Erhvervsakademi Aarhus: Dannelse bør matche uddannelsernes erhvervssigte

DEBAT: Akademierne uddanner til job i det private erhvervsliv, og vores væsentligste opgave er at give de studerende de kompetencer, som efterspørges af virksomhederne. Det skriver Christian Mathiasen, rektor på Erhvervsakademi Aarhus.

Af Christian Mathiasen 
Rektor, Erhvervsakademi Aarhus

Søren Pind ønsker mere dannelse og vil gerne indføre et moderne filosofikum på alle de videregående uddannelser.

Det er en sympatisk tanke, men spørgsmålet er, om et bestået moderne filosofikum er svaret på mere dannelse, eller om kræfterne hellere skulle anvendes til at styrke andre kvalifikationer hos de studerende.

På Erhvervsakademi Aarhus og mange andre erhvervsakademier er vi overbeviste om, at det vigtigste er at udvikle de andre kvalifikationer hos vores studerende. Akademierne uddanner til job i det private erhvervsliv, og vores væsentligste opgave er at give de studerende de kompetencer, som efterspørges af virksomhederne.

Virksomheder efterspørger naturligvis faglige kvalifikationer, men også personlige kvalifikationer. De faglige kvalifikationer er i sagens natur forskellige fra uddannelse til uddannelse, mens de personlige kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, stort set er ens på tværs af uddannelserne.

På grundlag af de mange virksomheder, vi er i tæt dialog med, har vi på Erhvervsakademi Aarhus derfor identificeret fem kompetencer, som de studerende skal erhverve sig under studiet. At mestre de fem kompetencer er nemlig en afgørende forudsætning for et succesfuldt professionelt arbejdsliv.

De fem kompetencer er:

  • Personlig ledelse

De studerende skal tage ansvar for egen personlig udvikling og skal kunne lede sig selv. De skal være ansvarlige og initiativrige og være bevidste om andres forventninger til dem. De skal kunne organisere deres hverdag, så de prioriterer de rigtige opgaver og den rigtige tid til opgaverne. De skal kunne holde fokus og kunne koncentrere sig i længere tid uden at lade sig forstyrre.

Personlig ledelse skal blandt andet ses i sammenhæng med, at organisationer og samfundet hele tiden ændrer sig og stiller nye krav. Det kræver klarhed over egne værdier, kompetencer og personlige præferencer og dermed en god selvindsigt.

  • Formidling og personlig kommunikation

De studerende skal effektivt kunne formidle viden, idéer og løsninger tilpasset modtager og kontekst og skal have personlig gennemslagskraft.

  • Team- og projektsamarbejde

De studerende skal have kendskab til, hvad der kendetegner et effektivt og energigivende teamsamarbejde, og de skal naturligvis kunne bruge denne viden i praksis. De skal kunne samarbejde med personer med en anden kulturel eller faglig baggrund, og evne at håndtere konflikter i teamsamarbejde, ligesom de i samarbejde med andre skal kunne planlægge og afslutte et projekt inden en given deadline.

  • Innovation og nytænkning

Inden for alle brancher og organisationer er der behov for medarbejdere, som er innovative og kan tænke nyt. Medarbejdere skal være nysgerrige, så de konstruktivt kan udfordre det eksisterende og søge nye veje. De studerende skal derfor have kendskab til innovative processer og arbejdsmetoder, så de kan bruge dem til at løse praktiske problemer ude i virksomhederne. 

  • Netværk

De studerende skal have kendskab til, hvordan man skaber sig et professionelt netværk, og de skal kunne anvende den viden til at opbygge et netværk ude i den branche, hvor de gerne vil arbejde.

Vi mener, at en styrkelse af disse fem kompetencer vil være til stor glæde og gavn for studerende, virksomhederne og samfundet, og vi vil hellere bruge kræfterne på dette end på at gennemføre et moderne teoretisk filosofikum. Og vi tør godt vove den påstand, at de mange virksomheder, erhvervsakademierne uddanner til, i høj grad vil være enig i den prioritering.

Vores holdning er altså, at udviklingen af de personlige kompetencer hos de studerende i stor udstrækning bidrager til deres dannelse.

Dannelsesniveauet afhænger som bekendt ikke af uddannelsesniveauet, men de enkelte videregående uddannelser bør være med til at udvikle de studerendes dannelse på måder, der matcher uddannelsernes erhvervssigte.

Forrige artikel Seniorforsker: I begrænser den frie forskning Seniorforsker: I begrænser den frie forskning Næste artikel Forskere: Vi har brug for en ny videnskabelig dannelse  Forskere: Vi har brug for en ny videnskabelig dannelse