Overblik: Her er næste års finanslov

FAKTA: Regeringen har sammen med sine blå støttepartier fået næste års finanslov på plads. Se den her. 

Torsdag faldt finansloven for 2016 på plads, da det lykkedes finansminister Claus Hjort Frederiksen at finde opbakning hos de blå støttepartier Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative. Se hovedpunkterne herunder: 

Styrket kernevelfærd

 • Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 milliarder kroner og 1 milliard kroner yderligere til en værdig ældrepleje.
 • Der afsættes 300 millioner kroner i 2016 og 450 millioner kroner årligt fra 2017 til at sikre patienterne hurtig udredning og behandling på sygehuset. 
 • Der afsættes 320 millioner kroner i 2016 og 300 millioner kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. 
 • Med aftale om udmøntning af satspuljen for 2016-2019 på sundheds- og ældreområdet prioriteres herudover knap 200 millioner kroner årligt 2016-2019 til en national handlingsplan for demens 2025 samt konkrete initiativer for de svageste ældre.
 • Der afsættes 50 millioner kroner årligt fra 2016 til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger.
 • Tryghed for akuthjælp i alle dele af landet
 • Aftaleparterne ønsker at styrke den akutte indsats i landets yderområder og afsætter 20 millioner kroner i 2016 til at styrke den regionale akutindsats i områder med lang responstid. Midlerne kan bl.a. anvendes til støtte til akutbiler og akutlægebiler.
 • Der afsættes 20 millioner kroner i 2016 til en styrket resistensbekæmpelse på sygehuse.

Ældrepleje

 • Kommunerne skal fremover formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.
 • Der afsættes en milliard kroner årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne.
 • Den populært kaldte ældremilliard kan bl.a. anvendes til personale (varme hænder) og til kompetenceudvikling.

Udlændingepolitik og jobreform

 • Flere omfattes af integrationsydelsen. Målgruppen for integrationsydelsen udvides til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst syv ud af de seneste otte år.
 • Der indføres et nyt kontanthjælpsloft og et skærpet rådighedskrav i form af en 225-timers regel for både gifte og ugifte. Se aftalen her

Lettere at være dansker

 • Nedsættelse af registreringsafgiften for personbiler og motorcykler fra 180 til 150 procent. Der skal betales cirka 10-20.000 kroner mindre i registreringsafgift for en mellemstor familiebil. 
 • Nominel fastfrysning af grundskylden i 2016.
 • BoligJobordning fastholdes i 2015 og videreføres i 2016 og 2017 med en ny, grønnere profil.

Virksomheder i Danmark

 • Der afsættes i alt 150 millioner kroner årligt i 2016-2019 til initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i hele Danmark.
 • Nedsættelse af NOx-afgiften fra 25 til 5 kroner per kilo med virkning fra 1. juli 2016. 
 • Annullering af reklameafgiften.
 • Der gennemføres en erhvervsbeskatningsreform, der skal gøre den danske erhvervsbeskatning mere enkel og konkurrencedygtig. Der afsættes i alt 210 millioner kroner årligt fra 2016 til initiativer.
 • Ved overdragelse af aktier i en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond vil der ikke ske avancebeskatning ved overdragelsen. Der afsættes 360 millioner kroner årligt til initiativet.
 • Der afsættes 200 millioner kroner fra 2016 og frem til at nedsætte bo- og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem mv.
 • Rammevilkårene i forbindelse med generationsskifte i familieejede virksomheder styrkes yderligere fra 2018. Der afsættes 600 millioner kroner i 2018, 700 millioner kroner i 2019 og 800 millioner kroner i 2020 og frem til en yderligere nedsættelse af bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder.
 • Udvidelse af tonnageskatordningen, således at mobile borerigge omfattes fra 2016.
 • Mulighed for medarbejderaktier. Der genindføres skattefrihed for individuelle medarbejderaktier svarende til tidligere regler.

Landbrug og miljø

 • Der afsættes en reserve på 75 millioner kroner årligt 2016-19 til initiativer inden for fødevare- og landbrugserhvervet.
 • Der afsættes en reserve på 75 millioner kroner i 2016 og 150 millioner kroner årligt i 2017-2019 til målrettede kompenserende miljøtiltag for at kunne lempe landbrugets kvælstofregulering.

Uddannelse og kultur

 • Der afsættes 120 millioner kroner årligt til at øge tilskuddet til frie grundskoler med to procentpoint til i alt 73 procent af udgiften per elev i folkeskolen.
 • Der gennemføres et ekstraordinært løft af erhvervsuddannelserne på 150 millioner kroner.
 • Der omprioriteres to procent af bevillingerne til Statens Kunstfond, svarende til ni millioner kroner årligt, i perioden 2016-2019 til en række udvalgte initiativer.

Udviklingsbistand

 • Der afsættes en reserve på 300 millioner kroner i 2016 for at tage højde for et eventuelt højere dansk EU-bidrag eller nationalt bidrag – bl.a. som følge af flygtningekrisen i Europa og øvrige merudgifter til nærområdeindsatsen.
 • Den humanitære bistand, herunder nærområdeindsatsen, øges i udgangspunktet med 50 millioner kroner på finansloven for 2016 i forhold til det budgetterede på finansloven for 2015. De humanitære midler vil blive prioriteret til de områder, hvor behovet er størst, herunder basale fornødenheder, såsom mad og telte i flygtningelejre i nærområdet.
 • Det vurderes, at Danmarks udviklingsbistand i 2016 vil udgøre 0,71 procent af BNI.

Øvrigt

 • Der afsættes 1,9 milliarder kroner mere til politiet frem mod 2019. Se aftale her.
 • Der afsættes yderligere fire millioner kroner i 2016 til dyrevelfærdspuljen, hvorfra der kan gives tilskud til foreninger og organisationer, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. Dermed øges det samlede tilskud fra puljen til i alt cirka ti millioner kroner.

Pengene til finansloven er som ventet fundet ved at spare på udviklingsbistand, uddannelse og forskning. Det er bestemt, at der skæres ned på uddannelse og forskning, så der skæres to procent de næste fire år. Dog friholdes erhvervsuddannelserne i 2016.
Samtidig har regeringen haft som mål at nedbringe udviklingsbistanden fra det nuværende niveau på 0,87 procent af BNI til 0,7 procent, som er FN’s officielle mål. Med den nye finanslov kommer udviklingsbistanden i 2016 ned på 0,71 procent.

Se hele finansloven her

Forrige artikel Kvinder har markant flere sygedage end mænd Kvinder har markant flere sygedage end mænd Næste artikel Regeringen opjusterer: Forventer 25.000 asylansøgere Regeringen opjusterer: Forventer 25.000 asylansøgere