Se VLAK's initiativer: Erhvervsaktiviteter i det offentlige skal tøjles

OVERBLIK: Det er ikke en kommunal opgave at udlåne bageudstyr, mener regeringen, der nu vil stramme lovgivningen, så de erhvervsaktiviteter, som stat, kommuner og regioner i dag udfører, begrænses. 

Offentlige erhvervsaktiviteter skal begrænses. 

Det mener regeringen, der torsdag har fremlagt udspillet Fair og lige konkurrence. Her foreslår regeringen blandt andet, at statslige institutioner ikke længere skal udføre rådgivning eller kursusaktiviteter i konkurrence med private, ligesom kommunerne hverken skal sælge viden om it-systemer i konkurrence med private ivirksomheder eller lade bibliotekerne udlåne bageudstyr.

Se regeringens initiativer herunder.

1. Klarere regler og begrænsning af offentlige erhvervsaktiviteter

- Lovfæstelse og præcisering af regler: Regeringen vil sikre mere præcise og tydelige regler, som skal skabe større gennemsigtighed om rammerne for kommuners og regioners erhvervsaktiviteter.

Det skal gøres ved at lovfæste de uskrevne kommunalfuldmagtsregler og myndighedsfuldmagtsregler om erhvervsaktivitet i én lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed.

- Begrænsning af erhvervsaktivitet: Regeringen vil begrænse de gældende muligheder for erhvervsaktivitet, hvor der ikke er væsentlige samfundsmæssige hensyn, der taler imod, og hvor konsekvenserne er afdækket.

Eksempelvis afdækkes det, hvorvidt kommuner og regioner fortsat skal have adgang til at sælge viden om it-systemer, der ikke udspringer af unik kommunal eller regional viden, eller om kommuner skal kunne etablere gratis fitnesscentre, som ikke har et specifikt genoptrænende, rehabiliterende fokus, og som sker i konkurrence med private fitnesscentre.

- Begrænsning af andre adgange til offentlig erhvervsaktivitet: Regeringen vil begrænse adgangene til offentlig erhvervsaktivitet, der følger af finansloven eller anden lovgivning. Det gælder for eksempel en indskrænkning af adgange til erhvervsaktiviteter beskrevet i biblioteksloven eller adgangene til, at statslige institutioner sælger rådgivningsydelser.

- Indskrænkning af mulighederne for statslige gratisydelser: Regeringen vil afdække øvrige statslige aktiviteter langt fra de offentlige kerneopgaver, hvor ydelser stilles gratis til rådighed i konkurrence med private. Det kan for eksempel være gratis rådgivningsydelser, som ligeledes varetages af private virksomheder.

2. Initiativer for at sikre fair prissætning og lige vilkår

- Klarere regler og bedre vejledning: Regeringen vil med afsæt i OECD’s anbefalinger sikre, at de statslige priser ikke er konkurrenceforvridende. Konkret præciseres de gældende retningslinjer for statslig prissætning. Samtidig styrkes den nuværende vejledning til statslige institutioner.

- Samling og styrkelse af de kommunale og regionale prissætningsregler: Regeringen vil indføre generelle regler for kommunal og regional prissætning i forbindelse med den nye lov om kommunal- og regional erhvervsvirksomhed. Reglerne vil så vidt muligt følge de statslige prissætningsregler, så begge regelsæt er afstemt med OECD’s anbefalinger for prissætning.

- Mere retvisende kontrolbud: Regeringen ønsker at sikre større åbenhed og en stærkere opfølgning med kontrolbuddene i forhold til, om den udbudte opgave gennemføres til de priser og konditioner, der er angivet i kontrolbuddet ved kommunale og regionale udbud. Regeringen vil derfor skærpe de gældende kontrolbudsregler og styrke vejledningsindsatsen, så det sikres, at kommuner og regioner anvender kontrolbud efter hensigten.

3. Bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse

- Ny tværgående og uafhængig klagemyndighed: Regeringen vil lovfæste og etablere en klagemyndighed, som skal håndhæve reglerne om offentlig erhvervsaktivitet. Myndigheden kan tage stilling til om reglerne bliver overholdt både i forhold til kommunal og regional erhvervsvirksomhed samt statslig indtægtsdækket virksomhed.

Hvis reglerne ikke er overholdt, kan klagemyndigheden give et påbud om ophør af aktiviteten, eller om at der skal fastsættes nye priser i henhold til reglerne. Afgørelsen kan ankes til Konkurrenceankenævnet. Den nye myndighed vil være uafhængig og placeres under Erhvervsministeriet i Nævnenes Hus i Viborg.

- Styrket myndighedsindsats: Regeringen vil styrke håndhævelse og klagemuligheder yderligere gennem flere ressourcer. I tillæg til de ressourcer, der overføres fra de nuværende håndhævelsesmyndigheder, vil der blive tilført ekstra midler. Den øgede kapacitet skal bidrage til kortere sagsbehandlingstider, højere kvalitet og til, at der kan tages flere sager op. 

Forrige artikel Rigsrevisionen skal kulegrave lønforholdene i DR Rigsrevisionen skal kulegrave lønforholdene i DR Næste artikel DF om bilafgifter: Stop leasingfusk, og vi får råd til billigere biler DF om bilafgifter: Stop leasingfusk, og vi får råd til billigere biler