Overblik: Her er næste års finanslov

OVERBLIK: Finansloven for 2017 faldt fredag eftermiddag på plads – se aftalen her.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix
Cecilie Gormsen

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative fredag landet det store husholdningsbudget for Danmark i 2017. 

Finanslovsaftalen betyder blandt andet, at der afsættes flere penge til de ældre, at grundskylden fastfryses, at der oprettes en ny politiuddannelse, at det bliver billigere at købe bil, og at kræftbehandlingen styrkes. 

Se hovedpunkterne i aftalen herunder:

Styrket sundhed

- Kræftplan IV: Kræftområdet tilføres i alt 2,2 mia. kr. i 2017-2020 blandt andet til øget kapacitet til diagnostik og behandling og en række tiltag til styrket behandlingskvalitet, patientinddragelse og forebyggelse. 

- Styrket fokus på patienters rettigheder og faglig udvikling: Der afsættes i alt 177 mio. kr. i 2017-2020. 

- Fokus på patientovergang mellem sygehus og hjemkommune: Regeringen giver aftaleparterne en status ved udgangen af første kvartal 2017 om udviklingen i antal sengepladser i forhold til det oprindeligt forudsatte. 

- Øget indsats for genoptræning af hjerneskadede: Der afsættes en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017 til 2020.

Værdig ældrepleje

- Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre: Der afsættes i alt 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp, som den ældre selv kan være med til at bestemme, hvad skal gå til. 

- Bedre ældremad: Der afsættes 450 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje.

- Opfølgning på værdighedsmilliard: Der gennemføres i foråret 2017 en midtvejsevaluering af kommunernes anvendelse af værdighedsmilliarden i 2016.

- Krav til kørekort til ældre: Reglerne for krav om gyldighedstid og helbredsscreening i forbindelse med kørekort til ældre skal drøftes.

Sikkerhed og tryghed

- Grænsekontrol: Der afsættes en reserve på 220 mio. kr. i 2017 til merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne.

- Politikadetter: Politiet etablerer en ny uniformeret medarbejdergruppe – såkaldte politikadetter. De skal blandt andet uddannes til opgaver forbundet med grænsekontrol og bevogtning.

- Øget optag på Politiskolen: Ligesom i 2016 vil der i 2017 blive optaget 600 politistuderende.

- Ramme til indsats mod ungdomskriminalitet: Der afsættes en ramme på 70 mio. kr. årligt i perioden 2017- 2020 til en indsats mod ungdomskriminalitet. 

- Strafskærpelser: Der afsættes 19 mio. kr. i 2017 og 28 mio. kr. årligt fra 2018 til skærpet straf for ulovlig våbenbesiddelse.

- En ordentlig veteranindsats: Veteranindsatsen styrkes med i alt 20 mio. kr. frem mod 2019.  

- Beskyttelse af jødiske lokationer: Der afsættes i alt 35 mio. kr. i 2017 til formålet. 

- Antiradikalisering:  Der afsættes en ramme på i alt ca. 64 mio. kr. i perioden 2017-2020 til dette formål. 

- Landsforeningen Hjælp Voldsofre: Der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt i 2017-2020 som forhøjelse af tilskuddet til Landsforeningen Hjælp Voldsofre. 

- Afsoning i udlandet: Regeringen har orienteret aftaleparterne om, at regeringen arbejder på at oprette afsonings- pladser i udlandet. 

- Politiets indsats mod dyrevelfærdskrænkelser

- Styrket indsats for dyrevelfærd.

Lettere at være dansker

- Lavere registreringsafgift:
Registreringsafgiften nedsættes ved at forhøje henholdsvis skalaknækket for personbiler med 22.000 kr. fra 84.600 kr. til 106.600 kr. og det høje skalaknæk for motorcykler med 6.900 kr. fra 26.700 kr. til 33.600 kr. 

Initiativet skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 250 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 og 225 mio. kr. i 2019-2020. Den varige virkning opgjort efter tilbageløb og adfærd skønnes at udgøre ca. 200 mio. kr.

- Nominel fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme.

Udlændinge

- Nødbremse: Der indføres en nødbremse i den danske udlændingelov, der gør det muligt at afvise asylansøgere ved grænsen, hvis der opstår en krisesituation, der sætter de danske grænser under pres. 

- Ro og orden: Der afsættes 13 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til initiativet, der indeholder i alt ni punkter.

- Kriminalisering af lejre: Ophold i lejre på veje og i andre offentlige områder skal kriminaliseres, og der skal kunne meddeles zoneforbud ved gentagne overtrædelser. Derudover sættes der ind over for organiseret tiggeri. 

- Strammere regler for ophold i Danmark: Der skal stilles højere krav til flygtninge og indvandreres evne og vilje til at integrere sig på fem konkrete punkter. 

- Styrket udsendelse: Der afsættes ca. 25 mio. kr. årligt i 2017-2020 til tre initiativer, der blandt andet skal styrke samarbejde og dialog med hjemlandene om tilbagetagelse af deres statsborgere.

- Tilskyndelse til frivillig hjemrejse: Støtten øges til repatriering for udlændinge, som har opholdstilladelse, gennem øget sygeforsikring ved repatriering til lande med ringe eller ingen offentlige sundhedssystemer (op til 30.000 kr.), økonomisk støtte til at fortsætte skolegang i hjemlandet til familier med skolesøgende børn (op til 24.000 kr.) og ved at hæve den laveste sats for den re-integrationsbistand, der kan ydes til ældre udlændinge (fra 2.500 kr. pr. måned til 3.500 kr. pr. måned). 

- Styrket kontrol- og sikkerhedsindsats på udlændingeområdet: Der afsættes i alt 33 mio. kr. i 2017 og 26 mio. kr. årligt i 2018-2020.

Yderligere udlændingeinitiativer: Der skal i højere grad indføres optjeningsprincipper, ligesom drøftelserne af disse forslag vil fortsætte snarest.

- Styrket indsats i nærområder: Der afsættes 2,375 mia. kr. i 2017 til humanitær bistand, herunder til nærområderne. Det er en forøgelse på 475 mio. kr., som finansieres via mindreudgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark. 

Børn og uddannelse

- Bedre dagtilbud: Der afsættes en ramme på i alt 580 mio. kr. over fire år til at udvikle de danske dagtilbud. 

- Forøgelse af tilskudsprocenten for frie grundskoler: I dette års finanslov blev tilskudsprocenten for frie grundskoler forhøjet fra 71 pct. til 73 pct. Det styrkes yderligere, så der afsættes i alt 134 mio. kr. årligt til at øge tilskuddet til frie grundskoler med 2 pct.-point til i alt 75 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. 

- Understøttelse af erhvervsuddannelsesreformen: Den ekstraordinære kvalitetsudviklingspulje til erhvervsuddannelserne på 150 mio. kr. forlænges fra 2016 til 2017.

- Udbredelse af AVT-programmet: Der afsættes 3 mio. kr. i 2017, 6 mio. kr. i 2018 samt 9 mio. kr. årligt i 2019-2020 til udvidelse af AVT-programmet (Auditory Verbal Therapy) i Danmark gennem konkret rådgivning af forældre til børn med høretab.

Job og vækst 

- Mere fleksible barselsregler for selvstændige: Der prioriteres 10 mio. kr. årligt til at øge fleksibiliteten i barselsreglerne for selvstændige. 

- State of Green: Der afsættes i alt 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til at understøtte det offentlige-private markedsføringskonsortium State of Green. 

- Videreførelse af turismeselskaber: Der afsættes 8,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018. 

- Markedsmodningsfonden: Der afsættes yderligere 10 mio. kr. i 2017 til Markedsmodningsfonden ud over den tildelte bevilling på 15 mio. kr. i 2017 fra forskningsreserven. 

- Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser: Der afsættes 31 mio. kr. i 2017 til en række af trepartsaftalens initiativer på voksen- og efteruddannelsesområdet. 

Social dumping mv.

- Styrket fælles myndighedsindsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked
Der fastlægges et bevillingsniveau for den fælles myndighedsindsats i regi af Arbejdstilsynet og SKAT på 79 mio. i 2017 og 70 mio. kr. i 2018. Midlerne fordeles mellem Arbejdstilsynet og SKAT.

- Automatisk nummerpladegenkendelse
Rigspolitiet og Vejdirektoratet skal undersøge mulighederne for at etablere en forsøgsordning med anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse.

Infrastruktur

- Udvidelse af E45: Der afsættes 119 mio. kr. i 2017, 130 mio. kr. i 2018, 182 mio. kr. i 2019 og 93 mio. kr. i 2020 til at udvide motorvej E45 på strækningen Aarhus S – Skanderborg S.

- Let adgang til Vejen Øst: Der afsættes et statsligt bidrag på i alt 14,4 mio. kr. i perioden 2017- 2019 til etableringen af vestvendte ramper ved Esbjergmotorvejens tilslutningsanlæg 67 ved Vejen Øst, idet der derudover forudsættes lokal medfinansiering. 

- Forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København: Der afsættes et statsligt bidrag på i alt 8 mio. kr. i perioden 2017-2018, idet der derudover forudsættes lokal medfinansiering. 

- En moderne jernbane: Der afsættes den af togfondspartierne forudsatte ramme på 114 mio. kr. til hastighedsopgraderingen af Hobro-Aalborg med 9 mio. kr. i 2017, 53 mio. kr. i 2018 og 53 mio. kr. i 2019. 

- Pulje til øget tilgængelighed for personer med handicap på togstationer: Der afsættes en pulje på 50 mio. kr. i 2017. 

- Billigere ø-færger: Der afsættes en ramme på 20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020 og frem til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne. 

Et nyt skattevæsen

- Styrkelse af det danske skattevæsen
Der tilføres midler til skattevæsenet, så der kan fokuseres på at genopbygge en tilfredsstillende løsning af centrale opgaver på Skatteministeriets område. Der afsættes i alt 1.250 mio. kr. i 2017, 1.650 mio. kr. i 2018, 1.350 mio. kr. i 2019 og 750 mio. kr. i 2020 på finansloven for 2017. 

Øvrigt

- Særtilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk situation: Der afsættes i alt 300 mio. kr. årligt til en særtilskudspulje 

- Styrkelse af dansk kulturarv: Der afsættes i alt 86 mio. kr. i 2017-2020 til blandt andet Den Gamle By, Fregatten Jylland og Arbejdermuseet. 

- Øvrige initiativer

  • Der gives et tilskud til det danske kokkelandshold på 0,5 mio. kr. årligt i 2017-2020.
  • Der gives et etableringstilskud på 0,1 mio. kr. til Gastro North i 2017, der har til formål at vække international interesse for nordjysk gastronomi.
  • Der gives et tilskud på 1,5 mio. kr. i 2017 til oprettelsen af Solbådsprojektet på Tange Sø.
  • Der afsættes 5 mio. kr. i 2017 til etableringen af flere P-pladser ved Sorø Station.
  • For at understøtte et fortsat udbud af skipperuddannelsen i Skagen afsættes et særligt tilskud på 0,6 mio. kr. årligt i 2017-2020.

- Eksportordning på energiområdet: Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2017 samt 3,7 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en eksportordning på energiområdet. 

- Oplysning om kemi i plejeprodukter – videreførelse af ”Kemiluppen”: Der afsættes 3 mio. kr. årligt i 2017-2019 i driftstilskud til Tænk Kemi og til fortsat drift og forbedring af applikationen "Kemiluppen" med en ændret stoplyssymbolik.

- Kompensationsordning til torskefiskere i Østersøen: Der afsættes 24 mio. kr. til en et-årig ekstraordinær kompensationsordning målrettet torskefiskere i Østersøen.

Justering af budgetforbedringer

- Negativ budgetregulering vedr. boligydelse: Den negative budgetregulering vedr. boligydelse fra finansloven for 2016 udmøntes ikke. Det indebærer merudgifter på 200 mio. kr. i 2017, 300 mio. kr. i 2018, 370 mio. kr. i 2019 og 480 mio. kr. i 2020.

- Negativ budgetregulering vedr. sanering af erhvervsstøtte: Den negative budgetregulering vedr. sanering af erhvervsstøtten fra finansloven for 2016 udmøntes ikke. Det indebærer merudgifter på 345 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

- Harmonisering af produktionsskoleydelse: Produktionsskoleydelsen harmoniseres til et SU-lignende niveau, som udgør 350 kr. om ugen for hjemmeboende over 18 år og 1.250 kr. om ugen for udeboende over 18 år.

- Loft over statstilskud til efterskoleophold: Der indføres et loft over, hvor mange ugers efterskoleophold efterskolerne maksimalt kan få statstilskud til. Loftet fastsættes til 42 uger. Det indebærer et provenu på 5 mio. kr. i 2017, 12 mio. kr. i 2018 og 13 mio. kr. i 2019 og 2020.

Se hele finanslovsaftalen her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion