Maria R. Gjerding: Sig nej til DF's svækkelse af naturen

KOMMENTAR: Dansk Folkeparti vil med et nyt beslutningsforslag fjerne Danmarks Naturfredningsforenings mulighed for selvstændigt at rejse naturfredningssager. Det er de facto et opgør med fredninger af landets mest bevaringsværdige natur, skriver Maria R. Gjerding. 

Havde det ikke været for Danmarks Naturfredningsforening, så havde Danmark ikke haft de vidunderlige og fredede naturområder, som vi har i dag. Det hersker der ret bred enighed om både politisk, såvel som i befolkningen.

Derfor undrer det mig også dybt, at Dansk Folkeparti nu ønsker at stække denne fredningsindsats.

Ja, jeg vil gerne advare indgående: Fremtidens fredninger bringes i fare, hvis DF får gennemført den del af sit beslutningsforslag, der går på, at Danmarks Naturfredningsforening ikke længere selvstændigt skal kunne rejse en fredningssag.

Dansk Folkeparti kalder ganske vist deres forslag en ”demokratisering” af fredningsredskabet. Men det er jo de facto et opgør med fredninger af landets mest bevaringsværdige natur, de smukkeste landskaber og de mest værdifulde kulturspor fra det gamle Danmark.

Størstedelen af alle fredninger bliver nemlig kun foreslået og gennemført, fordi Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningsforslagene. Således var 7 ud af 10 fredninger aldrig blevet gennemført, hvis DN ikke havde haft mulighed for at rejse fredningssager ved fredningsnævnene.

Det er sådan set forståeligt nok, for mange kommunale politikere frygter konflikter med lodsejere, der jo også er deres vælgere, omkring fredningssager. Alene dét gør, at kommunerne meget sjældent tager initiativ til nye fredningssager.

Men jeg kan betrygge Dansk Folkeparti og resten af Folketinget i, at kommunerne som regel altid bliver glade for, at vi har rejst sagen, da fredninger over tid bliver enormt værdifulde for lokalsamfundene.

Det er også værd at hæfte sig ved, at vi ingen indflydelse har på, hvorvidt de 4-5 nye forslag, vi årligt foreslår, gennemføres. Det beslutter de lokale fredningsnævn, hvor både kommune og stat direkte er repræsenteret med en uvildig dommer for bordenden.

Det var en af Socialdemokratiets helt store formænd, der i 1937 forstod nødvendigheden af, at der skulle uvildige folk til at beskytte den danske natur. Thorvald Stauning kunne nemlig godt få øje på, at danskerne var på vej til at miste sine naturværdier, og han anerkendte, at datidens kommuner, stat og lodsejeres kortsigtede interesser ikke alene skulle afgøre beskyttelsen af naturen.

Stauning gav derfor – i øvrigt i fin forståelse med datidens borgerlige notabiliteter - Danmarks Naturfredningsforening retten til at foreslå fredninger.

Det var klogt.

I dag er Danmark – ganske som datidens store politikere og kloge samfundsstøtter forudså - et af Europas mest naturfattige lande, men vi har heldigvis reddet små og store oaser af den skønneste natur. Takket være fredningerne har danskerne stadig vidunderlig natur som Melby Overdrev og Svanninge Bakker & Bjerge og Roldskov – sidstnævnte skov rummer blandt andet de sidste oprindelige krondyr af en urgammel jysk stamme.

Mange fredninger er da også optaget på den fornemme liste over Danmarks smukkeste og rigeste natur. 10 ud af de 15 kanoniserede områder i den nye Naturkanon er således fredede områder. For eksempel Suserup Skov, Skagen og Råbjerg Mile, Mandø og Vadehavet – den sidstnævnte er i øvrigt den tidligere konservative miljø- og udenrigsminister Per Stig Møllers favoritfredning.

Netop nu vurderes en mulig fredningssag for Treldeskovene og Trelde Næs. Det er naturområder med noget af landets rigeste biologiske mangfoldighed. Her er kommunen medrejser – og de medlemmer af Dansk Folkeparti, der sidder i byrådet i Fredericia, kan heldigvis sagtens se værdien af en fredning.

Der er – med Dansk Folkepartis egne ord – nemlig så meget, vi skal passe på, og det gør en fredning netop. De giver permanente levesteder til noget af det mest danske. På Møns Klint lever vandrefalke, og i det fredede bagland findes blandt andet den ellers sjældent smukke sommerfugl sortplettet blåfugl. I eksempelvis Alstrup Krat ved Mariager Fjord er gamle gravhøje, rester af bopladser, agerspor og Maren Møllebækkens enge bevaret for eftertiden.

Over hele landet passer vi med fredninger på ikoniske arter, og gamle kulturhistoriske spor fra dengang, hvor vores forfædre formede Danmark, er da om noget sindbilledet på det Danmark, vi kender.

Jeg er virkelig glad for, at danskerne bakker massivt op bag fredningerne. Ifølge en Gallup erklærer over 80 procent af danskerne sig enige i, at der fortsat er behov for fredninger i Danmark – og Dansk Folkepartis egne vælgere topper listen over de fredningsbegejstrede.

Fredningerne er en generationskontrakt, der har fungeret siden 1937, og de fredede områder er nationale klenodier. De er en del af vores fælles arvegods.

Jeg undrer mig oprigtigt over, at nogen – og måske særligt Dansk Folkeparti – ønsker at opsige den kontrakt, og gennemføres beslutningsforslaget senere som dansk lov, er det i stærk konflikt med de grønne toner, som ellers lyder fra et flertal af Folketingets partier.

Jeg vil stærkt opfordre alle partier, der ønsker at give Danmarks fineste værdier videre til de næste generationer, til at sige nej til Dansk Folkepartis beslutningsforslag 24. januar 2019. Vi skal selvfølgelig ikke svække, men derimod styrke den fremtidige beskyttelse af Danmarks skønneste natur og kulturområder.   

--------

Maria Reumert Gjerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Hun er tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, hvor hun var ordfører for blandt andet miljø, klima og grøn omstilling. Gjerding er desuden uddannet cand.scient. i miljøplanlægning og internationale udviklingsstudier fra RUC.

Forrige artikel Benny Damsgaard: Sandheden om partiernes pengeindsamling Benny Damsgaard: Sandheden om partiernes pengeindsamling Næste artikel Lisbeth Knudsen: Unges mistrivsel kræver samme fokus som kræftpakkerne Lisbeth Knudsen: Unges mistrivsel kræver samme fokus som kræftpakkerne
 • Anmeld

  Ib Heinisch

  DF's "demokrati" opfattelse..

  Der kan siges meget om DF's "demokrati" opfattelse, seneste har vi Hr. Matin Henriksens udtaleser om de "forkerte partier", et frediansk "slip of the tongue". Dette forslag fra DF er bare et mere af samme skuffe i deres mål at indskrænke demokratiet i Danmark til at blive et DF "kalifat" vor alle skal underkaste sig DF holdninger og meninger.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Foreningen har haft for travlt med at jokke på borgerne.

  Og udsugningen fra et evigt voksende og mere og mere (penge)krævende rockwool lag i foreningen, har skabt mulighed for at professionelle bestyrelseshajer kan plyndre skatteyderne endnu mere, end vi plyndres i forvejen.
  Foreningen har de seneste år uden omtanke trampet henover almindelige mennesker, der bare ville bygge om på deres hus; men nænæ, de skulle først trækkes igennem dyre retssager i årevis pga. ufølsomhed fra lige denne "forening".
  DN burde bare nedlægges i den form den er blevet, et sugehul for dansere om guldkalven, der dækker sig under påberåbt naturbeskyttelse. Det eneste de beskytter er deres vanvittige pensioner på min regning.
  En Ny Naturfredningsforening kan rejse sig fra asken.
  Medlemsstyret, medlemsbetalt og styret af frivillige, med landets tryghed på sinde.
  Der skal aldrig gives magt til udenomsparlamentariske pengesamlere og selvlobbyister, som her har skaltet og valtet både med naturen og medlemmernes frivillige og uegennyttige arbejde, bare for at gennemdrive politiske ambitioner fra det mest ekstreme organiserede venstrefløjsterrorisme på vi andres bekostning og skade.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Dansk Folkeparti ønsker åbenbart ikke at beskytte den danske naturarv

  Men går meget op at "beskytte" dansk kultur.

  Som medlem af DN håber jeg selvfølgelig ikke at DF får vedtaget sit forslag.

 • Anmeld

  Ella Hilker · Medlem af den lokale Narur og Fredningsgruppe i DN Sorø

  Er en fredning nok for at beskytte naturen?

  Ældre fredninger er svære at bevare. De er formuleret i en tid, "hvor et ord var et ord" og nærmere beskrivelser af hvad, der skulle bevares for eftertiden var den tilstand fredningen var i på frednings tidspunktet. og hvad var det nu det var?
  Der er behov for en yderligere beskytteses af fredningerne set i relation til hvad er det man vil bevare og yderligere nye udfordringer af klimamæssig art for de allerede fredede områder.
  I mange år har fredningerne hvilet i civilsamfundet (Danmarks Naturfredningsforening) med engagererede lokale borgere.
  Hvad er det udemokratisk er der i det?
  Måske har dette været en sovepude for politikerne?
  Eller er den samlede politiske vision, at dyrkede marker og veje altid skal have fortrinsret over for for naturens mangfoldighed?

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Hvis DN gerne vil være et parti,

  jamen så bliv et parti- og tag ansvaret.
  I har jo allerede store dele af Enhadslisten og Alternativet med ved det store grødfad. Nu kan de få endnu større skeer.

 • Anmeld

  Jens Vornøe · Formand DF KBH

  Hvorfor spørger man ikke Dansk Folkeparti om hvad vi mener I denne sag?

  Siden hvornår skal Danmarks naturfredning lave politisk lobbyisme, ovenikøbet helt uden modstykke fra Dansk Folkeparti i denne sag? Altinget det er dælme en ommer!

  Men kan det skyldes at " monopolet" fra Dansk Naturfredning nu bliver brudt og at flere kan være med til at frede og bevare naturen.?

  Jeg regner bestemt med at Altinget laver en opfølgning på denne sag, hvor Dansk Folkeparti får en STOR mulighed for at blive hørt i denne sag.

  Tak Mvh Jens Vornøe Formand DF KBH.

 • Anmeld

  Lars Vestergaard · Folketingskandidat DF, Københavns Storkreds

  Maria Gjerding (EL) er jo faktisk enig - men det er aldrig let at skulle dele magten...

  Et grundlovsnært forslag fra DF.
  Godt gået.
  Teksten i forslaget lyder sådan hér:
  "Forslag til folketingsbeslutning
  om, at flere organisationer skal kunne rejse en fredningssag, og om tidlig information til lodsejere
  Folketinget pålægger regeringen at demokratisere fredningsprocessen ved at fremsætte forslag, der udvider kredsen af organisationer, der kan rejse en ny fredningssag, således at også andre grønne organisationer end Danmarks Naturfredningsforening får denne ret, og ved at fastsætte, at grønne organisationer kun kan rejse en ny fredningssag sammen med staten og/eller en eller flere kommuner. Folketinget pålægger endvidere regeringen ved ændring af naturbeskyttelsesloven at sikre, at staten og/eller kommunerne fra begyndelsen informerer potentielt berørte lodsejere om overvejelser om at rejse en fredningssag".

  Og læs i de tre sidste afsnit, hvad Maria skriver på DNs egen side:
  https://www.dn.dk/nyheder/dansk-folkeparti-vil-svaekke-naturbeskyttelsen/ Hun er jo langt henad vejen enig.

 • Anmeld

  Hanne Schweitz Jensen · Pensioneret afdelingssygeplejerske

  Dansk Folkeparti - altid laveste fællesnævner

  Jeg håber virkeligt ikke at Dansk Folkepartis forslag bliver vedtaget.
  Det forekommer mig, at være et åndløst parti, som altid taler ind til den
  indre svinehund i befolkningen. I deres mund bliver demokrati et begreb, der kan manipuleres med - og det gør de.
  Er de blå partier da helt tonedøve eller hørehæmmede overfor et parti, som foregiver at tjene befolkningens interesser, men i min optik udelukkende tjener til at gøre opmærksom på sig selv . Der er jo snart valg!

 • Anmeld

  anna bodil hald · biolog

  Dansk Folkeparti går de riges ærinde

  Dansk Folkeparti har nu vist sig som et parti, der er til højre for Liberal Alliance. DF vil sikre den private ejendomsret frem for biodiversitet og adgang til naturen for alle - mod erstatning til lodsejere i fredningssager. Det var det jeg fik ud af TV i går aftes med Pia Adelsten (DF). PS. Det er et demokratisk udvalf, Fredingsnævnet, der afgør om et område er fredningsværdigt. Det er Klagenævnet, der i større sager afgør om erstatningen er rimelig.

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Kom igen om føje år- heden som en kornmark -som en kornmark står.


  Jeg håber virkelig at de konservative vil vedkende sig deres ansvar for vores fælles natur.
  Hvis ikke er det falsk varebetegnelse når de profilerer sig som et grønt parti - venstre og liberal alliance kan man ikke regne med. De er istand til at sælge ud af hvad som helst, for ussel mammon.
  Skam få dem som vil følge DF i deres ønske om at ødelægge dansk natur endnu mere end hvad der allerede sket.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Akronymers forbandelse

  Det er velkendt, at en enkel metode til at manipulere svage sjæle er flittig brug af akronymer; f. eks.:

  DF = Dansk Fredningsparti

  DF = Dansk Frihjulsparti

  DF = Dansk Fedtspilsparti

  osv., osv.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Svar til Lars Vestergaard

  Som det fremgik af diskussionen mellem Maria Reumert Gjerding (DN) og Pia Adelsten (DF) i Deadline i går aftes, så har intet imod at andre organisationer får mulighed for rejse fredningsforslag. Men DN er modstander af at blive aftaget retten til selvstændigt at rejse fredningsforslag. At denne ret reelt overdrages til staten og kommuner, hvilket ifølge DN vil føre til langt færre fredningsforslag.

  Som Maria Reumert Gjerding rigtig gjorde opmærksom på i Deadline, så har DN ikke bemyndigelse at beslutte en fredning. Denne bemyndigelse har udelukkende fredningsnævnene. Ifølge deres hjemmeside består et fredningsnævn af "en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren. Et medlem der udpeges at miljø- og fødevareministeren, og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, det pågældende areal er beliggende."

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Svar til Lars Vestergaard (rettelser)

  ...i går aftes, så har intet imod at andre organisationer...->
  ...i går aftes, så har DN intet imod at andre organisationer...

  ...at blive aftaget retten...->...at blive frataget retten...

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Svar til Jens Vornøe

  Du manipulerer, når du får DN's modstand mod deres forslag til at fremstå som modstand imod at få frataget "monopolet" på at rejse fredningsforslag. DN har netop intet imod at andre organisationer får denne ret. Men DN er modstander af at blive frataget retten til selvstændigt at rejse fredningsforslag. At denne ret reelt overdrages til staten og kommuner, hvilket ifølge DN vil føre til langt færre fredningsforslag.

 • Anmeld

  Niels O

  Sig nej til ((DF)) og populisme

  Punktum.

 • Anmeld

  Lars Vestergaard · Forlketingskandidat DF

  Til Jesper Lund

  Når du skriver retten, så mener du eneretten – og det er så et monopol. Det er vel godt, at flere naturinteresserede organisationer får indstillingsret? Og samarbejde er vel også godt. Det vil jeg kalde en udvidelse af demokratiet og meget i den dialogbaserede tidsånd med borgerne og deres foreninger. Og at lodsejerne skal høres tidligere i et fredningssagsforløb er vel også åbenhed og dialog i forvaltningen. Og i øvrigt i god overensstemmelse med Grundlovens § 73. På DN’s egen hjemmeside står det ret klart, at DN grundlæggende er enig og allerede i praksis arbejder efter DF-forslaget.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Til Lars Vestergaard

  DN (og jeg) har svaret på dit indledende spørgsmål. Som det fremgik af diskussionen mellem Maria Reumert Gjerding (DN) og Pia Adelsten (DF) i Deadline i går aftes, så har intet imod at andre organisationer får mulighed for rejse fredningsforslag. DN er kun modstander af at DF's forslag kun vil give DN og naturinteresserede organisationer ret til at rejse et fredningsforslag sammen med kommune(r) og/eller stat. I dag er de tre parter, der kan fremsætte fredningsforslag: Danmarks Naturfredningsforening, kommuner og staten. DF's forslag indskrænker dette til reelt til kun at være to parter, nemlig kommuner og stat.

  Af medierne fremgår det, at der har været modstand mod en del fredningsforslag. Det er da oplagt, at DF's forslag går ud på at forhindre disse fredninger.

  Bemærk at DN ikke har beføjelser til at gennemføre en fredning. Denne beføjelse ligger hos Danmarks 13 fredningsnævn. Ifølge deres hjemmeside består et fredningsnævn af "en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren. Et medlem der udpeges at miljø- og fødevareministeren, og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, det pågældende areal er beliggende." Fredningsnævnene repræsenterer det demokratiske element i fredningsbeslutninger. Det mere statsbestemte sammensætning af et fredningsnævn sikrer også at en beslutning af en fredning ikke så meget bliver en lokal beslutning, men en beslutning på landsplan. Det er fint, da bevarelse og vedligeholdelse af den danske naturarv er et nationalt anliggende.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Til Lars Vestergaard (rettelse)

  ...Deadline i går aftes, så har intet...->...Deadline, så har DN intet...

 • Anmeld

  Lars Vestergaard · Folketingskandidat DF, Københavns Storkreds

  Til Jesper Lund

  J. Lund; jeg er enig i dit sidste afsnit med afskriftet af Fredningsnævnets sammensætning og funktion. Det ændres jo heller ikke.

  Ændringen er, at flere organisationer kan indstille til fredning, og det kan jo lede til flere fredninger - eller i hvert fald flere initiativer til fredning. Og det er vel godt. Også hvis det er lokale organisationer, der indleder en indstilling med kommunen eller staten.

  Og det er stadig kun indstillinger - 'same procedure as the last 80 years'.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Til Lars Vestergaard

  DF's forslag foreslår jo ikke at flere organisationer selvstændigt skal kunne rejse en fredningssag, som DN hidtil har haft ret til. DF's forslag foreslår DN og alle andre naturinteresserede organisationer kun kan rejse en fredningssag sammen med en eller flere kommuner og/eller stat.

  DF's forslag forbedrer ikke andre naturinteresserede organisationer nuværende muligheder for få rejst en fredningssag. Disse organisationer kan på nuværende tidspunkt jo blot påvirke en eller flere kommuner og/eller stat til at rejse en ønsket fredningssag. Med DF's forslag mister disse organisationer imidlertid muligheden til via DN at få rejst en fredningssag.

  Indrøm det nu. DF's forslag går ud på at reducere antallet af fredninger af hensyn til lodsejerne og lokale kommercielle projekter, der gør indhug i naturen.

 • Anmeld

  Lars Vestergaard · Folketingskandidat, DF, Københavns Storkreds

  Jesper Lund

  Nu er samarbejde jo godt - og det er grundloven også - og det er demokrati også. Så måske bliver monopolet brudt og magten fordelt? Vi får se, hvad Folketinget beslutter sig for.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Lars Vestergaard

  Jeg håber på at DF's bagland og vælgere, som åbenbart topper med hensyn til ønsket om flere fredninger, råber til de DF politikere, som har fremsat dette forslag: Hvad har I gang i?

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Lars Vestergaard (tilføjelse)

  Undskyld, jeg glemte at DF er topstyret. Demokrati?

 • Anmeld

  Thomas Brønholm · Pensionist

  Til Lars Vestergaard

  Monopol betyder eneret, og DN har ikke eneret på at rejse fredningssager. Både stat og kommune kan gøre det samme, og det er fint demokratisk hvis denne ret udvides til andre grønne foreninger.

 • Anmeld

  Lars Vestergaard · pens. Nørrebro, absolut ikke DF-er

  Der er 2 fredningsområder i Danmark. Ingen har monopol på fredningsforslag.

  Danmarks Naturfredningsforening har ret til at rejse fredningssager, dvs foreslå fredninger af det danske landskab
  Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur har tilsvarende mulighed for at rejse fredningssager for bygninger og bebyggede områder.
  Begge former for fredninger skal vedtages i fredningsnævn eller det særlige Bygningssyn for at fredningerne gennemføres.

  Det er altså ikke DN eller By og Land, der freder.
  Afgørelsen om fredning ligger i fredningsudvalgene med en dommer som formand; men DN og By og Land har retten til at udarbejde solide forslag, der redegør for hvorfor arealer eller bygninger bør fredes.
  Stat og kommuner har ret til selv at foreslå fredninger, men gør det sjældent.
  DN har altså ikke egentligt monopol på fredningsforslag.

  Man kunne overveje at udvide retten til at fremsætte forslag til Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalhistoriske foreninger, eller noget i lighed med Borgerforslag støttet af et antal vælgere.
  Det er ikke det DF foreslår. DF vil stække DN.

  Fredningsforslag er ofte i opposition til de kommunale interesser.
  Derfor skal kommunerne naturligvis ikke have ret til at sætte sig imod fredning, allerede ved forslagenes formulering og fremsættelse, men de skal naturligvis fortsat have ret til at argumentere imod fredninger hvis de har gode argumenter.

  Fx blev fredning af Kløvermarken på Amager gennemført imod Ritt Bjerregaards forsøg på at binde et flertal i BR med en budgetaftale, som ville have ødelagt Kløvermarken med byggeri.
  Folkelige kræfter med solide argumenter og mange tusinde underskrifter fik flyttet et BR flertal til at stoppe byggeplanerne, hvorefter DN fremsatte fredningsforslaget som Fredningsnævnet senere vedtog.
  Kommunerne bør aldrig opnå ret til at spænde ben for udarbejdelse og fremsættelse af fredningsforslag.
  Havde kommunerne ret til at hindre fredningsforslag i utide ville mange fredninger aldrig være gennemført.
  Derfor er Pia Adelsten og DFs forslag et angreb på alle fremtidige fredninger.

  DFs beslutningforslag vil forhindre DN i at fremsætte egne fredningsforslag ved: ” at grønne organisationer kun kan rejse en ny fredningssag sammen med staten og/eller en eller flere kommuner.
  Dermed er DFs forslag et hårdt angreb på de folkelige fredningsinteresser.

  Der går vel et par år fra en fredningssag rejses i Fredningsnævnet og alle høringer er foretaget i fuld offentlighed, til nævnet træffer sin afgørelse. Alle interesser bliver hørt.

  DFs repræsentanter i denne sag har åbenbart ikke forstået hvordan reglerne er, og hvordan sagerne behandles.

  DF er en del af det repræsentative folkestyre. De 179 i Folketinget udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Nogen repræsenterer de kvikke og de veluddannede, mens andre repræsenterer de tungere dele af befolkningen.
  Et par professorer har for nyligt udgivet en bog om skatteskandalerne, hvor de gang på gang henviser til beslutningstagernes kognitive begrænsninger.
  Da ingen er alvidende, har alle, inkl. ministre og MF-ere, kognitive begrænsninger; men nogen er mere begrænsede end andre.
  Alle har ret til at ytre sig, stemmeret osv. Sådan er det jo!

  Jeg har også dåbsattest på at hedde Lars Vestergaard, og jeg stemmer ikke på DF.
  Lars Vestergaard er næsten en massebetegnelse, da vi er 100-150, der hedder Lars Vestergaard, uden at have fælles holdninger eller interesser. Vi er end ikke i familie.