DF til Gjerding: Vores forslag vil demokratisere fredninger

REPLIK: DF's forslag om at lade Naturfredningsforeningen dele magten til at foreslå fredninger er en demokratisering af hele fredningsprocessen, mener Lars Vestergaard (DF). Flere aktører vil blive hørt, og diversiteten i forslagene øges markant.

Af Lars Vestergaard (DF)
Folketingskandidat i Københavns Storkreds

Det klinger hult, når præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening (DN) Maria Reumert Gjerding (fhv. folketingsmedlem for Enhedslisten) lægger ud med ’Korsbæk-argumentet’:

”I mere end 80 år har Danmarks Naturfredningsforening haft mulighed for at beskytte naturen ved at foreslå fredninger. Det skal nu være slut, hvis det står til Dansk Folkeparti.”

Intet kunne være fjernere, hvis man faktisk gør sig den umage at læse, hvad Dansk Folkepartis forslag rummer. DN skal bare dele magten med andre organisationer, og flere får ret til at rejse fredningssager.

Uddrag fra forslaget: ”Flere grønne organisationer skal kunne rejse en fredningssag og kun sammen med en myndighed. Danmarks Naturfredningsforening har siden 1937 som den eneste private organisation haft en lovhjemlet, eksklusiv ret til at foreslå, at der gennemføres en naturfredning et sted i Danmark. Med dette beslutningsforslag ønskes, at kredsen af organisationer, der kan rejse fredningssager, udvides, så også andre grønne organisationer får denne ret. Organisationerne kan eventuelt slå sig sammen og i fællesskab henvende sig til staten eller en kommune med et forslag om fredning og søge at få myndighedernes opbakning til forslaget som medrejsere af fredningssagen.”

Diversitet i fredningsforslag
Danmarks Naturfredningsforening har de sidste 80 år udført et fantastisk arbejde for den danske natur med dens eksklusive ret til at foreslå fredninger – ingen tvivl om det.

Maria Reumert Gjerding siger endvidere: "Størstedelen af alle fredninger bliver kun foreslået og gennemført, fordi Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningsforslagene."

Ja, naturligvis, de har jo monopol på indstillinger.

Med det her forslag vil viften af aktører blive meget større, og dermed vil diversiteten i fredningsforslagene øges markant med flere grønne organisationers mulighed for at blive hørt.

Totalitær tilgang
Dansk Folkeparti ønsker ikke den totalitære tilgang, som Maria Reumert Gjerding er fortaler for. Dansk Folkeparti ønsker bredere borgerinddragelse. Borgerne, de øvrige grønne organisationer og de respektive kommuner skal naturligvis inddrages langt tidligere i en demokratisk proces.

I hovedparten af sagerne i dag bliver de berørte lodsejere først underrettet om den kommende fredningssag, når fredningsforslaget er offentliggjort, og retsvirkningerne af forslaget er indtrådt – det er ikke et moderne demokrati værdigt. I dag er der flere instanser, der beskytter naturen i Danmark.

I forslaget står endvidere: "Der er imidlertid gennem de seneste 30-50 år kommet flere nye virkemidler i den generelle naturbeskyttelses- og arealanvendelseslovgivning til, som skal sikre natur og landskaber. Der er f.eks. planlovens bestemmelser om zoneinddeling og om byggeri i landzone og om beskyttelseslinjer, Natura 2000-regler og -handleplaner og flere nationalparker. Og den 20. maj 2016 indgik Regeringen og Dansk Folkeparti en politisk aftale, »Aftale om en naturpakke«, der indeholder en lang række initiativer. Desuden er der i stigende omfang øremærket midler til naturgenopretningsprojekter, ligesom private fonde har opkøbt arealer til naturformål."

Demokratisering 
Der er i Dansk Folkepartis forslag tre nyskabelser:

1. Flere grønne organisationer får mulighed for at rejse en fredningssag

2. Rejsning af en sag skal ske i samarbejde med stat eller kommune

3. Tidlig inddragelse af potentielt berørte lodsejere. 

Dette vil demokratisere proceduren for at rejse og gennemføre en fredningssag, så der skabes bredest muligt engagement.

Der er i dag fine naturbeskyttelsesvirkemidler, som der ikke var så mange af for 80 år siden. Og der er flere naturinteresserede borgere i de grønne organisationer i dag, som skal have mulighed for at blive hørt. Det er demokratisk.

Forrige artikel Trapholt: Kunstmuseer kan forebygge depression og stress Trapholt: Kunstmuseer kan forebygge depression og stress Næste artikel Mette Frederiksen og 3F: Løkke spiller hasard med danskernes løn- og arbejdsvilkår Mette Frederiksen og 3F: Løkke spiller hasard med danskernes løn- og arbejdsvilkår