Her er regeringens velfærdsudspil

DOKUMENTATION: Regeringen har tirsdag fremlagt et velfærdsudspil på i alt 39 milliarder frem mod 2020 til blandt andet sundhed og ældre, uddannelse, grøn omstilling og tryghed. Få overblik her. 

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) fremlagde tirsdag formiddag regeringens velfærdsudspil "Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab".

Regeringen vil i årene 2016-2020 poste milliarder i følgende områder:

 • 15 mia. kr. til bedre sundhed for kræftpatienter, ældre, kronikere mv.
 • 5 mia. kr. til børn, uddannelse og social mobilitet.
 • 4 mia. kr. til forskning, grøn omstilling og vækst.
 • 15 mia. til øget tryghed, socialt udsatte og uforudsete udgifter.

Regeringen vil prioritere 15 mia. kr. til sundhed og ældre frem mod 2020

 • Bedre overlevelse for danske kræftpatienter
  Kræftbehandlingen i Danmark skal kunne måle sig med de bedste lande i verden. Der skal være langt flere kræftpatienter, der overlever deres sygdom. Regeringen har med sundhedsstrategien allerede gennemført løft på kræftområdet, der skal bidrage til at indfri regeringens målsætning om, at tre ud af fire kræftpatienter i 2025 skal være i live fem år efter, diagnosen er stillet. Hvis det var niveauet i dag, ville det svare til, at ca. 6.000 flere patienter om året ville overleve i minimum 5 år, efter kræften er opdaget.

 • Behandling og pleje af flere ældre
  Befolkningsudviklingen betyder, at der kommer flere ældre over de kommende år. De ældre har en berettiget forventning om, at sundhedsvæsenet leverer en behandling af høj kvalitet og på rette tidspunkt, så rammerne for et langt og aktivt liv sikres. Det kræver en øget kapacitet i sundhedssystemet.

 • Fokus på kroniske patienter
  Mere end hver sjette borger har en eller flere kroniske sygdomme. Disse borgere lever i dag et liv med mange kontakter til en række forskellige dele af sundhedsvæsenet. Og de indlægges eller har kontakt med sygehuset for ofte i sammenligning med andre lande. Regeringen vil derfor styrke den borgernære praksissektor, så de kroniske patienter kan få deres behov tilgodeset tæt ved deres hjem og med så lille indgriben som muligt.

 • Nye lægemidler og behandlingsmetoder
  På sundhedsområdet udvikles løbende nye lægemidler og behandlingsmetoder. Forskning og innovation er en grundsten i et moderne sundhedsvæsen. Det danske sundhedsvæsen skal løbende anvende nye tilgange og nye lægemidler, der er mindre indgribende og styrker muligheden for tidlig diagnosticering af sygdomme. Det kan øge overlevelsen og styrke livskvaliteten for patienterne. 

Regeringen vil prioritere 5 mia. kr. til børn, uddannelse og social mobilitet

 • Kvalitetsløft af dagtilbuddene
  De fleste børn i Danmark går i vuggestue, børnehave eller dagpleje. Gode dagtilbud understøtter, at børn trives, lærer og udvikler sig. Regeringen har fremlagt et udspil ”En god start på livet for alle børn”, som vil give området et bredt kvalitetsløft. Regeringen vil med udspillet tilføre dagtilbudsområdet et løft frem mod 2020, bl.a. ved at give midler til mere pædagogisk personale og et kompetenceløft på området.

 • Mere og bedre uddannelse
  Det er regeringens vision at skabe den bedst uddannede generation i Danmarkshistorien. Et bredt politisk flertal bakker op om de uddannelsesmålsætninger. 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og 60 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse. Regeringen vil sikre, at der er penge til at opfylde vores målsætninger de kommende år frem mod 2020.

 • Styrket efteruddannelse
  Det er regeringens vision, at arbejdsstyrkens kvalifikationer øges ved, at der også i løbet af arbejdslivet sker en løbende, målrettet kompetenceudvikling. Regeringen har taget skridt for at give arbejdsstyrken gode og relevante kvalifikationer, herunder bl.a. ved at afsætte 1 mia. kr. til mere og bedre voksenuddannelse med Vækstplan DK.

Regeringen vil prioritere 4 mia. kr. til forskning, grøn omstilling og vækst frem mod 2020

 • Flere penge til forskning
  Ny viden bidrager til at øge væksten og vores fremtidige udviklingsmuligheder. Regeringens mål er, at forskningsudgifterne skal udgøre mindst 1 pct. af BNP. Det kræver, at der prioriteres ekstra midler til forskningen, efterhånden som samfundsøkonomien vokser. Udgiftsniveauet skønnes at skulle løftes med ca. ½ mia. kr. i 2020 for at sikre, at forskningsmidlerne udgør 1 pct. af BNP.

 • Natur og miljø
  Regeringen vil følge op på den langsigtede strategi i Naturplan Danmark, som skal sikre mere plads og bedre sammenhæng i naturen, en styrket indsats for vilde dyr og planter samt bedre mulighed for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv. Blandt de konkrete indsatsområder vil være omlægning til natur gennem bl.a. etablering af skov, forbedring af biodiversiteten samt lettere adgang til naturen.

 • Bedre vilkår for virksomheder – også i yder- og landkommuner
  Regeringen ønsker at gennemføre yderligere forbedringer af virksomhedernes vilkår med henblik på at indfri regeringens målsætning om at øge BNP med 20 mia. kr. i 2020 gennem bedre rammevilkår for erhvervslivet. Det kræver vækst i hele Danmark. Derfor vil regeringen skabe bedre grundlag for at bo og arbejde i yder- og landkommuner. Regeringen vil også fremadrettet sikre, at der er en stærk sammenhæng mellem arbejdsmarkedets behov og arbejdsstyrkens kvalifikationer.

 • Fortsat udbygning med vedvarende energi
  Udbygningen med havvindmølleparkerne Kriegers Flak og Horns Rev III frem mod 2020 vil markant øge brugen af vedvarende energi i Danmark.

Regeringen vil prioritere 15 mia. kr. til tryghed, bedre vilkår for socialt udsatte og uforudsete udgifter

 • Tryghed
  Regeringen vil fortsat prioritere midler til at sikre borgernes tryghed. Regeringen har ført en konsekvent og aktiv retspolitik, som har bidraget til, at kriminaliteten er faldende. Det gælder bl.a. en styrket indsats mod ungdomskriminalitet. Unge, som begår kriminalitet, skal hurtigt mærke en konsekvens, og der skal samtidigt sættes tidligt ind med en forebyggende indsats. Det gælder også bekæmpelsen af terror, hvor regeringen har fremlagt en ambitiøs terrorpakke, der bl.a. giver de relevante myndigheder flere redskaber. Og der skal også være midler til at prioritere borgernes tryghed i de kommende år.

 • Bedre vilkår for socialt udsatte
  Regeringens ambitiøse sociale 2020-mål skal sikre bedre vilkår for de mest udsatte og sårbare i samfundet ved at målrette den eksisterende sociale indsats mod de metoder og konkrete indsatser, der skaber de bedste resultater for den enkelte.

 • Ny velfærd og uforudsete udgifter
  Der kommer næsten altid ekstra udgifter i løbet af et år, som ikke var forudset på finansloven. Det så vi bl.a. med terrorangrebene i København og Paris. Her kunne regeringen kort tid efter fremlægge en ambitiøs terrorpakke, hvor det var muligt at prioritere ca. 100 mio. kr. i 2015 stigende til knap 150 mio. kr. fra 2017 og frem.

Kilde: Regeringens udspil "Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab".  Læs hele udspillet her.

Forrige artikel Regeringen fremlægger valgudspil Regeringen fremlægger valgudspil Næste artikel Vismænd: Dansk økonomi i fremgang Vismænd: Dansk økonomi i fremgang