Kommentar af 
Hans-Ole Bækgaard

Det hjælper ikke at sige til unge med mistrivsel, at de må få styr på deres liv

Barnet lærer ikke noget af at få at vide, hvad der er det rigtige, eller hvad forældrene synes. I arbejdet med livsmod og robusthed bør man i stedet genbesøge betydningen af "livsduelighed", skriver Hans-Ole Bækgaard.

Relationer afgørende. Man vinder taleret ved at vinde tillid. Og det har sin pris, for det kræver tid og nærvær som en afgørende investering, skriver Hans-Ole Bækgaard. 
Relationer afgørende. Man vinder taleret ved at vinde tillid. Og det har sin pris, for det kræver tid og nærvær som en afgørende investering, skriver Hans-Ole Bækgaard. 
Hans-Ole Bækgaard
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Tidligere på året holdt jeg et oplæg om almendannelse og kirkens ansvar.

Her fik jeg smag for et ord, jeg ikke har kunnet slippe: livsduelighed. Vi har hermed fat i et andet perspektiv, end hvad det ofte anvendte begreb "robusthed" rummer.

Sagen er, at hvis vi vil opdrage vores børn og unge til at væ­re livsduelige samfundsborgere og styrke deres karakter­dan­nelse, må vi også være klar til at investere tid og nærvær.

Hvordan kan det komme til udtryk i hjem og fællesskaber? – for netop her påhviler et stort ansvar; det er nemlig ikke altid samfundets skyld og opgave.

En tendens hos flere unge er, at de oplever, de skal være alle steder på én gang og så alligevel ingen steder.

Mange har svært ved at vælge, fordi de er bange for at vælge forkert. Det er ikke bare valget, der er i spil, men mig, min identitet og mit værd.

Det handler blandt andet om skrøbelighed i forhold til perfekthedskultur, præstationsangst og mangel på selvværd. I øvrigt optræder dette ikke kun hos unge, men præger i flere generationer.

I dette samspil er relationer afgørende. Man vinder taleret ved at vinde tillid

Hans-Ole Bækgaard, formand, Indre Mission.

Livsduelighed handler også om at blive hjulpet på vej, blive udrustet til at træffe gode valg og at vide sit værd i at kunne træffe valg i det hele taget. Det handler ikke bare om at få at vide, hvad der er det rigtige, eller hvad forældrene synes. Det lærer barnet ikke noget af.

Også i dette samspil er relationer afgørende. Man vinder taleret ved at vinde tillid. Og det har sin pris, for det kræver tid og nærvær som en afgørende investering.

I en kommentar 18. august hos Altinget spørger Lisbeth Knudsen: "Har vi skabt et samfund uegnet for børn?".

Blandt de mange gode betragtninger og spørgsmål skriver hun: "Mistrivsel er symptom også på noget andet og mere… Mens de voksne er tilbøjelige til at give samfundet og systemerne skylden, så er det bemærkelsesværdigt, at de unge mest af alt bebrejder dem selv, når de ikke synes, de lykkes."

Om skribenten

Hans-Ole Bækgaard er formand for Indre Mission. 

Han er en del af det faste skribenthold på Altinget Etik og Tro, hvor han løbende skriver kommentarer i krydsfeltet mellem politik, tro og etik.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringens nedsatte Trivselskommission skal forholde sig til fire temaer, hvoraf det tredje lyder: Livsmod og robusthed: Alle børn og unge skal have mod på livet og være robuste til at tackle de udfordringer, som livet bringer.

Jeg deler Lisbeth Knudsens vurdering, når hun skriver, at "det er jo meget flotte målsætninger at arbejde med, men sagen er, at vi taler om problemerne, som noget samfundet skal gøre for de unge, mens løsningerne i høj grad ligger i, at de trygge relationer og fællesskaberne skal findes i familie- og vennekredse. At børnene og de unge formes og får mod på livet med den kærlighed og tillid fra forældrene, der fremmer selvværd og selvtillid hos de unge."

Det hjælper ikke at sige til unge med mistrivsel, at nu må de få styr på deres liv. Problemstillingen er nemlig langt mere kompleks. I arbejdet med livsmod og robusthed bør man (gen)besøge betydningen af "livsduelighed".

Læs også

Med livsduelighed har vi med dannelse at gøre helt fra barnsben. Dannelse er en erfarings- og læreproces, der ikke er bundet op på at skulle lære noget bestemt. 

Dannelse handler om, at værdier og viden forankres i barnets personlighed, som barnet automatisk bruger, når det skal begå sig i verden. 

Fremfor kun at have blik for at have mod på livet og være robuste, må vi også spørge efter: Hvilke samfundsborgere og medmennesker vil vi have efter eksempelvis et skoleforløb?

Hvad vil vi som samfund danne til – hvilket samfund ønsker vi os? Her er det vigtigt at notere sig, at dannelse har sit udspring i menneskesyn og samfundssyn.

Tidligere biskop Kjeld Holm har sagt: "Hvad er dannelse? Dannelse er en indsigt i, hvad der er afgørende i den menneskelige tilværelse. Hvor uddannelse handler om at blive dygtig til et eller flere fag, så handler dannelse om at blive livsduelig – også i etisk henseende".

Holm forsætter: "Derfor er mødet med kultur afgørende, fordi vi igennem en sådan tilegnelse lærer om andre tiders indsigt i, hvad der er godt og ondt. Dannelse, der også altid er identisk med en livsrejse, der kan være kort eller lang."

Dannelse handler om at blive menneske gennem andre mennesker. Livsduelig.

Det modsatte er ikke at være livsuduelig, men at være ramt af mistrivsel og følger heraf. Derfor påhviler der et fælles ansvar – hos forældre, i fællesskaber, i skolen, på arbejds­plads – at hjælpe hinanden til at blive menneske, og at det er legitimt at være på vej, spørge om hjælp, stadig tilegne sig og blive klogere.

I bogen ’Påvirk med respekt’ giver Carsten Hjorth Pedersen god vejledning til at stå i dette ansvar, som omhandler såvel måden som formen. Vi er ganske enkelt nødt til at påvirke børn, for at de kan blive selvstændige voksne. Men det skal gøres med respekt.

Især er disse to forhold ved påvirkning vigtigt at have for øje:

1) konfrontering uden intimidering, det vil sige at træde barnet, eleven og andre for nær eller træde ind i det allerinderste hos vedkommende uden at være blevet inviteret; 2) tilbagetrækning uden desertering, det vil sige: forlade, lade i stikken, svigte.

Sagen er, at hvis vi vil opdrage vores børn og unge til at være livsduelige samfundsborgere og styrke deres karakterdannelse, må vi også være klar til at investere tid og nærvær

Hans-Ole Bækgaard, formand, Indre Mission

Denne forståelse ligger i god forlængelse af en tankegang hos Søren Kierkegaard.

I de senere år er han i pædagogisk og psykologisk sammenhæng flittigt blevet citeret for, at "man, når det i sandhed skal lykkes én at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der".

Kierkegaard uddyber: "For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han –men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min mere-forståen gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham". 

Vi bemærker, at Kierkegaard formaner til forsigtighed, når man skal meddele sig til andre.

Men han har faktisk en pointe mere, som meget ofte overses, når han citeres – ved at se i overskriften i samme skrift til § 4: "At man, selv om et menneske ikke vil gå med, hvorhen man stræber at føre ham, dog kan gøre ét for ham: tvinge ham til at blive opmærksom".

Det vil sige: Kierkegaard maner altså ikke kun til forsigtighed, men også til vovemod, når vi skal meddele os til andre.

Dermed er vi tilbage ved udfordringen nævnt i begyndelsen: Sagen er, at hvis vi vil opdrage vores børn og unge til at være livsduelige samfundsborgere og styrke deres karakterdannelse, må vi også være klar til at investere tid og nærvær. 

Hvordan kan det komme til udtryk – ikke mindst i hjem og nære fællesskaber? For netop her påhviler et stort og afgørende ansvar. Hvad gør du?

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00