR har ikke set nærmere på, hvilke afgifter, tilskud eller anden regulering der skal til for at sikre udfasning af fossile brændsler, men de understreger i rapporten, at det er vigtigt, at omstillingen foretages på en omkostningseffektiv måde.

DMØR har kun set på de energirelaterede drivhusgasudledninger, men understreger, at en omkostningseffektiv reduktion af drivhusgasudledningen i ikke-kvotesektoren også skal inddrage landbruget.

I Klimarådet er vi helt på linje med DMØR’s synspunkter, om at omstillingen skal foretages på en omkostningseffektiv måde, og at en omkostningseffektiv reduktion af drivhusgasudledningen i Danmark skal inddrage alle sektorer.

I vores kommende rapport vil vi se nærmere på, hvordan ændringer af afgifter og tilskud kan medvirke til en bedre og billigere omstilling. Den forventer vi at kunne præsentere i juni.

Forrige artikel Cevea: Tiden er løbet fra treparten Cevea: Tiden er løbet fra treparten Næste artikel Alternativet: GPS til demente rejser etisk dilemma Alternativet: GPS til demente rejser etisk dilemma