DUF-formand: Vi kan ikke uddele tilskud på baggrund af personlige sympatier

DEBAT: Som tilskudsforvalter tager man ikke beslutninger, fordi man skulle have et horn i siden på en bestemt organisation. Tilskudsreglerne har samtidig en længere demokratisk proces bag sig, skriver formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, Chris Preuss.

Placeholder image
Det er helt naturligt, at modtagerne af udlodningsmidler er optagede af deres økonomiske rammevilkår, skriver DUF-formand Chris Preuss. Foto: Pressefoto, DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Chris Preuss
Formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

En række tidligere medlemmer af IMCC retter i et indlæg i Altinget en kritik af DUF's model for fordeling af udlodningsmidler. Det er en debat, som jeg meget gerne medvirker i.

Lad mig starte med at slå fast, at jeg har stor respekt for IMCC som organisation og de mange gode aktiviteter, som organisationen udfører.

Det ændrer imidlertid ikke på, at der er vedtaget nogle regler, der blandt andet indebærer nogle grundlæggende betingelser for at få støtte, som organisationen naturligvis har et ansvar for at leve op til, og som DUF – som tilskudsforvalter – har et ansvar for at anvende uden hensyntagen til personlige sympatier.

Fakta
Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Det er helt naturligt, at modtagerne af udlodningsmidler er optagede af deres økonomiske rammevilkår.

Jeg hverken kan eller vil diskutere den konkrete sag, som stadig kan påklages til det uafhængige Tipsungdomsnævn – hvilket DUF i øvrigt har opfordret IMCC til at gøre – men jeg vil gerne kommentere på nogle af de generelle påstande, der bliver bragt i indlægget, herunder om processen for tilskudsafgørelser i DUF.

Den mest alvorlige påstand er, når aktørerne imellem linjerne insinuerer, at afgørelsen skulle være faldet sådan ud, fordi IMCC de senere år er vokset i både medlemmer og aktivitet. Det må jeg tage kraftigt afstand fra.

Chris Preuss, Formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Massivt flertal bag nye regler
Bag de nuværende tilskudsregler ligger der en lang og involverende proces. Det var i min optik en så åben og demokratisk proces, som det var muligt med dengang 71 medlemsorganisationer.

Det skete gennem blandt andet en omfattende forundersøgelse, et åbent dialogmøde, en høringsproces og en bredt sammensat arbejdsgruppe.

I arbejdsgruppen var der repræsentanter fra den sociale, humanitære gruppering, spejderkorpsene, udvekslingsorganisationerne, elev- og studenterbevægelsen, de kulturelle foreninger, den kirkelige gruppering og de politiske ungdomsorganisationer.

Sideløbende var både DUF's daværende formand, arbejdsgruppens formand og DUF's daværende generalsekretær tilgængelige for dialog.

Endelig var det ikke DUF's styrelse alene, der vedtog reglerne, da reglerne også skulle godkendes af det uafhængige Tipsungdomsnævnet. Faktisk blev reglerne godkendt af to forskellige på hinanden følgende styrelser i DUF.

Det er klart, at det er en kæmpe opgave at lave regler, som favner den store mangfoldighed, der er iblandt de samfundsengagerende og idébestemte børne- og ungdomsorganisationer i Danmark, og det er en umulig opgave at gøre alle organisationer tilfredse.

Reglerne har dog et massivt flertal bag sig, hvilket også viste sig, da reglerne senest blev diskuteret på DUF's delegeretmøde i 2017. 

Reglerne er ikke urimelige
Da man indførte de nuværende regler, var det med et klart motiv om at styrke den lokale, demokratiske forankring og aktive deltagelse som grundlag for støtte fra DUF.

Den nye model handlede om at understøtte aktiv deltagelse og demokratisering i lokalforeningerne, fordi det er der, foreningslivet blandt andet kan gøre en afgørende forskel.

Når DUF støtter landsdækkende organisationer, synes jeg faktisk ikke, at det er et urimeligt krav, at der skal være mindst seks lokalforeninger, heraf minimum én i hver af de fem danske regioner, og at disse lokalforeninger skal have regelmæssige, lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter for, af eller med lokalforeningens medlemmer. 

DUF's ledelse og styrelse nævnes flere gange i indlægget, men jeg vil gerne understrege, at det ikke er styrelsen eller formandskabet, der træffer beslutninger om fordelingen af udlodningsmidler, men DUF's tipsudvalg.

I udvalget har DUF's næstformand og jeg dog også plads.

Der tages højde for mangfoldigheden
Det er korrekt, at DUF's tipsudvalg foretager et skøn i vurderingen af ansøgninger fra en række organisationer. Det er netop for at tage højde for den mangfoldighed, der er blandt de ansøgende organisationer.

For nogen – eksempelvis de politiske ungdomsorganisationer og spejderne – mener vi, at man kan nøjes med at se på medlemstal og antallet af aktive lokalforeninger for at udmåle tilskuddet, mens vi mener, at organisationer som eksempelvis IMCC skal vurderes på en mere retvisende måde for dem, hvor der tages højde for deres organiseringsform, formål, aktiviteter og medlemsskare. 

I øvrigt oplever jeg ikke, at "flere "klassiske" ungdomsorganisationer med tiden har mistet medlemmer", som aktørerne anfører.

Hvis vi ser på organisationerne i det såkaldte Samrådet, hvor blandt andet spejderorganisationerne hører hjemme, havde de samlet set knap 60.000 tilskudsberettigede medlemmer, da de nuværende tipsmidler kom på plads i løbet af 2015, mens de i dag har cirka 67.000 medlemmer – altså en god fremgang.

De politiske ungdomsorganisationer har i samme periode ligget stabilt omkring 10.000 medlemmer. 

En selvfølge, der fordeles efter størrelse
Jeg kan grundlæggende ikke genkende det billede, som aktørerne forsøger at tegne, hvor store organisationer skulle rage til sig selv på bekostning af de små.

Det er klart, at der er forskel i vilkår og organisering, og det er klart og fuldt ud sagligt, at DUF vægter demokratisk opbygning og engagement samt lokalt aktivitetsniveau højt.

Det er der i sig selv heller ikke noget underligt i – når man uddeler midler efter blandt andet størrelse – at store organisationer får mere i støtte end små organisationer. 

Aktørerne anholder også, hvor mange der har fået medhold i deres klager til Tipsungdomsnævnet over de senere år.

Her må jeg understrege, at Tipsungdomsnævnet er en uafhængig, ekstern instans, som er udpeget af kulturministeren og består af eksperter på området.

Tipsungdomsnævnet virker nemlig ud fra udlodningslovens § 5, stk. 5, hvor det fremgår, at nævnet består af ét juridisk uddannet medlem, ét medlem, der er godkendt revisor, og ét ungdomssagkyndigt medlem.

Jeg kan tilføje, at Tipsungdomsnævnets sekretariatsvirksomhed siden 2006 er blevet varetaget af DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, et af verdens største advokatfirmaer.

Jeg er glad for, at vi har et klagesystem, og opfordrer altid organisationer til at klage, hvis de måtte være uenige i DUF's afgørelser. 

Læs også

Nej, jura har ikke bare erstattet etik
Aktørerne ærgrer sig over, at IMCC mister tilskuddet de facto med tilbagevirkende kraft. Det forstår jeg sådan set godt. Men sådan har reglerne altid været.

Man ansøger om tilskud i juni måned på baggrund af medlemmer, lokalforeninger, aktiviteter med videre, sådan så organisationerne kan færdiggøre deres regnskaber, og frem til november pågår der så stikprøvekontroller og korrespondancer med de ansøgende organisationer, indtil man får svar.

Alle får som udgangspunkt svar samtidig. Det er svært at se, hvordan man ellers kunne gøre.

IMCC har netop været udtrukket til kontrol i år, og det er i kontrollen, at revisor beder DUF om at undersøge IMCC's lokale forankring nærmere. 

Når aktørerne skriver, at jura har erstattet etik, så kan jeg kun undre mig. På den ene side forstår jeg kritikken sådan, at der skal være fleksibilitet i reglerne, og på den anden side, at der skal være præcise regler, fordi man ikke ønsker skøn.

Når tilskudsforvaltningen reguleres af jura, er det for at give den størst mulige retssikkerhed for ansøgerne.

Alternativet vil jo være helt frie skøn uden rammer. Det ønsker vi ikke. Reglerne forsøger at forene a) grundlæggende betingelser og så præcise krav som muligt med b) fleksibilitet og plads til det konkrete skøn.

Men det er nok værd her at præcisere, at IMMC-afgørelsen handler om de grundlæggende betingelser i tilskudsbekendtgørelsen for at modtage tilskud i DUF-systemet og gælder for alle organisationerne.

Der er tale om en anvendelse og fortolkning af reglerne, hvorefter man har fundet, at IMCC ikke lever op til dem, og det er således underordnet i denne sammenhæng, at IMCC som organisation modtager et delvis skønsbaseret tilskud.  

Medlemsdemokratiet trives
Den mest alvorlige påstand er, når aktørerne imellem linjerne insinuerer, at afgørelsen skulle være faldet sådan ud, fordi IMCC de senere år er vokset i både medlemmer og aktivitet. Det må jeg tage kraftigt afstand fra.

Der er vedtaget nogle regler – som man så kan være enig eller uenig i – men det er uomtvisteligt, at der er tale om ren anvendelse og fortolkning af disse regler.

Det er langt over stregen at insinuere, at DUF og tipsudvalget skulle have et horn i siden på nogen og ønske at straffe dem igennem usaglig anvendelse af reglerne.

Jeg kan hertil tilføje, at DUF i sin tilskudsforvaltning er underlagt både offentlighedsloven og forvaltningsloven med videre. Hvis det var tilfældet, at man inddrog sådanne usaglige hensyn, ville det således være decideret ulovligt.

Vi kan være uenige om reglernes udformning, men det er ikke i orden at beskylde DUF's administration og frivillige i Tipsudvalget for ulovligheder. Jeg kan i øvrigt tilføje, at DUF skal agere, som om vi var en offentlig myndighed i vores tilskudsforvaltning, og det betyder blandt andet, at man naturligvis også får aktindsigt helt efter loven, når man søger herom. 

Det er ikke første gang, at DUF's tilskudsregler er til debat. Det er nok heller ikke sidste gang, at reglerne og DUF's virke i øvrigt er til diskussion.

Det synes jeg grundlæggende er sundt, og det viser mig, at medlemsdemokratiet trives. Men selvfølgelig kan vi altid blive bedre til medlemsdemokrati. Det arbejder vi også løbende på med nye inddragelsesformer, dialogmøder med vores medlemsorganisationer og meget andet.

Det drøfter jeg gerne videre en anden god gang. 

Omtalte personer

Chris Borup Preuss

Folketingskandidat (V), seniorkonsulent, Landbrug & Fødevarer
folkeskolelærer (Københavns Professionshøjskole)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser