Sådan flytter Løkke rundt på ressortområderne

OVERBLIK: Nogle ministerier skifter navn, nye ministerier opstår, og opgaver flyttes rundt. Se, hvordan ressortområderne er fordelt i den nye regeringskonstellation.

Placeholder image
Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Altinget

Fra Social- og Indenrigsministeriet overføres til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

 • ressortansvaret for klagesagsbehandling efter masteloven

* * *

Fra Social- og Indenrigsministeriet overføres til Erhvervs- og Vækstministeriet:

 • ressortansvaret for Det Psykiatriske Patientklagenævn og Byfornyelsesnævnet, herunder udpegning af formand og medlemmer af nævnet

* * *

Fra Social- og Indenrigsministeriet overføres til Sundheds- og Ældreministeriet:

 • ressortansvaret for sager vedrørende plejehjem og beskyttede boliger

* * *

Til det nyoprettede Økonomi- og Indenrigsministerium overføres følgende sagsområder:

Fra Finansministeriet:

 • ressortansvaret for sager vedrørende udarbejdelse af konjunkturovervågning og vurdering, statistik, De Økonomiske Råd og Danmarks Nationale Reformprogram, sager vedrørende udgivelse af Økonomisk Redegørelse, konvergensprogrammer og publikationen Fordeling og Incitamenter

Fra Skatteministeriet:

 • ressortansvaret for sager vedrørende lovmodellen

Fra Social- og Indenrigsministeriet:

 • ressortansvaret for sager vedrørende indenrigsområdet, inklusive de til området hørende institutioner mv., herunder Ankestyrelsen, Danmarks Statistik samt Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, men bortset fra Statsforvaltningen, og ressortansvaret for Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Fra Justitsministeriet:

 • ressortansvaret for sager vedrørende privates bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber

* * *

Det hidtidige Social- og Indenrigsministerium omdannes til et Børne- og Socialministerium og får overført følgende sagsområder:

Fra Ministeriet tor Børn, Undervisning og Ligestilling:

 • ressortansvaret for sager vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger til børn indtil skolestart

* * *

Det hidtidige Transport- og Bygningsministerium omdannes til et Transport-, Bygnings- og Boligministerium og får overført følgende sagsområder:

Fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet:

 • ressortansvaret for sager vedrørende ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse, inklusive de til områderne hørende institutioner m.v.

Fra Erhvervs- og Vækstministeriet:

 • ressortansvaret for sager vedrørende pulje til landsbyfornyelse fra 1. januar 2017 

* * * 

Fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling overføres til Udenrigsministeriet

 • ressortansvaret for ligestillingsafdelingen med tilhørende sagsområder

* * *

Fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling overføres til Kulturministeriet

 • sager vedrørende mindretal i danske grænseområder, herunder Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland og sekretariatsbetjeningen af Sydslesvigudvalget

* * *

Følgende områder hørende under udenrigsministeren overgår til ministeren for udviklingssamarbejde:

 • sager vedrørende såvel multilateral som bilateral udviklingssamarbejde, bortset fra bistand til Palæstina, Naboskabsprogrammet målrettet EU’s nabolande mod øst og sydøst, Det Dansk-Arabiske Partnerskabsinitiativ samt Freds- og Stabiliseringsfonden 
 • den departementale ekspedition af sager vedrørende disse forretningsområder sker i Udenrigsministeriet under ledelse af ministeren for udviklingssamarbejde og på dennes ansvar

* * *

Følgende sagsområder henrørende under udenrigsministeren overgår til ministeren for ligestilling:

 • ressortansvaret for ligestillingsafdelingen med tilhørende sagsområder og sager vedrørende Danmarks kandidatur til FN’s Menneskerettighedsråd 2019-2021
 • den departementale ekspedition af sager vedrørende disse forretningsområder sker i Udenrigsministeriet under ledelse af ministeren for ligestilling og på dennes ansvar

* * *

Følgende områder hørende under finansministeren overgår til ministeren for offentlig innovation:

 • sager vedrørende modernisering, fornyelse, effektivisering og styring af den offentlige sektor, overenskomstforhandlinger, løn, pension, ledelse og personale; sager vedrørende digitaliseringsmæssige forhold og it, herunder it-modernisering, samt ressortansvaret for sager vedrørende Moderniseringsstyrelsen, inklusive Kompetencesekretariatet og Center for Offentlig Innovation, Digitaliseringsstyrelsen, Statens IT og Statens Administration
 • den departementale ekspedition af sager vedrørende disse forretningsområder sker i Finansministeriet under ledelse af ministeren for offentlig innovation og på dennes ansvar

* * * 

Følgende områder hørende under Sundheds- og Ældreministeriet overgår til ældreministeren: 

 • ressortansvaret for sager vedrørende ældreområdet, herunder tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv., samt ressortansvaret for sager vedrørende plejehjem og beskyttede boliger
 • den departementale ekspedition af sager vedrørende disse forretningsområder sker i Sundheds- og Ældreministeriet under ledelse af ældreministeren og på dennes ansvar
 • de øvrige områder under Sundheds- og Ældreministeriet henhører under sundhedsministerens ledelse og ansvar

* * *

Fra Erhvervsministeriet overføres til Beskæftigelsesministeriet

 • sager vedrørende koordinering af implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning
Dokumentation

Nyoprettelse:

 • Økonomi- og Indenrigsministerium

Omdannelser:

 • Social- og Indenrigsministerium omdannes til et Børne- og Socialministerium
 • Transport- og Bygningsministerium omdannes til et Transport-, Bygnings- og Boligministerium

Nye betegnelser:

 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ændres til Undervisningsministeriet
 • Erhvervs- og Vækstministeriet ændres til Erhvervsministeriet
 • Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ændres til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Departementer under andre ministerier:

 • Udviklingsministeriet hører under Udenrigsministeriet
 • Ligestillingsministeriet hører under Udenrigsministeriet
 • Ministeriet for offentlig innovation hører under Finansministeriet
 • Ældreministeriet hører under Sundhedsministeriet


  Politik har aldrig været vigtigere
  Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
  Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser