EL: V har glemt sine rødder i andelsbevægelsen

DEBAT: Salg af et kommunalt forsyningsselskab til en privat ejer udelukker muligheden for at optage lån i KommuneKredit. Og regeringens intention er klar: Målet er privatisering, skriver Søren Egge Rasmussen (EL).

Af Søren Egge Rasmussen
Energiordfører for Enhedslisten

Vores vand, varme og affald har historisk været forankret i fællesskabsløsninger og uden profit. Den gode gamle andelstanke, hvor selskaberne er til for borgerne, har givet de bedste og billigste løsninger. Men efter liberaliseringen af elsektoren har de liberalistiske ideologer nu kastet kampen ind på at få resten af forsyningsselskaberne ud af fælleskabstankegangen.

Vi stiller i dag politiske krav til vores fælles forsyninger, og vi stiller en billig økonomi til rådighed for selskaberne i form af lån med kommunegaranti.

Et af mange angreb på vor forsyningssektor er, at regeringen nu vil fjerne disse billige lånemuligheder og i stedet kaste forsyningsselskaberne ud på det kommercielle lånemarked.

Men hvorfor skal et privat finansmarked kunne tjene på det? Venstre har glemt sine rødder i andelsbevægelsen, skader den bæredygtige omstilling, og gør det dyrere for forbrugerne og erhvervslivet. 

Lån må ikke bremse investeringer
Vi står overfor kæmpe udfordringer i den fælles forsyning, og de løses bedst med den billigste forrentning.

Vores fjernvarme skal omstilles til bæredygtig varme, hvor geotermi, solfangere og store varmepumper drevet af vindmøllestrøm sikrer den klimarigtige varme.

Vores drikkevand skal beskyttes mod pesticider og monsterregn, hvilket kræver investeringer i skovrejsning over vigtige vandkilder og klimasikring af vores vandforsyning. Og spildevandsanlæg skal ombygges, så der produceres energi fra vores lort, fosfor skal udskilles til ren gødning, mikroplastproblemet skal løses og heftig regn skal styres, så spildevandsanlæg ikke løber over og forurener vandmiljøet.

Vores affald skal sorteres og genbruges og den del, der afbrændes, skal fortsat være en del af den lokale fjernvarme. Investeringsbehovet er stort og skal ikke bremses af dyre lån.

Ingen adgang for private hos KommuneKredit
KommuneKredit er den nuværende bedste løsning. Men lange statsgaranterede lån kunne være en ny mulighed, som kan sikre endnu billigere lån til de fælles løsninger. En lavere kalkulationsrente til visse projekter vil også kunne fremme investeringerne.

Jeg har blandt andet spurgt ministeren om, ”hvilken konsekvens en indsættelse af en privat driftsherre eller ejer i forsyningsselskaber i naturligt monopol indenfor henholdsvis vand, varme og affald vil have i forhold til muligheden for efterfølgende at opnå lån i KommuneKredit?” 

Svaret fra Lars Christian Lilleholt var klart: 

”Salg af et kommunalt forsyningsselskab til en privat ejer udelukker muligheden for at optage lån i KommuneKredit, medmindre der er en udtrykkelig hjemmel i særlovgivningen – eksempelvis vandsektorlovens § 16, hvorefter alle vandselskaber, uanset den bagvedliggende ejerskabsstruktur har adgang til låneoptag i KommuneKredit. På varme- og affaldsområdet er der i særlovgivningen ikke i dag hjemmel til, at privatejede selskaber kan optage lån i KommuneKredit.”

Byrødder, regn på udgifterne
Svarene betyder, at hele affaldsområdet står over for en dyr refinansiering, hvis det konkurrenceudsættes.

Dansk Affaldsforening har beregnet, at en refinansiering koster forbruger 300 millioner i ekstra renteudgifter om året.

Jeg vil opfordre byrådsmedlemmer til at få kommunerne til at fremlægge beregninger over konsekvenserne for forbrændingsanlæg, hvis kommunekreditten fjernes.

Nogle forbrændingsanlæg forbedrer deres økonomi ved at importere affald, hvilket også blev en del af løsningen for Amager Ressource Center (ARC). Hvor mange tons skal der importeres yderligere for at få driften af ARC til at løbe rundt ved en finansiering uden KommuneKredit?   

Regeringens intention er klar
Regeringen ønsker at liberalisere hele vores fælles forsyningssektor, som med sit nuværende ikke-profit princip sikrer billig håndtering af drikkevand, spildevand, affald og varme. 

Regeringen siger, at den ikke vil privatisere vand- og varmesektoren, men kun hente en effektiviseringsgevinst. Men den kan og vil presse nogle nye vilkår ned over selskaberne, så kommunerne og forbrugerne kan blive nødt til at sælge anlæggene.

Så intentionen er klar: Målet er privatisering og at få markedskræfter til at råde over vores fælles løsninger. Det vil Enhedslisten forhindre.

Forrige artikel Dansk Fjernvarme: Regeringen har ingen eksempler på overinvesteringer Dansk Fjernvarme: Regeringen har ingen eksempler på overinvesteringer Næste artikel Professor: Lad andre udbydere konkurrere med KommuneKredit Professor: Lad andre udbydere konkurrere med KommuneKredit