Arbejdsgruppe: Hørepatienter oplever uacceptable ventetider trods nye midler

DEBAT: Selv om VLAK-regeringen styrkede høreområdet med 100 millioner kroner til at nedbringe ventelisterne, venter patienter i op til 120 uger på et nyt høreapparat. Ny sundhedsminister må løse problemet, opfordrer arbejdsgruppe.

Af Majbritt Garbul Tobberup, Anne-Mette Flinch, med flere 
Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering (se dokumentationsboksen)

I oktober sidste år fremlagde den forhenværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti deres udspil om 'Høreområdet i Fremtiden'.

Ambitionerne var høje, og udspillet præsenterede en patientcentreret og digital modernisering af den danske hørerehabilitering.

Udspillet omfattede blandt andet effektiviseringer af behandlingsvejen og en strømlining af de kvalitetskrav, der forventes på området – både i det offentlige og i det private – samt endelig en afprøvning af en model for digital visitation.

Den bredt anlagte Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering udtrykte allerede dengang anerkendelse for denne beslutning, allokeringen af midler til området og støtter det ambitiøse tiltag om at afprøve en digitaliseret visitation i form af et pilotprojekt med henblik på at løfte den danske hørerehabilitering.

Tiltrængt at få nedbragt ventelister
Et andet element i udspillet om at styrke høreområdet bestod i at tilføre 100 millioner kroner til nedbringelse af ventelisterne på høreområdet.

Et meget tiltrængt og helt nødvendigt initiativ, da mennesker med høretab har behov for hjælp her og nu.

Desværre kan Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering her et halvt år efter VLAK-regeringen og Dansk Folkepartis fremlagte udspil konstatere, at mennesker med høretab og behov for høreapparatsbehandling i Region Sjælland skal vente helt op til 120 uger på at få et nyt høreapparat.

Ventetiderne er steget på samtlige af regionens audiologiske klinikker siden 1. januar 2019.

Situation er ikke bedre i andre regioner
Kigger vi rundt på de andre regioner, er situationen ikke meget bedre med ventetider på op til 91 uger i Region Midtjylland og 50 uger i Region Nordjylland.

Bedre står det dog til i Region Hovedstaden og Region Syddanmark, der begge har formået at nedbringe deres ventetider, men eksempelvis er ventetiden i Hillerød i Region Hovedstaden stadig hele 44 uger.

Og det er hverken acceptabelt eller tilfredsstillende for de berørte personer med høretab.

Så hvad sker der nu?

Mens vi venter på, at de 100 millioner kroner, der er allokeret specifikt til nedbringelse af ventelisterne på høreområdet, får markant mærkbar effekt på ventelisterne til gavn for patienter, så er der mennesker med høretab, der udfordres på arbejdsmarkedet og får forringet deres livskvalitet.

Det er ærgerligt, når der nu faktisk er afsat midler til at afhjælpe dem her og nu.

Savner fælles målsætninger
Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering er således ærgerlige over, at pengene endnu ikke har resulteret i en markant mærkbar effekt, og savner desuden fælles retningslinjer og målsætninger for, hvordan de allokerede midler skal bruges med den størst mulige effekt i regionerne.

Det stod i bemærkningerne til L 194, hvorfor vi selvfølgelig efterlyser målsætninger herom fra den nyligt tiltrådte sundhedsminister.

Endelig savner arbejdsgruppen en tilbagemelding fra regionerne på, hvor meget de faktisk forventer at kunne reducere i de respektive regionale ventelister med de allokerede midler.

Arbejdsgruppen er vidende om, at der hos de private høreklinikker er betydelig fri kapacitet, som kunne sættes i spil for hurtigere at nedbringe ventelisterne.

En stor del af de personer, som er optaget på ventelisterne, er visiteret til høreapparattilpasning af en øre-næse-hals-læge.

Denne patientgruppe kunne uden videre behandles i private klinikker, hvis man indgik i et samarbejde med disse udbydere.

Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering har naturligvis noteret sig, at Region Sjælland netop har sendt opgaven i udbud – og vil selvfølgelig følge resultatet heraf nøje.

Ny minister skal nedbringe ventelister
Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering mener også, at det er nødvendigt, at der opstilles konkrete kvalitetsindikatorer.

Disse konkrete og målbare kvalitetsindikatorer skal blandt andet tjene det formål at foretage effektmålinger på de tildelte midler, så vi sikrer, at vi – og vigtigst af alt mennesker med høretab – får mest muligt ud af de allokerede midler.

Disse effekt- og procesmålinger skal medvirke til, at vi hele tiden har for øje at forbedre høreområdet for i sidste ende at sikre en højere livskvalitet for mennesker med høretab.

Men der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at vi har et stort ønske og en klar forventning om, at den nye regerings sundhedsminister vil videreføre det nuværende fokus på både at optimere og digitalisere den danske hørerehabilitering og generelt styrke høreområdet.

Da der i skrivende stund i de fleste regioner er truffet beslutning om, hvad der skal ske med de allokerede 100 millioner kroner, så forekommer det som en bunden opgave for den nyligt tiltrådte sundhedsminister at følge op herpå i løbet af de første 100 dage i embedet – og derved sikre, at der kommer gang i nedbringelsen af ventelisterne. Navnlig i Region Sjælland.

Gavner mennesker med høretab
Endvidere vil det være fantastisk, hvis ministeren sammen med regionerne vil stille sig i spidsen for at afklare og præcisere, hvilke konkrete og målbare kvalitetsindikatorer regionerne vil blive målt på, så de allokerede midler til nedbringelse af ventelister bruges mest optimalt og med den størst mulige effekt.

Dette vil ikke bare gavne mennesker med høretab, der afventer udredning og høreapparatsbehandling. Det vil også gavne forståelsen af, hvordan der skabes effektive arbejdsgange og målbar kvalitet på høreområdet.

Slutteligt håber vi, at den nye minister vil gøre op med den ulighed og diskrimination, der er på høreområdet.

Høreområdet er som et af de eneste områder undtaget for den behandlingsgaranti, der gælder for stort set alle andre områder inden for vores sundhedssystem.

Forrige artikel Formænd: Svigt af psykisk syge har voldsomme konsekvenser Formænd: Svigt af psykisk syge har voldsomme konsekvenser Næste artikel Psykiatrisk Selskab: Forslag kan forringe behandling af kronisk træthedssyndrom Psykiatrisk Selskab: Forslag kan forringe behandling af kronisk træthedssyndrom