Affaldsforening: Landfill mining kan løfte presset på vores klode

DEBAT: Som det ser ud nu, er landfill mining ikke attraktivt. Men der er ingen vej udenom – vi skal udvikle teknologier, der gør det muligt, for det vil være til gavn for vores klode, skriver Jacob H. Simonsen.

Af Jacob H. Simonsen
Direktør i Dansk Affaldsforening

Der kan være flere formål med at fremme landfill mining. Fælles for dem alle er, at de kan være med til at udvikle teknologier, der kan medvirke til, at vi får mest muligt ud af vores ressourcer i en (frem)tid, hvor presset på kloden er større end nogensinde før.

Der er ingen af de undersøgelser, vi har gennemført i Danmark, der tyder på, at landfill mining på deponier er en (økonomisk) guldgrube – tværtimod. Men derfor kan det godt have et miljømæssigt positivt formål, der eksempelvis kan handle om, at værdifulde metaller ikke må gå tabt. Tiden vil nok også arbejde for, at der bliver bedre og bedre økonomi i at grave de tabte ressourcer op og bruge dem igen.

Udviklingen kan også fremmes ved at ændre ved den eksisterende lovgivning og/eller afgiftsstruktur, således at der er mere positive incitamenter til at fremme landfill mining.

Uanset hvad befinder vi os på et felt, hvor der er brug for udviklingen af teknologier specielt rettet mod landfill mining. Det gælder såvel teknologier, der kan kortlægge indholdet af (afsluttede) deponier, samt teknologier, der kan sikre, at der sker den bedst mulige sortering og videre behandling af det affald, vi graver op.

Grundvand og arealer
Meget tyder på, at en række af de 3.000 deponier, der ligger rundt omkring i Danmark, giver eller kan give anledning til forurening af vores grundvand. Det er ingen hemmelighed, at der siver miljøfremmede stoffer ud fra gamle deponier, der potentielt udgør en risiko for miljøet. Her vil det i sig selv give værdi at grave affaldet op og få det håndteret, så det ikke er til skade for grundvand og vandløb.

I den sammenhæng kan vi lige så godt gøre en dyd af nødvendigheden og få mest muligt ud af det affald, der skal fjernes fra gamle deponier. Hertil er der også brug for nye teknologier, da problematikken er den samme som allerede nævnt.

Det kan også være et formål at byggemodne arealer, der nu er lukkede deponier. I takt med udviklingen generelt kan arealer, der tidligere var uinteressante, blive (økonomisk) attraktive, hvis der renses op efter fortidens synder.

Her kan vi også - analogt til beskyttelsen af vores vandressourcer – gøre en dyd af nødvendigheden og bruge denne platform til at få håndteret affaldet bedst muligt og udvikle nye teknologier.

Teknologi og eksport
Der kan være delte meninger om potentialet for landfill mining i Danmark – isoleret set. Men der er næppe tvivl om, at der i en række andre lande er gode muligheder, da de ikke har været lige så langt fremme i skoene som os. For eksempel har det siden 1996 været forbudt at deponere forbrændingsegnet affald i Danmark.

Så udover at vi selv kan høste gevinster ved at fremme landfill mining, er der også et potentielt stort eksportmarked i sigte. Det vil dog kræve, at vi udvikler metoder og teknologier til at hente ressourcerne ud af deponierne. Det bør vi investere i, idet vi derved kan stå stærkere på et fremtidigt eksportmarked, hvor grønne teknologier vil blive efterspurgt.

Affaldsenergi og deponering
Når vi ”landfill miner”, vil vi med sikkerhed grave affald op, der ikke kan genbruges eller genanvendes. Det skal vi også have med, når vi arbejder videre med landfill mining. Vi skal have kapacitet på vores eksisterende og fremtidige affaldsenergi- og deponeringsanlæg til at modtage og behandle affald, der graves op, men som ikke umiddelbart kan materialenyttiggøres.

De danske erfaringer viser, at der er betydelige dele af det opgravede affald, der skal udnyttes til el og varme eller deponeres på ny.

Landfill mining synes ikke attraktivt lige nu. Men vi er også kun lige gået i gang – og så har vi ikke snakket om urban mining, hvor der også er store potentialer.

På lang sigt er der ingen vej udenom. Vi skal i gang med at udvikle teknologier og metoder, der gør det muligt – teknisk og økonomisk – at udføre landfill mining. Til gavn for grundvandet, vores fossile ressourcer, vores arealanvendelse og eksport.

Forrige artikel Forsker: Landfill mining kan blive et vigtigt bidrag til bæredygtig udnyttelse af ressourcer Forsker: Landfill mining kan blive et vigtigt bidrag til bæredygtig udnyttelse af ressourcer Næste artikel LA: Kommuner slår plat på drikkevandsbeskyttelsen LA: Kommuner slår plat på drikkevandsbeskyttelsen