Her er de 14 initiativer, der skal komme stalking til livs

Justitsminister Nick Hækkerup og et bredt politisk flertal har indgået en aftale om 14 initiativer, der skal bidrage til bedre håndtering af stalkingsager. Med aftalen bliver stalking gjort forbudt gennem en særskilt paragraf i straffeloven. Få overblikket her. 

Placeholder image
Justitsminister Nick Hækkerup kunne i dag præsentere en 14 punkter lang aftale, der har til formål at komme stalking til livs.  Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Regeringen har sammen med et politisk flertal indgået en aftale, hvor man gennem en særskilt paragraf vil kriminalisere stalking, der hidtil kun har været ulovligt, hvis der lå et tilhold forud for stalkingen. 

Bag aftalen er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige og Alternativet. De var alle med til at præsentere aftalen ved et pressemøde i Dansk Stalking Center mandag morgen, hvor også centrets direktør, Lise Linn Larsen, deltog.

"Det viser, at vi i Danmark nu anerkender stalking som et samfundsmæssigt problem, der ikke løser sig af sig selv. Det viser, at stalkingudsatte ikke længere skal lades i stikken, og at stalking ikke længere skal være en ensom kamp," sagde hun.

Få overblikket over de 14 punkter, længere nede i artiklen. 

Det anslås ifølge Justitsministeriet at 67.000-98.000 danskere mellem 18 og 74 år hvert år udsættes for stalking, der forekommer i mange afarter og gennem internettet har fået flere udtryksformer, heriblandt muligheden for at udgive sig for at være en anden gennem sociale medier. 

Justitsminister Nick Hækkerup (S) håber, at tallet vil falde med det nye fokus, og at vi som samfund bliver bedre til at håndtere problemstillingen:

"Stalking forsvinder ikke som problem, men jeg tror, vi bliver bedre til at håndtere det, både ved at retsforfølge dem, der begår forbrydelserne, og ved at hjælpe dem, som er stalkere og gerne vil ud af det," siger ministeren. 

Særligt SF har længe arbejdet for at få indført en særlig paragraf, der kriminaliserer stalking. Retsordfører Karina Lorentzen (SF) siger derfor, at det er en stor dag for hende personligt, at det nu er lykkedes.

Et skridt mod en moderniseret straffelov

Aftalen kommer ovenpå tiltag, hvor psykisk vold er kriminaliseret, og senest har man i Folketinget vedtaget Samtykkeloven, som gør det ulovligt at have sex med nogen, uden de har givet samtykke til det.

Med den nye aftale om stalking håber retsordfører for Enhedslisten Rosa Lund, at det kun er begyndelsen til, at straffeloven generelt bliver moderniseret i forhold til kriminalitet, der primært går ud over kvinder.

"Det er en dejlig måde at starte dagen på at lave så stor en indsats for at sikre ligestilling i vores retssystem. I Enhedslisten mener vi, at kriminalisering af stalking skriver sig ind i en rigtig god historie, vi er i gang med at lave," siger hun.

Her er overblikket over, hvad aftalen indeholder:

 • Ny særskilt bestemmelse om stalking i straffeloven

 Der fremsættes et lovforslag, som indfører en særskilt bestemmelse i straffeloven, der definerer og kriminaliserer stalking. Denne bestemmelse bliver udformet, med henblik på anvendelse i samspil med de eksisterende indsatser på området, med særligt fokus på muligheden for at give et tilhold eller opholdsforbud. 

 • Styrket behandling af tilholdssager i politikredsene 

Praksis for udstedelse af (straks)tilhold i politikredsene styrkes. Dette sker i tilknytning til initiativerne om styrket efter- og videreuddannelse og specialiserede teams med dedikerede nøglepersoner i politiet. Man ønsker at øge opmærksomheden for at undlade partshøring af den indklagede, efter konkret vurdering, så en beslutning om (straks)tilhold kan træffes hurtigt. 

 • Adgang for politiet til digital forkyndelse

Der indføres fremover mulighed for, at politiet kan forkynde en afgørelse efter tilholdsloven digitalt, der tidligere typisk er sket via telefon, brev eller stævning. Med denne tilgang kan politiet nu fremsende en forkyndelse via Digital Post, hvilket skal bidrage til at tilholdet træder i kraft hurtigere. 

 • Ny fire-ugers klagefrist i tilholdsloven

For at undgå, at sagsforløb trækker i langdrag, indsættes der fremover en klagefrist på fire uger, hvor den anmeldte kan klage over et tilhold. Hidtil har der ikke eksisteret en frist, hvilket har ført til lange sagsforløb. 

 • Ny IT-løsning til systematisk fremsøgning af sager om stalking i politikredse 

Politiet skal fremover kunne fremsøge anmeldelser og hændelser systematisk, der indikerer, at der er tale om stalking. På den måde skal politiet kunne "spotte" sagerne med henblik på en risikovurdering, så man kan igangsætte hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger. Dette er en del af en flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023

 • Ret til bistandsadvokat og mulighed for videoafhøring af stalkingofre i straffesagsbehandlingen 

Stalkingofre skal fremover have have ret til en bistandsadvokat, hvis de anmoder om det. Herudover udvides muligheden for at videoafhøre personer under 15 år i stalkingsager, for på den måde at undgå, at ofret konfronteres med gerningspersonen, hvis denne er en af ofrets nærmeste. 

 • Mulighed for varetægtsfængsling i stalkingtilfælde 

Det skal fremover være muligt at varetægtsfængsle en person, hvis der hersker særligt bestyrket mistanke om, at vedkommende udøver stalking efter straffelovens nye bestemmelser. 

 • Underretning af stalkingofferet ved gerningsmandens løsladelse og udgang

Fremover skal stalkingofre omfattes af underretningsordningen, hvor ofret adviseres, når gerningspersonen er på uledsaget udgang eller løslades, hvis de ønsker det. 

 • Underretning af kriminalforsorgen om overtrædelser af tilhold

Fremover vil politiet underrette kriminalforsorgen, når politiet sigter en indsat for at overtræde et tilhold. På den måde kan institutionen reagere og indskærpe den indsattes mulighed for kontakt til samfundet, hvilket skal skærme ofret mod yderligere chikane. 

 • Forsøgsprojekt om bedre koordination af hjælp til stalkingofre og udøvere.

Det tværsektorielle samarbejde, mellem en udvidet kreds af myndigheder, der har kontakt til ofre og gerningspersoner, herunder politiet, sociale myndigheder og psykiatrien. Hensigten er at projektet skal have fokus på både gerningsperson og offer, i modsætning til "Esbjergmodellen", der fokuserer på ofret. 

 • Dansk Stalking Centers psykologbehandlingskapacitet udvides

Behandlingskapaciteten udvides fra 25 til 120 behandlingsforløb årligt. Formålet er at stoppe aktiv stalking, forebygge stalking og at hjælpe ofrene. Politiet vil også nu kunne henvise gerningspersoner til behandling, i forbindelse med sigtelse eller tiltalelse for overtrædelse af den nye bestemmelse. 

 • Styrket efter- og videreuddannelse i politiet

Med den nye bestemmelse får flere medarbejdere i politiet mulighed for at specialisere sig indenfor blandt andet stalking, kompleksiteterne, ofrenes traumereaktioner og gerningspersonens motiver og adfærd. På den måde vil fagligheden og beredskabet til håndtering af stalking løfte sig. 

 • Specialiserede teams og nøglepersoner i politikredse 

Et tværfagligt team skal fremover løfte indsatsen på en række områder, herunder stalking, så ofret føler dette bliver taget alvorligt. 

 • Ny særskilt bestemmelse om identitetstyveri i straffeloven 

Det vil fremover være ulovligt at udgive sig for at være en anden person, for eksempel ved at oprette en profil på et socialt medie, der fremstår som værende en anden person. Dette har hidtil ikke været ulovligt. 

Omtalte personer

Nick Hækkerup

Kommende direktør, Bryggeriforeningen (1/6-22)
cand.jur. (Københavns Uni. 1994), ph.d. i EU og folkeret (Københavns Uni. 1998)

Rosa Lund

MF (EL)
cand.soc. i jura (Københavns Uni.)

Karina Lorentzen Dehnhardt

MF (SF), retsordfører, formand, Udvalget for Landdistrikter og Øer
akademiøkonom (Esbjerg Business College. 1997), lærer (Haderslev Statsseminarium. 2002), MA professionel kommunikation (Roskilde Uni. 2018)

  Politik har aldrig været vigtigere
  Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
  Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser