Patienter: Digital kontakt bør erstatte fysiske møder i sundhedsvæsenet

DEBAT: Digital kontakt med sundhedsvæsenet skal være et tilbud på alle de sundhedsområder, hvor det er forsvarligt og trygt for patienten, skriver Danske Patienters formand, Klaus Lunding.

Af Klaus Lunding
Formand, Danske Patienter

Videokonsultationer i almen praksis, digital genoptræning i kommunerne og virtuelle kontroller med specialisten på hospitalet.

Coronaepidemien har tvunget sundhedsvæsenet til at handle hurtigt, og på få uger er der skabt flere løsninger og erfaringer i forhold til digital kontakt og digital kommunikation, end de seneste års tovtrækkerier har kunnet tilvejebringe.

En ny repræsentativ analyse blandt 1.460 borgere viser, at danskerne er glade for muligheden for at kunne mødes med sundhedsvæsenet via en skærm og telemedicinske løsninger.

Tre ud af fire danskere, der har været i digital kontakt med sundhedsvæsenet inden for det seneste halve år mener, at fordelene er større end ulemperne, og de ønsker, at digital kontakt i fremtiden bør erstatte flere af de fysiske møder. Især blandt personer med en kronisk eller langvarig sygdom synes potentialet at være stort.

Vil spare patienterne tid
Det er ikke så underligt, da mennesker med kroniske og langvarige sygdomme ofte bruger timer og dage på landevejen, i almen praksis og på hospitalerne, og det kan være vanskeligt at leve en normal hverdag.

Digital kontakt i stedet for personligt fremmøde vil typisk spare patienterne tid og give større fleksibilitet i en hverdag, hvor sygdom skal håndteres side om side med arbejde, familie og fritid.

De digitale løsninger understøtter også patienterne i at være aktive i overvågning og behandling af deres sygdom, og digitaliseringen kan dermed styrke mulighederne for patient- og pårørendeinddragelse.

Indtil nu har muligheden for digital kontakt til sundhedsvæsenet været meget begrænset, og langt de fleste tilbud har haft projektstatus. Det betyder, at adgangen hverken er bredt tilgængelig eller lige så udbredt, som patienterne efterspørger.

Anbefalinger skal fastholde udviklingen
I Danske Patienter har vi derfor et klart budskab til regionerne, almen praksis, kommunerne og Folketinget: Udviklingen skal fastholdes og tages et skridt videre, så potentialet i de digitale løsninger for alvor bliver indfriet.

Derfor har Danske Patienter udarbejdet en række anbefalinger om udvikling og implementering af digital kontakt i sundhedsvæsenet – til gavn for patienter, pårørende og det samlede sundhedsvæsen.

Selvfølgelig skal vi se på, hvor det giver mening at bruge digitale løsninger i sundhedsvæsenet, så vi ikke risikerer større ulighed og faglige brister. Og vi skal se på, hvordan vi kan støtte dem, der ikke bliver favnet af de digitale løsninger.

Men vi mener også, at der er stort potentiale. Derfor skal vi se på muligheder fremfor begrænsninger og fastholde momentum for udviklingen af platforme til digital kontakt.

Regeringen skal bør sikre udviklingen
Vi opfordrer til, at regioner, kommuner og almen praksis fastholder driften af de initiativer, som er implementeret under coronaepidemien. Sideløbende skal regeringen sætte sig i spidsen for at sikre, at udviklingen af digitale tilbud styrkes, så flere får adgang til mere fleksible kontaktmuligheder.

Digital kontakt skal være et tilbud på alle de områder, hvor det er fagligt forsvarligt og trygt for patienten at erstatte fysiske møder med digitale møder.  Fra nationalt hold bør man sætte rammen for en forstærket opsamling og anvendelse af de mange nye erfaringer, der er blevet gjort om brugen af digital kontakt.

Det kan gøre os klogere på, hvor digital kontakt giver faglig mening, og give viden om, hvordan man bedst tilrettelægger de virtuelle møder til gavn for patienterne og deres pårørende.

Digital kommunikation er ikke for alle
Vi anbefaler, at udvikling, implementering og anvendelse af digital kontakt sker på baggrund af retningslinjer, som angiver, hvor og hvornår det fagligt set kan give mening at gennemføre konsultationer via digitale løsninger.

Herunder bør det sikres, at der stadig indimellem er fysiske møder mellem læge og patient. Og så skal brugen af digital kontakt altid være med respekt for den enkelte patients præferencer og ud fra en individuel drøftelse af fordele og ulemper.

For nogle vil digital kontakt til sundhedsvæsenet betyde mere frihed i hverdagen og bedre egenomsorg. Omvendt kan andre være usikre på de digitale løsninger eller mangle den fysiske kontakt i mødet med lægen eller andre sundhedspersoner.

Derfor er det ikke meningsfuldt at opstille meget faste kriterier for, hvilke patientgrupper eller hvilke typer af behandlinger der gøres (eller ikke gøres) digitale.

Digital kommunikation i undervisningen
Digital kommunikation kræver øvelse, og det kræver viden om, hvilke forhold der kan give god kvalitet i kommunikationen.

Derfor opfordrer Danske Patienter til, at digital kommunikation bliver en fast del af grund- og efteruddannelserne for de sundhedsprofessionelle. Det handler både om det tekniske – for eksempel hvordan kameraet skal placeres for, at man kan få god øjenkontakt.

Men det handler i høj grad også om relationelle forhold – for eksempel hvordan man får et godt flow i dialogen, hvordan man opfanger eventuelle usikkerheder hos patienten, og hvordan man kan inddrage de pårørende.

Myndighederne bør aktivt informere patienter og befolkning om mulighederne for digital kontakt. Det er blandt andet oplysninger om, hvornår og hvordan man kan gøre brug af de digitale løsninger og om de fordele og ulemper, der kan være ved digital kontakt.

Her kan myndighederne med fordel samarbejde med patient- og pårørendeforeningernes rådgivninger for at udbrede budskabet.

Nye løsninger skal implementeres hurtigt
Der skal investeres i sikker infrastruktur og brugervenlige løsninger, og myndighederne bør være på forkant med nye løsninger.

Der skal arbejdes for, at PRO-data kan integreres i de digitale platforme. Teknologier, som understøtter digitale kontakter, udvikler sig hastigt. Det gælder for eksempel applikationer, der kan afsløre, om forandringer i huden er alvorlige og kræver behandling.

Selvom teknologien på nogle områder ikke er sikker i dag, kan den være det i morgen – og det er vigtigt, at sundhedsvæsenet får rammer, der tillader hurtig implementering af nye, sikre løsninger.

Brugervenlighed og sikkerhed i de tekniske løsninger er afgørende for, at patienterne finder det trygt og nyttigt at bruge digitale platforme i deres kontakt med sundhedsvæsenet.

Inddrag pårørende
Sidst, men ikke mindst, bør patienter og pårørende inddrages i udviklingen.

Patienter og pårørende har en væsentlig viden om, hvad der skal til for at skabe en god kontakt og en god samtale via digitale løsninger. Patienter og pårørende vil ligeledes have erfaringer med, hvilke situationer der overordnet egner sig til digital kontakt, og hvornår et fysisk møde er afgørende.

Deres viden vil kunne målrette sundhedsvæsenets udvikling af praksis for anvendelse af digital kontakt, så den passer til patienter og pårørendes behov. Derfor anbefaler Danske Patienter, at patienter og pårørende med egne erfaringer samt patient- og pårørendeforeningernes repræsentative viden inddrages systematisk i udvikling af både løsninger og retningslinjer for deres anvendelse.

Coronakrisen skabte momentum
Det er med stor tilfredshed, at vi oplever en udbredt opbakning til patient- og pårørendeforeningernes ønske om at fortsætte den positive udvikling – en opbakning, som vi har set i både regioner, kommuner, almen praksis og i Folketinget.

Men vi er alligevel bange for, at det momentum, der er skabt nu, og de gode erfaringer, som man har fået under coronakrisen, bliver rullet tilbage, fordi der i nogle fagkredse er modstand mod at gøre det digitalt.

Vi ser meget gerne mere forskning i digital kontakt. Men det vil være urimeligt at udskyde oplagte fremskridt i sundhedsvæsenet for i stedet at samle viden de næste mange år.

Allerede nu er der mange gode erfaringer, som viser, hvor det kan give mening at bruge digital kontakt. Og så har vi i øvrigt tillid til, at den sundhedsprofessionelle sammen med patienten kan vurdere, om et fysisk møde eller en digital konsultation giver mest mening i den konkrete situation.

Det handler om at se på muligheder frem for begrænsninger.

Forrige artikel DSR: Sådan undgår vi udsving i kvali­teten af introforløb til sygeplejersker DSR: Sådan undgår vi udsving i kvali­teten af introforløb til sygeplejersker Næste artikel MEP og fagforbund: Glem ikke den stille dræber under Europas genopbygning MEP og fagforbund: Glem ikke den stille dræber under Europas genopbygning