Hvidovre-borgmester: Christiansborg er blind for bilkøerne på Vestegnen

DEBAT: Mens der tages spadestik til nye motorveje i Jylland, må Vestegnens borgere og bilister leve med støj, forurening og lange bilkøer. Christiansborg-politikerne forsømmer nemlig trafikken lige uden for Københavns bygrænse, skriver Helle Adelborg (S).

Af Helle Adelborg (S)
Borgmester i Hvidovre Kommune

Forleden morgen var jeg til møde hos min borgmesterkollega i Albertslund Kommune. Mødet sluttede lidt over otte om morgenen, og jeg begav mig ud på motorvejen for at køre til Hvidovre. Her sneglede trafikken sig afsted. Lige indtil frakørslen mod København/Malmø og Helsingørmotorvejen. Så gik den helt i stå.

Trafiktavlerne viste, at nu var der 54 minutter til Københavns centrum. I afstand er der 8-10 kilometer. Man kunne have cyklet samme strækning på 40 minutter.

Tusindvis sidder i bilkøer
Jeg priser mig lykkelig for, at jeg ikke selv sidder der i bilkøen hver morgen. Men det er der tusindvis af andre, der gør – både om morgenen og ved fyraftenstid.

Og langs med motorvejene og de andre store indfaldsveje, især vest og syd for København, lever mindst lige så mange med støj og forurening. Larm og dårlig luft, som ikke kun er et irritationsmoment i hverdagen, men som også er skadeligt for helbredet.

Desværre er dette ikke ny viden for nogen. Sådan har det været i årevis, og problemerne med støj og trængsel vest for København er tiltaget år for år. Mange borgere og kommunalpolitikere har igennem de sidste år kæmpet for at trænge igennem til folketingspolitikerne i håb om, at de vil begynde at tage de trafikale udfordringer omkring hovedstaden alvorligt.

Men tilsyneladende har Christiansborg en blind vinkel mod Vestegnen.

Planlægger nedskæringer på S-tog
I Hvidovre har vi måttet kæmpe for at få 16 millioner kroner til støjafskærmning til den nye Ringstedbane, selvom anlægsloven faktisk sagde, at der skulle afsættes midler til støjdæmpning.

Vi ser ærgerligt til, når der tages spadestik til nye motorveje og lægges planer for nye jernbaner i Jylland, mens vi samtidig ser, at kapaciteten i den kollektive trafik i hovedstadsområdet – for eksempel til og fra Hvidovre Hospital – inden for nogle år ikke længere rækker.

Og frustrerede pendlere til og fra regionens største erhvervsområde, Avedøre Holme, kan opgivende se til, mens transportministeren planlægger at skære ned på deres kollektive alternativ til bilkøen – linje E til Friheden Station.    

Flere flytter til hovedstadsregionen
Det hænger bare ikke sammen. Hvordan kan man fra centralt hold tale om sammenhængende infrastruktur som en afgørende faktor for et godt familieliv, for virksomhedernes forretningsmuligheder og for den generelle vækst i samfundet, hvis man ikke vil investere i infrastrukturen lige uden for Københavns kommunegrænser?

Befolkningstallet stiger i hele regionen, og flere mennesker skal i de kommende årtier have bolig og arbejde i og omkring København. Deres liv – og virksomhedernes drift – skal kunne fungere uden belastninger fra støj og trængsel.

I dag er der 300.000 støjplagede boliger i hovedstadsregionen, og syv millioner bilture bliver kørt på vejene med mange millioner spildte timer i kø. Det skal der gøres noget ved – og hellere i dag end i morgen.

Løft blikket mod vest
I Hvidovre Kommune har vi netop bedt borgerne om at komme med deres input til en ny trafikstrategi, som bliver vores lokale bud på, hvordan vi skal sikre mobiliteten og begrænse trafikkens skadelige virkninger på miljø, klima og helbred. Flere skal op på cyklerne og ind i busser og tog, og teknologien åbner for nye transportformer ude i fremtiden.

Men i kommunerne kan vi ikke løse udfordringerne med støj og trængsel alene. Der er behov for statslige investeringer i et sammenhængende trafiksystem til gavn for alle hovedstadsområdets beboere.

Derfor må Christiansborg vågne op og løfte blikket mod vest – lige ud på den anden side af kommunegrænsen til København.

Forrige artikel Jacob Mark: Giv folkeskolerne deres frihed tilbage Jacob Mark: Giv folkeskolerne deres frihed tilbage Næste artikel Skive-borgmester: Invester i jysk asfalt og skab bedre balance Skive-borgmester: Invester i jysk asfalt og skab bedre balance
 • Anmeld

  Ivan Lund Pedersen

  Ekstra trafikbelastning truer Storkøbenhavn, hvis der bygges motorvej mellem Allerød og Hillerød


  NOAH-Trafik har indsendt vedhæftede høringssvar vedr. evt. forlængelse af Hillerød-motorvejen.

  https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/TRU/bilag/71/1970830.pdf

  Her er et kort resumé:

  Kommissoriet for VVM-undersøgelsen indeholder et krav om, at der skal undersøges et K-alternativ med udbygning af kollektiv trafik.

  Det er ikke sket. Der er blot nogle korte betragtninger, som munder ud i afvisende bemærkninger. Der er ingen seriøs analyse af muligheder for at nogle at de bilpendlere, der nu kører i bil med en gennemsnits belægning på 1,05 person pr. bil, kunne tilbydes transport med kapacitetsstærke kollektive transportmidler.

  Det er disse næsten tomme pendlerbiler, som fylder i myldretiden, der udgør hovedargumentationen for anlæg af en motorvej.

  På alle andre tidspunkter er der rigeligt med vejkapacitet.

  Det fremgår af materialet, at bygning af en motorvej blot vil flytte den trafikale flaskehals længere mod København og Vejdirektoratet forventer, at en motorvej vil give et stort trafikspring. Derved vil vejtrafikken i store dele af Storkøbenhavn blive negativt påvirket. Derved vil fremkommeligheden for et utal af andre trafikanter blive forringet. Denne forringelse er ikke beregnet.

  Med hensyn til trafikstøjen er der ikke taget højde for WHOs kritik af de alt for høje støjgrænser i Danmark. Danmark kan ikke sidde en sådan kritik overhørig og samtidig bryste sig med at være et miljømæssigt foregangsland.

  Vejdirektoratet har sammenlignet støjen efter anlæg af en motorvej med støjen fra en fiktiv og ikke mulig fremskrivning med 15-26 % mere trafik i 2025 på den eksisterende vej. Dertil kommer, at man har beregnet støjen i 2025 ud fra at alle kører svarende til hastighedsgrænsen på 90 km/t, hvilket ikke er realistisk, når der allerede nu er nedsat hastighed i myldretiden.

  Med denne stærkt tendentiøse beregningsmetode nedtones den store ekstra støjbelastning, som en motorvej med hastighedsgrænse på 110 km/t og stort trafikspring vil indebære. Derfor misinformeres borgerne vedrørende den støjbelastning som en motorvej vil betyde.

  Vejdirektoratet har tillige lavet en analyse, der skal vise hvordan bilpendlere kommer frem i myldretiden efter anlæg af en motorvej. Her har man igen sammenlignet med en fremskrivning af trafikken til 2025 på den eksisterende vej, selvom man skriver at kapaciteten allerede nu er opbrugt. Ved at sammenligne med en fiktiv og ikke mulig situation, giver man indtryk af, at bilpendlere fra Helsinge med mål i det meste af Storkøbenhavn vil komme hurtigere frem. Det er ikke realistisk og seriøst.

  Ved gennemgang af VVM-undersøgelsen har vi fundet så store mangler, at den ikke er et brugbart redskab som grundlag for en beslutning om anlæg af en motorvej på strækningen. Vi må opfordre Folketinget til sørge for at der tilvejebringes et ordentligt beslutningsgrundlag, gerne med uafhængige trafikeksperter fra udlandet, inden man kaster sig ud i et motorvejsprojekt, der vil forøge bilpresset mod Storkøbenhavn, skabe store støjproblemer, øge klimabelastningen, suge passagerer ud af den kollektive trafik og koste omkring 900 millioner skattekroner.

  Med venlig hilsen

  NOAH-Trafik

  Ivan Lund Pedersen
  3116 0082