Ellemann vil forbyde dyrehaver

DYREHAVER: Dansk Skovforening kritiserer ministeren for at modarbejde biodiversitet, fordi hun vil forbyde dyrehaver. Det samme gør Nepenthes, Friluftsrådet og flere andre grønne organisationer. Kun Jægerforbundet bifalder lovforslaget.
Danmarks Jægerforbund er ene om at hilse miljøministerens forslag om at forbyde dyrehaver velkomment.
Danmarks Jægerforbund er ene om at hilse miljøministerens forslag om at forbyde dyrehaver velkomment. Foto: Colourbox
Nu skal det være slut med flere dyrehaver. Miljøminister Karen Ellemann (V) vil ændre skovloven, så det ikke længere bliver muligt at etablere indhegnede dyrehaver i de danske fredskove. Men forslaget vil direkte modarbejde kravet om mere biodiversitet, mener en række aktører. Kun Jægerforbundet er positive over for ministerens forslag.

"Miljøministeren skal skabe mere biodiversitet, men nu fjerner hun en helt oplagt mulighed for at gøre det. Den virkelige forklaring på, hvorfor hun foreslår det her, er fortsat en stor gåde, for de begrundelser, hun kommer med, er helt ude i skoven," siger Martin Einfeldt, kommunikationschef i Dansk Skovforening.

I strid med krav om biodiversitet
Dansk Skovforening, Nepenthes og Friluftsrådet mener, at lovforslaget først og fremmest skal forkastes, fordi det strider imod regeringens mål om at sikre biodiversiteten. I 2004 blev praksis for dispensation for forbuddet mod dyrehold og dyrehaver udvidet til, at man kunne søge dispensation om oprettelse af dyrehaver eller husdyrhold i fredskov, netop på grund af de positive effekter det ville have for biodiversiteten.

"Dengang, hvor man åbnede for dyrehaver i skov, var alle enige om, at det var en god idé, og lige pludselig kommer miljøministeren så med et lovforslag, som trækker det hele tilbage igen, selvom hun har et problem med biodiversiteten i Danmark," siger Martin Einfeldt.

I forhold til spørgsmålet om biodiversitet svarer ministeren i et skriftligt svar til folketingsmedlem Christian H. Hansen (Fokus): "Hensynet til den biodiversitet, der fremmes gennem græsning er naturligvis vigtig, og det er derfor vigtigt at påpege, at der allerede er mulighed for at afgræsse arealer i skoven med husdyr f.eks. skov-kvæg. Hegn herom virker ikke som barrierer for det frie hjortevildt."

Fakta
En DYREHAVE har følgende karakteristika:

-Bestanden af dyr er større end en normal vildtbestand.

-Dyrehaver er typisk hegnet med et højt hegn, som ikke tillader ud- eller indspring.

-Arealet vil med tiden skifte karakter fra skov i retning af åbne arealer med enkeltstående store træer og græspletter.

Adgang for offentligheden er bibeholdt.

Der må gerne drives jagt i en dyrehave, hvis arealet er stort nok.

Der er cirka 50 dyrehaver i Danmark fordelt over hele landet.

Dyrehavernes areal svarer til cirka 2 procent af det samlede skovareal.

Med de foreslåede ændringer til skovloven vil der ikke længere kunne dispenseres til at oprette nye dyrehaver i fredskov. Kun til midlertidige hegninger til udslusning i forbindelse med udsætning af vildt vil der fortsat være en dispensationsmulighed.


Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

Skov-kvæg sikrer ikke biodiversiteten
Men det er ikke et argument, som Dansk Skovforening køber, for biodiversiteten kan ikke klares bare ved at lave en indhegning i skoven med køer, mener Martin Einfeldt.

"Man får en forskellig biodiversitet, alt efter om det er køer, heste, bisonokser eller hjortevildt, der græsser i skoven. Det, der er brug for i den danske natur, er skove, der er græsset af hjortevildt, sådan som det oprindeligt var i meget store dele af stenalder-Danmark," siger han.

Miljøministeren skal skabe mere biodiversitet, men nu fjerner hun en helt oplagt mulighed for at gøre det. Den virkelige forklaring på, hvorfor hun foreslår det her, er fortsat en stor gåde, for de begrundelser, hun kommer med, er helt ude i skoven.

Martin Einfeldt, kommunikationschef i Dansk Skovforening

Martin Einfeldt peger også på oplevelsesværdien som en vigtig pointe.
"Hvem har lyst til at gå i skoven for at se en indhegning med køer frem for en indhegning med hjorte?" spørger han.

Indskrænker vildtets fri bevægelighed
Lovforslaget har været i høring over sommeren, og svarene ligger nu hos miljøministeren, som skal vurdere, om hun vil lade forslaget gå i første behandling. I sit svar til Christian H. Hansen skriver ministeren som begrundelse for et forbud mod dyrehaver, at opsætning af hegn "indskrænker mængden af levesteder for det frie hjortevildt." Hun skriver også, at netop hegn vil hindre hjortevildtets muligheder for at vandre og bevæge sig frit og derved begrænse dyrenes mulighed for at udvise en naturlig adfærd.

Ministers argumentation er utroværdig
Men argumentationen er utroværdig, mener både Nepenthes, Friluftsrådet og Dansk Skovforening. Martin Einfeldt påpeger, at der er givet tilladelse til dyrehaver på under en halv procent af Danmarks skovareal de sidste seks år. Reelt er der tale om oprettelse af godt tre dyrehaver siden 2004, oplyser Skov- og Naturstyrelsen.

"Så den der skræk for, at hele Danmark bliver hegnet ind, det er ren fantasi," siger Martin Einfeldt.

Nepenthes, Friluftsrådet og Dansk Skovforening mener, at der mangler viden om dyrehavers betydning for vildtets fri bevægelighed. Derimod har jagt, motorveje og bebyggelse store konsekvenser for sammenhængende natur og fri bevægelighed, skriver de tre organisationer i deres pressemeddelelse og henviser til flere undersøgelser.

Hvis fri bevægelighed er argumentet, burde man se på andre faktorer end dyrehaver, mener Jan Kunstman, biolog og bestyrelsesmedlem i Nepenthes.

"I dyrehaven i Jægerborg har vildtet faktisk en mere naturlig adfærd, end de har ude i naturen, for de er normalt dagaktive, men ude i naturen gemmer de sig om dagen og græsser om natten. Det er en helt kulturpræget adfærd," siger Jan Kunstman.

Jægerforbundet glad for forslaget
Ole Roed Jakobsen, formand for Danmarks Jægerforbund, hilser dog miljøministerens forslag meget velkomment, fordi det vil sikre vildtets fri bevægelighed og kronvildtets mulighed for at sprede sig rundt i landet.

"Ministerens forslag ligger fuldstændig i tråd med Jægerforbundets politik på området," siger Ole Roed Jakobsen.

Han mener heller ikke, at biodiversitet er noget, der kun skal foregå bag et hegn. Det skal skabes generelt i naturen.

"Det kan vi gøre blandt andet ved hjælp af vores store hjortearter, som er med til at holde græsser nede. Biodiversitet er netop et af de væsentligste argumenter for at sikre muligheden for vildtets fri bevægelighed," siger Ole Roed Jakobsen.

DN støtter ikke lovforslaget
Danmarks Naturfredningsforening har i forbindelse med en specifik sag i Klelund Plantage i Sønderjylland været skeptisk over for indhegningen af en hel skov, fordi det forhindrede dyrene uden for indhegningen i at færdes frit. Men DN støtter generelt biodiversitets-dyreparker, og det betyder også, at foreningen støtter muligheden for fortsat at oprette dyrehaver.

"Der er nogle problemer med den måde, som hegning af skove har været forvaltet på, men det er for vidtgående, at ministeren vil stoppe det fuldstændig," mener vicedirektør i DN, Michael Leth Jess.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karen Ellemann

Generalsekretær, Nordisk Ministerråd, fhv. MF (V), medlem, Folketingets Præsidium
lærer (N. Zahles Seminarium. 2004)