Ny regering holder kursen på transportområdet

NY REGERING: Trekløverregeringen lægger ikke op til et nybrud på transportområdet. Mere udbud af jernbanen, fokus på vejinvesteringer og en liberalisering af taxiområdet er blandt andet på programmet. Få overblik her.

Der er ikke lagt op til de helt store ændringer på transportområdet.

Det nye regeringsgrundlag har således fokus på mange af de samme områder, som den afgående Venstre-regering havde.

VLAK-regeringen lægger således op til flere vejinvesteringer, såsom udvidelse af E45, en undersøgelse af havnetunnellen i København og en ny midtjysk motorvej.

Partierne vil – som i V-regeringens 2025-plan – udvide råderummet til offentlige investeringer frem mod 2025. Her nævnes projekter som en Kalundborgmotorvej, Midtjysk motorvej og havnetunnelen akkurat som tidligere. Det nye er, at partierne også peger på at forlænge Hillerødmotorvejen, som man også vil gennemføre en VVM-undersøgelse af. 

Op med farten
Ellers er der lagt op til klassiske liberale budskaber. Der skal mere udbud på jernbanen, som den nuværende transportminister også har lagt op til.

Det skal undersøges, om man kan øge hastighedsgrænserne på motorveje til 120 eller 130 km/t og på landeveje til 90 km/t. Altså hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er også i tråd med V-regeringens hidtidige politik.

Ny taxilov
Derudover lægger partier op til en decideret deregulering af taxilovgivningen. Partierne på Christiansborg har længe forhandlet om en ny taxilovgivning, hvor udgangspunktet fra V-regeringen var at liberalisere og afbureaukratisere området. Særligt hvilken plads den omstridte kørsels-ordning Uber får i fremtiden har været et stridspunkt.

VLAK-regeringen nævner intet om Uber, men lægger op til at fremlægge et forslag, der ophæver antalsbegræsningen på tilladelser til taxikørsel ”og gennem teknologineutrale krav til kontrol og forbrugerbeskyttelse samt fjernelse af unødige adgangsbarrierer til erhvervet.”

Læs hele afsnittet fra regeringsgrundlaget om transportområdet herunder:  

INFRASTRUKTUR DER SKABER VÆKST – Kapitel 11 

Vi ønsker en effektiv infrastruktur, som binder Danmark sammen. Så borgerne lettere kan komme på arbejde og besøge familie og venner. Så virksomhederne og deres kunder hurtigt kan få transporteret deres varer. Det vil lette danskernes dagligdag og fremme vækst og arbejdspladser.

En stærk infrastruktur er en forudsætning for at tiltrække virksomheder og skabe vækst i hele Danmark. 

Flere midler til investeringer i bedre infrastruktur
I de seneste ti år er der igangsat mange nye transportprojekter, og investeringsniveauet er derfor højt. Der er i de kommende år meget begrænset plads til nye store transport- investeringer, hvis der ikke bliver tilvejebragt flere midler til investeringer. Regeringen ønsker derfor i forbindelse med de politiske forhandlinger om løsning af udfordringer- ne frem til 2025 at finde et grundlag for at øge rammen for de offentlige investeringer.

Regeringen ønsker at gennemføre flere samfundsøkonomisk fornuftige investeringer i bedre infrastruktur. Det kan f.eks. være en ny midtjysk motorvej, en havnetunnel i København, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en motorvej til Kalundborg. Af disse projekter foreligger der i dag kun et færdigt beslutningsgrundlag for Kalund- borg-motorvejen. Regeringen vil derfor tilvejebringe et beslutningsgrundlag for de øvrige projekter.

Regeringen ønsker at bygge videre på erfaringerne fra projektet for bygning af Kron- prinsesse Marys Bro ved Frederikssund og undersøge mulighederne for hel eller delvis brugerfinansiering af konkrete nye infrastrukturprojekter.

Regeringen vil herudover investere i digital infrastruktur. Nye generationer af NemID, NemLog-in og Digital Post skal gøre det trygt og sikkert for borgere og virksomheder at være i digital kontakt med hinanden og med de offentlige myndigheder. 

Ny midtjysk motorvej
En ny midtjysk motorvej vil kunne bidrage til at skabe ny mobilitet i Midt-, Vest- og Sydjylland og til at aflaste den østjyske motorvej E45. Regeringen vil i 2017 tage initiativ til at få undersøgt en ny midtjysk motorvej. Der gennemføres en forundersøgelse på strækningen fra Hobro over Viborg til Give og en VVM-undersøgelse på strækningen Give-Billund-Haderslev. 

Bedre fremkommelighed på den østjyske  motorvej E45
Regeringen vil forbedre fremkommeligheden på den østjyske motorvej. Det er afsat 500 mio.kr. på finansloven for 2017 til at udbygge motorvejsstrækningen mellem Aarhus og Skanderborg. I de kommende år skal fremkommeligheden også forbedres  på andre strækninger af E45. 

Undersøgelse af havnetunnel
Med finanslovaftalen for 2017 er der afsat et statsligt bidrag til en forundersøgelse af en østlig ringvej i København (havnetunnel). Undersøgelsen vil blandt  andet belyse finansieringsmulighederne.

Undersøgelse af forlængelse af Hillerød-motorvejen
Hillerødmotorvejens forlængelse fra Allerød til Hillerød er en motortrafikvej, som for størstedelens vedkommende er udlagt som 2+1-vej. Der er stor trængsel på strækningen på hverdage.

Regeringen vil gennemføre en VVM-undersøgelse af en udvidelse af den eksisterende motortrafikvej til en 4-sporet motorvej på hele strækningen. 

Højere hastighedsgrænse
Regeringen vil undersøge, om hastighedsgrænserne på en trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig måde kan forhøjes til 120 eller 130 km/t. på nogle motorvejsstrækninger og forhøjes til 90 km/t. på nogle landevejsstrækninger. 

Elektrificering af jernbanen
Regeringen vil i de kommende år investere i en elektrificering af jernbanen på stræk- ningerne Fredericia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg. Strækningen Ringsted-Rødby elektrificeres som led i Femern-projektet. Elektrificeringen giver mulighed for at an- vende moderne eldrevne tog, som vil nedbringe rejsetiden og gavne miljø og klima. 

Udbud af togtrafikken
Regeringen ønsker, at den danske jernbanetrafik i højere grad indrettes efter kundernes behov. Målet er en markedsorienteret og effektiv jernbane med rimelige priser og med tog, der kører til tiden i hele landet.

Der er gode erfaringer med udbud  af togtrafik i Midt- og Vestjylland, hvor det i dag er Arriva, der kører. Regeringen ønsker en markant udvidelse af brugen  af udbud  i jernba- netrafikken. På kort sigt ved at udvide det kommende genudbud i Midt- og Vestjylland, så det omfatter en større del af togtrafikken. På længere sigt gennem en samlet plan for udbud  af togtrafikken i Danmark.

Regeringen vil i 2017 indkalde Folketingets partier til forhandling med henblik på en samlet plan for at udvikle en moderne, effektiv og markedsorienteret jernbane. 

Transport og digitale teknologier
I Nordjylland starter et forsøg med Rejseplanen, der samtænker forskellige kollektive og private transportformer, når kunden søger efter en rejse.

Regeringen ønsker – blandt  andet med udgangspunkt i forsøget i Nordjylland – at fremme digitale løsninger i andre dele af landet, som samtænker det kollektive trafik- tilbud med f.eks. taxi og delebiler. 

Deregulering af taxilovgivning
Regeringen ønsker en deregulering af taxilovgivningen, som kan fremme innovation og skabe konkurrence i erhvervet på priser og bedre service. En deregulering af taximarke- det vil desuden medføre teknologisk innovation på taxiområdet, der vil føre til en bedre udnyttelse af biler, der anvendes til persontransport med positive konsekvenser for trængsel og miljø. Regeringen vil derfor fremlægge forslag til en ny taxilovgivning, som fremmer konkurrencen på markedet for persontransport gennem ophævelse af antals- begrænsningen på tilladelser til taxikørsel og gennem teknologineutrale krav til kontrol og forbrugerbeskyttelse samt fjernelse af unødige adgangsbarrierer til erhvervet.

Kilde: Regeringsgrundlaget "Marienborgaftalen 2016 -– for et friere, rigere og mere trygt Danmark".

Forrige artikel DF om finanslovsaftale: Regeringen har anerkendt Togfonden DF om finanslovsaftale: Regeringen har anerkendt Togfonden Næste artikel Ole Birk Olesen ny transportminister Ole Birk Olesen ny transportminister
Kommuner køber elbusser fra Kina

Kommuner køber elbusser fra Kina

GRØN OMSTILLING: Langt de fleste elbusser produceres i dag i Kina, der for øjeblikket viser muskler på det voksende europæiske marked for offentlig grøn transport. Både Roskilde og København har været på indkøb.