Socialpædagogerne om anbringelser: Vi har behov for et udvidet visitationstilbud

TEMADEBAT: Vi skal have et langt grundigere visitationsforløb over en længere periode, som kan styrke stabile anbringelsesløsninger for de sårbare børn og unge, skriver Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne.

Af Benny Andersen
Formand for Socialpædagogerne

Når vi anbringer børn og unge, gør vi det blandt andet for at skabe større stabilitet i barnets og den unges liv. Vi gør det ofte for at give disse børn en chance til; en chance for et liv i tryghed og i rammer, der kan give det bedste fundament for et godt liv.

Derfor er det også helt afgørende, at vi så også formår at tilbyde børnene den stabilitet, som de har brug for. Det gør vi blandt andet ved at give det børnene rette tilbud første gang, så vi undgår unødige skift i barnets liv. Vi ser bare desværre fortsat, at der sker sammenbrud i anbringelser - og i nogle sager endda flere skift.

Og ja, der kan være fagligt gode grunde til at lave et skift i en anbringelse. Men vi ser også, at nogle børn og unge oplever skift på skift, fordi kommunerne ganske enkelt ikke har sikret sig det rette tilbud til de børn, der har mere end én problematik i livet – for eksempel adskillige diagnoser, udfordrede forældre, skolevanskeligheder og udadreagerende adfærd.

Udvidet visitationstilbud
Disse børn med komplekse vanskeligheder – og det er ikke en lille gruppe – har vi et særligt ansvar overfor. Kommunerne skal være fagligt funderet, når de visiterer, og der skal være en grundig udrednings- og visitationsproces. At få en nuanceret og helhedsorienteret forståelse af barnets og familiens problematikker klares ikke ved et par samtaler. Det kræver en grundig børnefaglig undersøgelse.

Derfor foreslår Socialpædagogerne et langt grundigere visitationsforløb over en længere periode, som kan styrke stabile anbringelsesløsninger for denne særlig sårbare målgruppe af børn og unge. Tilbuddet skal gælde for de børn og unge, som har flere behandlingsindsatser eller sammenbrud i anbringelser bag sig – og som har flere udfordringer i bagagen.

Det udvidede visitationstilbud skal tage udgangspunkt i, at barnet bliver anbragt på en døgninstitution og herfra skal udredningen begynde. Hvis det bliver vurderet, at barnet er egnet til at komme i plejefamilie, vil der sideløbende findes en egnet plejefamilie. Denne proces kan tage flere måneder. En vigtig del af udredningsforløbet er både inddragelse af barnet selv og biologisk familie og netværk. For vi ved, at inddragelse af både barnet og familien er en stabiliserende faktor for anbringelsen. 

Brug døgninstitutionerne
Hvis det bliver vurderet, at barnet skal flytte i plejefamilie, vil døgninstitutionen være med i et længere opstarts - og overlapforløb. Derudover vil personalet fra døgninstitutionen stå for sparring, opkvalificering og aflastning undervejs i den nye anbringelse i plejefamilie.

For at sikre, at der er så få voksne som muligt i barnets liv, er det de samme én til to socialpædagoger, der følger barnet fra indskrivning på døgninstitution, igennem anbringelse i plejefamilie og eventuelt efter en anbringelse. På denne måde bliver det ikke et decideret skift, når barnet eventuelt flytter fra døgninstitution til plejefamilie, da socialpædagoger fra institutionen følger barnet, og familien og barnet også fortsat bevarer en tilknytning til institutionen ved for eksempel aflastning.

Døgninstitutionen skal altså tænkes som den sikre ramme rundt om barnet. Barnet og familiens indsats starter på døgninstitutionen og følges tæt derfra, hvad enten barnet skal i plejefamilie, nyt skoletilbud, støtte til samvær eller andet, støtter kendt personale fra døgninstitutionen op.

Vi ser derfor et potentiale i at udvikle allerede eksisterende døgninstitutioner til at styrke og favne udredning og visitation og samtidig yde sparring og supervision igennem barnets anbringelse.

For det skylder vi de børn, der ikke har forældre til at give dem den bedste start på livet. Og derfor vil vi gerne have vores forslag på bordet, når anbringelsesdiskussionerne er i gang.

Forrige artikel Psykolog: Plejebørn skal kende deres historie, men beskyttes mod nye traumer Psykolog: Plejebørn skal kende deres historie, men beskyttes mod nye traumer Næste artikel LA: Hensynet til plejebørns biologiske forældre vejer for tungt LA: Hensynet til plejebørns biologiske forældre vejer for tungt