Lone Andersen til politikere: Find fælles løsninger på biodiversitetskrisen

DEBAT: Danske politikere kan lære noget af landbruget og de grønne organisationer, der i disse år går sammen om at løse biodiversitetskrisen, mener Lone Andersen.

Af Lone Andersen
Viceformand, Landbrug & Fødevarer

Fredag 4. april havde jeg fornøjelsen af at være vært for et møde i det, vi kalder Natur- og biodiversitetsforum.

Dette forum er en bredt sammensat kreds af interessenter og forskere, der udsprang af Naturmødet i 2016. Her oplevede jeg et meget stort behov for, at vi begyndte at tale sammen om natur og biodiversitet – i stedet for at stå i hvert vores hjørne og råbe ad hinanden.

Formålet med Natur- og biodiversitetsforum er at mødes på tværs af holdninger og organisationer og i fællesskab både blive klogere og forsøge at finde de løsninger, der kan opnås enighed om, og som kan gøre en forskel for naturen og biodiversiteten.

Jeg ved godt, at det ikke er møder som det, vi holdt i fredags, der alene løser biodiversitetskrisen. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at det er den rigtige vej at gå.

Et puslespil
Indsatsen for at få vendt udviklingen i vores biodiversitet berører nemlig os alle sammen. Om vi er landmænd eller skovejere, forvaltere af offentlige arealer, naturgæster eller naturbeskyttere, forskere eller politikere, så har vi alle sammen en del af ansvaret.

Og hvis noget skal ske, så sker det både bedst og hurtigst, hvis vi trækker i samme retning.

Ligesom naturen er kompleks, så er de løsninger, der skal til for at sikre vores natur og biodiversitet, også komplekse. Vi kan ikke bare pege på staten eller på landmændene og sige, at det er dem eller os, der har ansvaret for at løse krisen.

Det er et puslespil af løsninger, som skal samles, så vi i sidste ende forhåbentligt får det endelige billede på plads.

Manglen på plads
Men hvis jeg så skal kigge lidt indad og se på, hvilken brik det så er, jeg som landmand skal bidrage med, så kan jeg jo ikke sidde overhørig, at noget af det, som forskerne peger på, når de taler om biodiversitetskrisen, er manglen på plads.

Alle ved, at landbruget forvalter en stor del af Danmarks areal, og derfor skal vi også løfte vores del af ansvaret – men vi vil gerne gøre det i samspil med andre.

Og det er netop, hvad vi har valgt at gøre med to af vores seneste initiativer på naturområdet – vores bikampagne og vores fælles udspil sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

Begge dele handler nemlig om at skabe plads – plads på bedriften og plads i landskabet – og begge dele er blevet til i tæt samspil med andre interessenter.

Plads til bierne
For at tage vores bikampagne først, så indeholder den ti anbefalinger til landmanden om, hvordan han eller hun kan skabe bedre vilkår for de vilde bier i landbrugslandet.

Anbefalingerne blev til i samspil med en række forskere og videnspersoner og blev så tilpasset den virkelighed, som vi oplever på vores bedrifter.

Hvor den ene landmand kan skabe mere plads til bierne ved for eksempel at udtage et ukurant hjørne til permanent natur, så kan den anden skabe levesteder og fødegrundlag ved at lade dødt ved stå i læhegnet eller ved at lade være med at slå vejrabatten, når den blomstrer.

Små tiltag, der måske ikke vender udviklingen – men som er en vigtig brik i det store billede.

Multifunktionel jorddeling
I den anden ende af pladsskalaen har vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening i udspillet ”Fælles løsninger” peget på, at der gennem multifunktionel jordfordeling kan ske udtagning eller ekstensivering af op mod 100.000 hektar landbrugsjord, som kan overgå til blandt andet mere natur.

Vi anbefaler, at indsatsen primært fokuseres i ådale, på lavtliggende arealer og i områder, hvor landbrugsbedrifter ligger uhensigtsmæssigt i forhold til for eksempel ammoniakfølsom natur.

På den måde tages der udgangspunkt i områder med enten eksisterende naturværdier eller potentialer for natur og biodiversitet.

Dette udspil kom til verden ud fra et fælles ønske om at gøre en reel forskel for både landbruget og for naturen – og vores håb er nu selvfølgelig, at der vil være den fornødne politiske vilje og prioritering til at komme videre med indsatsen.

Politiske løsninger
Og det gælder jo ikke bare vores forslag om fælles løsninger. En løsning af biodiversitetskrisen og en mere rig natur til glæde for os alle sammen kan kun blive en realitet, hvis vi vælger at prioritere det som samfund.

Jeg kan godt gøre en indsats for bierne hjemme på min bedrift, men hvis det for alvor skal gøre en forskel i det store billede, så skal der prioriteres de nødvendige ressourcer til området.

Det er ikke gratis at tage privat landbrugsjord ud af omdrift, og det er heller ikke gratis for staten at gå foran med en omlægning af driften på sine arealer.

Så lige som vi blandt organisationer og interessenter i disse år i højere og højere grad gennem dialogen prøver at finde frem til de fælles løsninger for biodiversiteten, så vil jeg også gerne opfordre vores politikere til at gøre det samme – på tværs af holdninger i øvrigt.

Hvem ved, hvor langt vi så kan nå i fællesskab?

Forrige artikel Peder Størup: Erstatningsnatur er ikke naturbeskyttelse Peder Størup: Erstatningsnatur er ikke naturbeskyttelse Næste artikel Miljøforeningsformand: Danmark svigter og besegler Østersøens skæbne Miljøforeningsformand: Danmark svigter og besegler Østersøens skæbne