DTL: Arbejdskraftens fri bevægelighed skal tøjles, og social dumping bekæmpes

DEBAT: Den kommende transportminister skal, uanset partifarve, aktivt og konstruktivt gå i brechen for at få indført fair og lige konkurrencevilkår på transportmarkedet gennem bekæmpelse af social dumping, skriver Erik Østergaard.

Af Erik Østergaard
Adm. direktør DTL – Danske Vognmænd

Efter gyservalget, der utvivlsomt vil vende op og ned på dansk politik, er tiden nu kommet til at finde ud af, hvad vej bedetæpperne skal vende. Det gælder selvfølgelig også, hvad angår transportpolitikken.

Transportbranchen har de sidste par år været så heldig at leve under en transportminister, der i sit udgangspunkt var kerneliberal, men som ved Liberal Alliances indtræden i regeringen reelt blev bundet op på en fortsættelse af forgængeres større eller mindre anstrengelser for at bekæmpe social dumping på transportmarkedet.

Den sidste rest af tøven blev fjernet med skandalesagen i Padborg, der fik den borgerlig-liberale regering til at indse, at arbejdskraftens fri bevægelighed måtte tøjles. Regeringen udkom derfor kort før valgets udskrivelse med et interessant udspil med 63 punkter til bekæmpelse af social dumping på arbejdsmarkedet.

Konkrete tiltag
Så langt, så godt. For under valgkampen blev der af Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti lagt detaljerede udspil til bekæmpelse af social dumping på bordet, der både toppede og supplerede Venstres mere brede udmeldinger under valgkampen om aktivt at komme social dumping til livs.

Så der bør altså her, efter valget, være bred enighed i Folketinget om tage nationale skridt mod social dumping. Uanset hvilken regering der må blive dannet, vil den enten være ledet af eller være under indflydelse af S og/eller V. Derfor må vi også forvente, at en ny regering gør alvor af bekæmpelsen af social dumping og anvender egnede tiltag, som de blev konkretiseret under valgkampen.

DTL forventer således af en kommende transportminister, uanset partifarve, at ministeren aktivt og konstruktivt går i brechen for at få indført fair og lige konkurrencevilkår på transportmarkedet gennem bekæmpelse af social dumping. Det gælder nationalt inden for landets grænser, hvor der skal strammes op over for cabotage- og tredjelandskørsel og kombineret trafik.

Og det gælder internationalt, hvor der skal arbejdes for en brugbar vejpakke i EU med samme formål. Ikke mindst fortsat deltagelse i den internationale vejalliance, som blev etableret af Magnus Heunicke og er fortsat i både Hans Christian Schmidts og Ole Birk Olesens regeringstid, er vigtig for at skaffe sig allierede blandt de store og toneangivende lande i EU.

Nødlidende vejnet
Med valgets udfald er vi også endt i en situation, hvor der er ikke længere er politisk flertal bag ved den infrastrukturaftale, der blev indgået i marts måned mellem regeringen og DF.

Til gengæld udsendte Socialdemokratiet umiddelbart før valgudskrivelsen en langsigtet infrastrukturplan, som skulle bygge på et bredt politisk flertal med mindst 70 milliarder kroner til investeringer i infrastruktur og offentlige anlæg over de kommende ti år. En opgave for en kommende transportminister bliver derfor at samle tingene op og få lavet en ny og visionær plan for infrastrukturen.

Det kan ikke gå stærkt nok, for vores vejnet har været nødlidende gennem mange år. Og denne gang skal der være fuld fokus: En samlet branche gjorde allerede i tilknytning til infrastrukturaftalen opmærksom på, at man samtidig bør se på hele problemet omkring manglende kapacitet på rastepladserne, der forhindrer danske lastbilchauffører i at holde hvil og pause.

Dette forhold, som også er et element i social dumping-problematikken, valgte den forrige regering at give begrænset opmærksomhed. Men Vejdirektoratet dokumenterede allerede sidste år behovet for større kapacitet på rastepladserne og fremlagde et konkret forslag til anlæg af 484 ekstra lastbil-p-pladser til 180 millioner kroner. Den ny transportminister bør gå forrest i denne sag.

Og så trænger transporterhvervets centrale styrelse – Færdselsstyrelsen – til kærlig opmærksomhed fra den kommende minister. Jeg siger kærlig, fordi det er indiskutabelt, at denne styrelse trods sin gode vilje og ihærdige anstrengelser lider af udtalt iltmangel.

Det giver sig udslag i, at en række for transportbranchen helt afgørende sagsområder ikke får den nødvendige opmærksomhed og ekspedition.

Jeg kan nævne sager som den helt nødvendige revision af særtransportbekendtgørelsen samt en revision af prøvematerialet til godkendelse som varebilsvognmand – og i øvrigt en hurtigere ekspedition af varebilstilladelser.

Grønne visioner
Når det gælder køre- og hviletid mangler vi stadig at få nogle klare svar fra Færdselsstyrelsen og Rigspolitiet om perspektiverne og det videre arbejde med at få smart-takograferne i drift. Myndighederne har nølet i sagen og hverken informeret eller holdt implementeringen på sporet. Særligt for vognmænd med meget store flåder vil det være ekstremt omkostningstungt uden en dispensationsordning.

Som afrunding vil jeg henlede en ny transportministers opmærksomhed på de mange idéer, som branchen har til en grøn omstilling. Vi har i rigtig mange år talt for, at godstransporten skal mindske sin negative indvirkning på klimaet, og i foråret udarbejdede DTL så ti anbefalinger til politikerne, som kan gøre det muligt for godstransporterhvervet at agere klimavenligt.

Anbefalingerne er ikke noget quickfix. Men hver for sig og tilsammen vil de kunne bidrage grundlæggende til en omlægning af godstransporten, som vi kender den. Og ikke alle initiativer fremmer klimaet lige godt, så vi kan lige så godt gøre det rigtigt første gang.

Så er det jo dejligt at konstatere, at også på det grønne felt ser der ud til at være fodslag blandt partierne til at samle et bredt flertal. En kommende transportminister vil være en central person i den proces. 

Forrige artikel Debat: Transportsektorens CO2-udslip er en lavthængende frugt Debat: Transportsektorens CO2-udslip er en lavthængende frugt Næste artikel Trafikselskaberne: Grøn kollektiv trafik sikres med nationale mål og midler  Trafikselskaberne: Grøn kollektiv trafik sikres med nationale mål og midler
Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.