Overvågning og knallertkørekort til 16-årige: Disse lovforslag sætter valget en stopper for

VALG: Tirsdagens udskrivelse af valg bremser 29 lovforslag, der ellers lå klar til at blive ekspederet. Listen omfatter blandt andet politiets adgang til tv-overvågning og 16-åriges ret til kørekort til stor knallert.

Placeholder image
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Da valget blev udskrevet, stoppede lovgivningsarbejdet i Folketinget øjeblikkeligt.

Det betyder, at 29 af regeringens forslag bliver hældt af brættet. Lovforslagene bortfalder nemlig, hvis de ikke var behandlet færdig, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag udskrev valg.

Hvis de 29 forslag skal blive til virkelighed, skal de fremsættes igen på den anden side af det kommende folketingsvalg. Der er overvejende enighed om en del af forslagene, men hvis magten skifter, vil en række forslag formentlig aldrig se dagens lys igen.

Overvågning og kørekort til knallert
Valgudskrivelsen går hårdest ud over Justitsministeriet, hvor Søren Pape Poulsen (K) havde syv forslag på vej gennem systemet – heriblandt en del af regeringens udspil ”Styrket indsats mod pædofilidømte”, der omhandler pædofilidømte og deres rettigheder til at færdes frit efter dom, og et forslag, der skal udvide politiets adgang til tv-overvågning for at forebygge særligt alvorlige forbrydelser såsom terrorangreb eller bandeopgør.

Et af de nok mest omdiskuterede forslag, der ikke nåede af blive færdigbehandlet, er transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesens (LA) forslag om at give 16-årige ret til at køre stor knallert, en såkaldt 45-knallert.

Det er blevet debatteret gentagne gange de senere år, og forslaget er blevet mødt med stor skepsis hos blandt andet Rigspolitiet, Cyklistforbundet og Rådet for Sikker Trafik – men på grund af valgudskrivelsen har de 16-årige altså heller ikke denne gang fået lov til at tage kørekort til en stor knallert.

Få overblik over alle de lovforslag, der er blevet bremset, her.

Børne- og Socialministeriet:
L 187: Forslag til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven (styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug med videre).

L 229: Forslag til lov om ændring af lov om social service (afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan).

L 230: Forslag til lov om ændring af lov om social service (ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling).

Erhvervsministeriet:
L 51 C: Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (planlægning i konsekvensområder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening).

L 131: Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs (sammensætning af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd).

L 208: Forslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed (bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner).

Finansministeriet: 
L 216: Forslag til lov om ændring af budgetlov (ændring af revisionsbestemmelse).

Justitsministeriet:
L 171: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning (politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning).

L 173: Forslag til lov om ændring af straffeloven (forbud til dømte seksualforbrydere).

L 175: Forslag til lov om ændring af straffeloven (begrænsning af brugen af samfundstjeneste i sager om vold).

L 176: Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (ophævelse af revisionsbestemmelse).

L 197: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet).

L 227: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (ændring af revisionsbestemmelse).

L 228: Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland (gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland med videre).

Miljø- og Fødevareministeriet:
L 192: Forslag til dyrevelfærdslov.

Skatteministeriet:
L 28 B: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven (implementering af CFC-reglerne i direktivet om skatteundgåelse).

L 212: Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven (aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – retssikkerhedspakke IV).

L 213: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love (forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, retsafgift med videre).

L 223: Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven (godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer med videre, ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedrørende import og eksport af brugte køretøjer).

L 225: Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ligningsloven og forskellige andre love (indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde med videre)

L 233: Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven (ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital med videre).

Sundheds- og Ældreministeriet:
L 193: Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning).

L 206: Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven (begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeninger, udvidelse af lægemiddelskadeordningen i nød- og beredskabssituationer med videre).

L 219: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger (sprogkrav til sundhedspersoner, krav om instrukser, lovfæstelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed, øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser, vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet med videre).

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet: 
L 214: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger med videre (tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med en privat part).

L 221: Forslag til lov om ændring af færdselsloven (nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert med videre).

Udlændinge- og Integrationsministeriet:
L 150: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (nægtelse af udstedelse af særlig rejselegitimation til udlændinge, gebyr for indgivelse af ansøgning om laissez-passer og spærring af dansk udstedt rejselegitimation i Det Centrale Pasregister).

L 231: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (bemyndigelse til at fastsætte integrationsrelevante krav som betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse på Færøerne, hjemmel til delegation af kompetence til at træffe afgørelse om ophold på Færøerne i første instans til færøske myndigheder og ændring af klageadgang i sådanne sager til Udlændingenævnet).

L 232: Forslag til lov om indfødsretsmeddelelse.


    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser